Poeme : Je Te Construirais Un Chateau De Fleurs

Je Te Construirais Un Chateau De Fleurs

Je te construirais un château de fleurs
Aussi grand que je ressens dans mon cœur
Entourés de verte prairie
Dans toute cette folie
Ou des milliers de gens qui court
Qui appelle au secours
Je parfumerais toute ta vie
Des senteurs du midi
Ou les cigales chanteront encore
De belle mélodie
Dés le matin, dés l’aurore
Un formidable décor
Quand surgit enfin le petit matin
Des millions de goutte d’or
Comme un refrain, suit le chemin
Pour parfumer le décor
C’est le paradis qui éclaire la terre si obscure
Dans un coin du midi ou le soleil découvre la nature
Une force surnaturelle qui est pour nous bien réelle
Mais pas éternelle, elle semble éveillé
Je t’entourerais de millions de cœurs
Pour que tu ressentes rien que du bonheur
A l’abrit de tous ces cris
De tout ces êtres mal compris
Qui ne veulent que de l’amour
Ils se révoltent depuis toujours
Pour le pain quotidien
Pour un meilleur partage de bien
Les temps sont si froid
Qu’on leurs coupent leurs voix
Ils n’ont pas d’autre choix
De s’armer plus encore
Prisonnier du décor
Dans les villes, dans les ghettos
On monte des murs de plus en plus haut

Chris Bonnery.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Te Construirais Un Chateau De Fleurs

  je=te=cons=trui=rais=un=châ=teau=de=fleurs 10
  aus=si=grand=que=je=res=sens=dans=mon=cœur 10
  en=tou=rés=de=verte=prai=rie 7
  dans=toute=cet=te=fo=lie 6
  ou=des=milliers=de=gens=qui=court 7
  qui=ap=pel=leau=se=cours 6
  je=par=fume=rais=tou=te=ta=vie 8
  des=sen=teurs=du=mi=di 6
  ou=les=ci=gales=chan=te=ront=en=core 9
  de=bel=le=mé=lo=die 6
  dés=le=ma=tin=dés=lau=rore 7
  un=for=mi=dable=dé=cor 6
  quand=sur=git=en=fin=le=pe=tit=ma=tin 10
  des=millions=de=gout=te=dor 6
  commeun=re=frain=suit=le=che=min 7
  pour=par=fu=mer=le=dé=cor 7
  cest=le=pa=ra=dis=qui=é=claire=la=ter=re=si=obs=cure 14
  dans=un=coin=du=mi=di=ou=le=so=leil=dé=couvre=la=na=ture 15
  une=for=ce=sur=na=tu=rel=le=qui=est=pour=nous=bien=réelle 14
  mais=pas=é=ter=nel=le=el=le=sem=bleé=veillé 11
  je=ten=toure=rais=de=millions=de=cœurs 8
  pour=que=tu=res=sentes=rien=que=du=bon=heur 10
  a=la=brit=de=tous=ces=cris 7
  de=tout=ces=êtres=mal=com=pris 7
  qui=ne=veulent=que=de=la=mour 7
  ils=se=ré=vol=tent=de=puis=tou=jours 9
  pour=le=pain=quo=ti=dien 6
  pour=un=meilleur=par=tage=de=bien 7
  les=temps=sont=si=froid 5
  quon=leurs=cou=pent=leurs=voix 6
  ils=nont=pas=dau=tre=choix 6
  de=sar=mer=plus=en=core 6
  pri=son=nier=du=dé=cor 6
  dans=les=villes=dans=les=ghet=tos 7
  on=monte=des=murs=de=plus=en=plus=haut 9

