Poème-France.com

Poeme : L’Argent Ne S’Achète PasL’Argent Ne S’Achète Pas

Liberez vous de toutes ses armes
Vivez en paix pour protèger vos âmes
Nous avons toutes les richesses dans notre monde
Pour nourrir tous ces pauvres qui succombent
Il y’a trop de misère depuis toujours
Les riches prennent trop aux pauvres
Il n’y a que des mots et de long discour
Ceux qui sont vivent dans la cour
Ne pense qu’a eux et depuis toujours

L’argent ne s’achête pas
On ne vit pas tous comme des rois
Qui se moque du peuple
Qui se moque de nous
Nous laissans tous a genoux
Nous soutirant tout notre blé
Celui qu’on avait tant gagné
Mais il faut toujours plus donné
Juste pour tous nous plumer

Quelle honte pour tous ceux qui s’engraisse
Et qui font tant de maladresse
Ils ne savent que parler avec des mots non familier
Déchirant des familles qui vous crie famine
Si désespérer de vous voir si désespérant
Dans vos tours d’argent
Ou plus rien ne compte que prendre sur nos comptes
Attender que le vent tourne
Que le peuple se retourne
La révolution arriveras
Et vous désarmeras
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

libəʁe vu də tutə sεz- aʁmə
vivez- ɑ̃ pε puʁ pʁɔtεʒe voz- amə
nuz- avɔ̃ tutə lε ʁiʃesə dɑ̃ nɔtʁə mɔ̃də
puʁ nuʁʁiʁ tus sε povʁə- ki sykɔ̃be
il ia tʁo də mizεʁə dəpɥi tuʒuʁ
lε ʁiʃə pʁεne tʁo o povʁə
il ni a kə dε moz- e də lɔ̃ diskuʁ
sø ki sɔ̃ vive dɑ̃ la kuʁ
nə pɑ̃sə ka øz- e dəpɥi tuʒuʁ

laʁʒe nə saʃεtə pa
ɔ̃ nə vit pa tus kɔmə dε ʁwa
ki sə mɔkə dy pəplə
ki sə mɔkə də nu
nu lεsɑ̃ tusz- a ʒənu
nu sutiʁɑ̃ tu nɔtʁə ble
səlɥi kɔ̃n- avε tɑ̃ ɡaɲe
mεz- il fo tuʒuʁ plys dɔne
ʒystə puʁ tus nu plyme

kεllə ɔ̃tə puʁ tus sø ki sɑ̃ɡʁεsə
e ki fɔ̃ tɑ̃ də maladʁεsə
il nə save kə paʁle avεk dε mo nɔ̃ familje
deʃiʁɑ̃ dε famijə ki vu kʁi faminə
si dezεspeʁe də vu vwaʁ si dezεspeʁɑ̃
dɑ̃ vo tuʁ daʁʒe
u plys ʁjɛ̃ nə kɔ̃tə kə pʁɑ̃dʁə syʁ no kɔ̃tə
atɑ̃de kə lə vɑ̃ tuʁnə
kə lə pəplə sə ʁətuʁnə
la ʁevɔlysjɔ̃ aʁivəʁa
e vu dezaʁməʁa