Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Ai Tellement D’Amour Pour Toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/06/2012 13:30

L'écrit contient 152 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Chris Bonnery

J’Ai Tellement D’Amour Pour Toi

Je t’attendrais toute ma vie
Je t’attendrais ou que je suis
Je sais que tu es quelque part
Mais viendra le jour ou le hasard
Nous rassemblera enfin
Peut-être se sera demain
Le ciel deviendra si grand
Que le soleil en deviendra géant.
J’ai tellement d’amour pour toi
Mais je te vois que dans mes rêves
J’ai tellement d’amour pour toi
Ou je te décris dans mes poèmes
Je te reconnaîtrais ou que tu sois
Peut-être c’est toi qui me rencontrera
Je sais déjà que tu es très belle
La plus belle des fleurs et déjà dans mon cœur
Je sais déjà que mademoiselle
M’attend aussi quelque part sur terre
Je t’attendrais toute ma vie
Je t’attendrais ou que je suis
Je sais que tu m’attends quelque part
On se reconnaîtra rien que d’un seul regard.

Chris Bonnery
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Tellement D’Amour Pour Toi

  je=tat=ten=drais=tou=te=ma=vie 8
  je=tat=ten=drais=ou=que=je=suis 8
  je=sais=que=tu=es=quel=que=part 8
  mais=vien=dra=le=jour=ou=le=ha=sard 9
  nous=ras=sem=ble=ra=en=fin 7
  peut=tê=tre=se=se=ra=de=main 8
  le=ciel=de=vien=dra=si=grand 7
  que=le=so=leil=en=de=vien=dra=gé=ant 10
  jai=tel=le=ment=da=mour=pour=toi 8
  mais=je=te=vois=que=dans=mes=rêves 8
  jai=tel=le=ment=da=mour=pour=toi 8
  ou=je=te=dé=cris=dans=mes=po=èmes 9
  je=te=re=con=naî=trais=ou=que=tu=sois 10
  peut=têtre=cest=toi=qui=me=ren=con=tre=ra 10
  je=sais=dé=jà=que=tu=es=très=belle 9
  la=plus=bel=le=des=fleurs=et=dé=jà=dans=mon=cœur 12
  je=sais=dé=jà=que=made=moi=selle 8
  mat=tend=aus=si=quel=que=part=sur=terre 9
  je=tat=ten=drais=tou=te=ma=vie 8
  je=tat=ten=drais=ou=que=je=suis 8
  je=sais=que=tu=mat=tends=quel=que=part 9
  on=se=re=con=naî=tra=rien=que=dun=seul=re=gard 12

  chris=bon=ne=ry 4
 • Phonétique : J’Ai Tellement D’Amour Pour Toi

  ʒə tatɑ̃dʁε tutə ma vi
  ʒə tatɑ̃dʁεz- u kə ʒə sɥi
  ʒə sε kə ty ε kεlkə paʁ
  mε vjɛ̃dʁa lə ʒuʁ u lə-azaʁ
  nu ʁasɑ̃bləʁa ɑ̃fɛ̃
  pø tεtʁə sə səʁa dəmɛ̃
  lə sjεl dəvjɛ̃dʁa si ɡʁɑ̃
  kə lə sɔlεj ɑ̃ dəvjɛ̃dʁa ʒeɑ̃.
  ʒε tεllmɑ̃ damuʁ puʁ twa
  mε ʒə tə vwa kə dɑ̃ mε ʁεvə
  ʒε tεllmɑ̃ damuʁ puʁ twa
  u ʒə tə dekʁi dɑ̃ mε pɔεmə
  ʒə tə ʁəkɔnεtʁεz- u kə ty swa
  pø tεtʁə sε twa ki mə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁa
  ʒə sε deʒa kə ty ε tʁε bεllə
  la plys bεllə dε flœʁz- e deʒa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə sε deʒa kə madəmwazεllə
  matɑ̃t- osi kεlkə paʁ syʁ teʁə
  ʒə tatɑ̃dʁε tutə ma vi
  ʒə tatɑ̃dʁεz- u kə ʒə sɥi
  ʒə sε kə ty matɑ̃ kεlkə paʁ
  ɔ̃ sə ʁəkɔnεtʁa ʁjɛ̃ kə dœ̃ səl ʁəɡaʁ.

  kʁi bɔnəʁi
 • Pieds Phonétique : J’Ai Tellement D’Amour Pour Toi

  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=tu=tə=ma=vi 8
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=zu=kə=ʒə=sɥi 8
  ʒə=sε=kə=ty=ε=kεl=kə=paʁ 8
  mε=vjɛ̃=dʁalə=ʒuʁ=u=lə-a=zaʁ 8
  nu=ʁa=sɑ̃=blə=ʁa=ɑ̃=fɛ̃ 7
  pø=tε=tʁə=sə=sə=ʁa=də=mɛ̃ 8
  lə=sjεl=də=vj=ɛ̃=dʁa=si=ɡʁɑ̃ 8
  kə=lə=sɔ=lεj=ɑ̃də=vjɛ̃=dʁa=ʒe=ɑ̃ 9
  ʒε=tεl=lmɑ̃=da=muʁ=puʁ=twa 7
  mε=ʒə=tə=vwa=kə=dɑ̃=mε=ʁεvə 8
  ʒε=tεl=lmɑ̃=da=muʁ=puʁ=twa 7
  uʒə=tə=de=kʁi=dɑ̃=mε=pɔ=εmə 8
  ʒə=təʁə=kɔ=nε=tʁε=zukə=ty=swa 8
  pø=tεtʁə=sε=twa=kimə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʁa 9
  ʒə=sε=de=ʒakə=ty=ε=tʁε=bεllə 8
  la=plys=bεllə=dε=flœʁ=ze=de=ʒa=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 11
  ʒə=sε=de=ʒakə=ma=də=mwa=zεllə 8
  ma=tɑ̃=to=si=kεl=kə=paʁ=syʁ=te=ʁə 10
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=tu=tə=ma=vi 8
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=zu=kə=ʒə=sɥi 8
  ʒə=sεkə=ty=ma=tɑ̃=kεl=kə=paʁ 8
  ɔ̃sə=ʁə=kɔ=nε=tʁa=ʁjɛ̃=kə=dœ̃=səl=ʁə=ɡaʁ 11

  kʁi=bɔ=nə=ʁi 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2012 21:02Jade

jolie declaration
cordialement
jade