  chris=bon=ne=ry 4
 • Phonétique : Je Te Construirais Un Chateau De Fleurs

  ʒə tə kɔ̃stʁɥiʁεz- œ̃ ʃato də flœʁ
  osi ɡʁɑ̃ kə ʒə ʁəsɛ̃ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ɑ̃tuʁe də vεʁtə pʁεʁi
  dɑ̃ tutə sεtə fɔli
  u dε milje də ʒɑ̃ ki kuʁ
  ki apεllə o səkuʁ
  ʒə paʁfyməʁε tutə ta vi
  dε sɑ̃tœʁ dy midi
  u lε siɡalə ʃɑ̃təʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə
  də bεllə melɔdi
  des lə matɛ̃, des loʁɔʁə
  œ̃ fɔʁmidablə dekɔʁ
  kɑ̃ syʁʒi ɑ̃fɛ̃ lə pəti matɛ̃
  dε miljɔ̃ də ɡutə dɔʁ
  kɔmə œ̃ ʁəfʁɛ̃, sɥi lə ʃəmɛ̃
  puʁ paʁfyme lə dekɔʁ
  sε lə paʁadi ki eklεʁə la teʁə si ɔpskyʁə
  dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ dy midi u lə sɔlεj dekuvʁə la natyʁə
  ynə fɔʁsə syʁnatyʁεllə ki ε puʁ nu bjɛ̃ ʁeεllə
  mε pa etεʁnεllə, εllə sɑ̃blə evεje
  ʒə tɑ̃tuʁəʁε də miljɔ̃ də kœʁ
  puʁ kə ty ʁəsɑ̃tə ʁjɛ̃ kə dy bɔnœʁ
  a labʁi də tus sε kʁi
  də tu sεz- εtʁə- mal kɔ̃pʁi
  ki nə vəle kə də lamuʁ
  il sə ʁevɔlte dəpɥi tuʒuʁ
  puʁ lə pɛ̃ kɔtidjɛ̃
  puʁ œ̃ mεjœʁ paʁtaʒə də bjɛ̃
  lε tɑ̃ sɔ̃ si fʁwa
  kɔ̃ lœʁ kupe lœʁ vwa
  il nɔ̃ pa dotʁə ʃwa
  də saʁme plysz- ɑ̃kɔʁə
  pʁizɔnje dy dekɔʁ
  dɑ̃ lε vilə, dɑ̃ lε ɡεto
  ɔ̃ mɔ̃tə dε myʁ də plysz- ɑ̃ plys-o

  kʁi bɔnəʁi.
 • Syllabes Phonétique : Je Te Construirais Un Chateau De Fleurs

  ʒə=tə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁε=zœ̃=ʃa=todə=flœʁ 9
  o=si=ɡʁɑ̃kə=ʒəʁə=sɛ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  ɑ̃=tu=ʁe=də=vεʁ=tə=pʁε=ʁi 8
  dɑ̃=tu=tə=sε=tə=fɔ=li 7
  u=dε=mi=lje=də=ʒɑ̃=ki=kuʁ 8
  ki=a=pεl=lə=o=sə=kuʁ 7
  ʒə=paʁ=fymə=ʁε=tu=tə=ta=vi 8
  dε=sɑ̃=tœ=ʁə=dy=mi=di 7
  u=lε=si=ɡalə=ʃɑ̃=tə=ʁɔ̃=ɑ̃kɔʁə 8
  də=bεl=lə=me=lɔ=di 6
  des=lə=ma=tɛ̃=des=lo=ʁɔ=ʁə 8
  œ̃=fɔʁ=mi=da=blə=de=kɔʁ 7
  kɑ̃=syʁ=ʒi=ɑ̃=fɛ̃lə=pə=ti=ma=tɛ̃ 9
  dε=mi=lj=ɔ̃=də=ɡu=tə=dɔʁ 8
  kɔmə=œ̃=ʁə=fʁɛ̃=sɥi=lə=ʃə=mɛ̃ 8
  puʁ=paʁ=fy=me=lə=de=kɔʁ 7
  sεlə=pa=ʁa=di=ki=e=klε=ʁə=la=te=ʁə=si=ɔp=skyʁə 14
  dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=dy=mi=di=ulə=sɔ=lεj=de=ku=vʁə=la=na=tyʁə 15
  ynə=fɔʁ=sə=syʁ=na=ty=ʁεllə=ki=ε=puʁ=nu=bjɛ̃=ʁe=εllə 14
  mε=pa=e=tεʁ=nεllə=εl=lə=sɑ̃bləe=vε=je 10
  ʒə=tɑ̃=tuʁə=ʁε=də=mi=ljɔ̃=də=kœʁ 9
  puʁkə=ty=ʁə=sɑ̃tə=ʁjɛ̃=kə=dy=bɔ=nœʁ 9
  a=la=bʁi=də=tus=sε=kʁi 7
  də=tu=sε=zε=tʁə=mal=kɔ̃=pʁi 8
  ki=nə=və=le=kə=də=la=muʁ 8
  il=sə=ʁe=vɔl=te=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 9
  puʁ=lə=pɛ̃=kɔ=ti=dj=ɛ̃ 7
  puʁ=œ̃=mε=jœʁ=paʁ=taʒə=də=bjɛ̃ 8
  lε=tɑ̃=sɔ̃=si=fʁwa 5
  kɔ̃=lœ=ʁə=ku=pe=lœʁ=vwa 7
  il=nɔ̃=pa=do=tʁə=ʃwa 6
  də=saʁ=me=plys=zɑ̃=kɔ=ʁə 7
  pʁi=zɔ=nj=e=dy=de=kɔʁ 7
  dɑ̃=lε=vi=lə=dɑ̃=lε=ɡε=to 8
  ɔ̃=mɔ̃tə=dε=myʁ=də=plys=zɑ̃=plys-o 9

  kʁi=bɔ=nə=ʁi 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.