Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pour Toi

Poème Amour
Publié le 27/06/2012 17:54

L'écrit contient 194 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Chris Bonnery

Pour Toi

Moi, si j’étais un roi
Je vivrais dans le plus beau des royaumes
Je me battrais contre les dragons
Comme un vrai lion
Seul contre tous les hommes
Si on te faisait du mal
Je deviendrais animal
Pour qu’il ne t’arrive rien
Je deviendrais ton quotidien
En t’offrant des roses tous les jours
Je t’inventerais des poêmes d’amour

Pour toi, je fairais tout dans les moindres contours
Pour toi, je fairais de ta vie une douce mélodie
Tu entendrais les chants de fleurs
Je t’enverrais des millions de cœurs
J’irais cueillir toutes les étoiles que je t’offrirais
Comme un bouquet de fleur
Je parfumerais ta vie
Comme dans les conte des milles et une nuit

Pour toi, je fairais ce qui se doit
Pour que tu n’est pas froid
Pour toi, je chasserais les méchants
Je me battrais contre les géants
Je donnerais toute ma force et ma joie
Je t’offrirais tout l’amour d’un roi
Moi si j’étais un homme
Tu vivrais dans un royaume
Bercer dans un océan d’amour
Tu vivrais auprés de moi pour toujours.

Chris Bonnery
 • Pieds Hyphénique: Pour Toi

  moi=si=jé=tais=un=roi 6
  je=vi=vrais=dans=le=plus=beau=des=ro=yaumes 10
  je=me=bat=trais=con=tre=les=dra=gons 9
  com=me=un=vrai=li=on 6
  seul=con=tre=tous=les=hom=mes 7
  si=on=te=fai=sait=du=mal 7
  je=de=vien=drais=a=ni=mal 7
  pour=quil=ne=tar=ri=ve=rien 7
  je=de=vien=drais=ton=quo=ti=dien 8
  en=tof=frant=des=ro=ses=tous=les=jours 9
  je=tin=ven=te=rais=des=poê=mes=da=mour 10

  pour=toi=je=fai=rais=tout=dans=les=moindres=con=tours 11
  pour=toi=je=fai=rais=de=ta=vieune=dou=ce=mé=lo=die 13
  tu=en=ten=drais=les=chants=de=fleurs 8
  je=ten=ver=rais=des=mil=li=ons=de=cœurs 10
  ji=rais=cueillir=toutes=les=é=toi=les=que=je=tof=fri=rais 13
  com=me=un=bou=quet=de=fleur 7
  je=par=fu=me=rais=ta=vie 7
  comme=dans=les=con=te=des=milles=et=u=ne=nuit 11

  pour=toi=je=fai=rais=ce=qui=se=doit 9
  pour=que=tu=nest=pas=froid 6
  pour=toi=je=chas=se=rais=les=mé=chants 9
  je=me=bat=trais=con=tre=les=gé=ants 9
  je=donne=rais=tou=te=ma=for=ceet=ma=joie 10
  je=tof=fri=rais=tout=la=mour=dun=roi 9
  moi=si=jé=tais=un=hom=me 7
  tu=vi=vrais=dans=un=ro=yau=me 8
  ber=cer=dans=un=o=cé=an=da=mour 9
  tu=vi=vrais=au=prés=de=moi=pour=tou=jours 10

  chris=bon=ne=ry 4
 • Phonétique : Pour Toi

  mwa, si ʒetεz- œ̃ ʁwa
  ʒə vivʁε dɑ̃ lə plys bo dε ʁwajomə
  ʒə mə batʁε kɔ̃tʁə lε dʁaɡɔ̃
  kɔmə œ̃ vʁε ljɔ̃
  səl kɔ̃tʁə tus lεz- ɔmə
  si ɔ̃ tə fəzε dy mal
  ʒə dəvjɛ̃dʁεz- animal
  puʁ kil nə taʁivə ʁjɛ̃
  ʒə dəvjɛ̃dʁε tɔ̃ kɔtidjɛ̃
  ɑ̃ tɔfʁɑ̃ dε ʁozə tus lε ʒuʁ
  ʒə tɛ̃vɑ̃təʁε dε pɔεmə damuʁ

  puʁ twa, ʒə fεʁε tu dɑ̃ lε mwɛ̃dʁə- kɔ̃tuʁ
  puʁ twa, ʒə fεʁε də ta vi ynə dusə melɔdi
  ty ɑ̃tɑ̃dʁε lε ʃɑ̃ də flœʁ
  ʒə tɑ̃veʁε dε miljɔ̃ də kœʁ
  ʒiʁε kœjiʁ tutə lεz- etwalə kə ʒə tɔfʁiʁε
  kɔmə œ̃ bukε də flœʁ
  ʒə paʁfyməʁε ta vi
  kɔmə dɑ̃ lε kɔ̃tə dε miləz- e ynə nɥi

  puʁ twa, ʒə fεʁε sə ki sə dwa
  puʁ kə ty nε pa fʁwa
  puʁ twa, ʒə ʃasəʁε lε meʃɑ̃
  ʒə mə batʁε kɔ̃tʁə lε ʒeɑ̃
  ʒə dɔnəʁε tutə ma fɔʁsə e ma ʒwa
  ʒə tɔfʁiʁε tu lamuʁ dœ̃ ʁwa
  mwa si ʒetεz- œ̃n- ɔmə
  ty vivʁε dɑ̃z- œ̃ ʁwajomə
  bεʁse dɑ̃z- œ̃n- ɔseɑ̃ damuʁ
  ty vivʁεz- opʁe də mwa puʁ tuʒuʁ.

  kʁi bɔnəʁi
 • Pieds Phonétique : Pour Toi

  mwa=si=ʒe=tε=zœ̃=ʁwa 6
  ʒə=vi=vʁε=dɑ̃=lə=plys=bo=dε=ʁwa=jomə 10
  ʒə=mə=ba=tʁε=kɔ̃=tʁə=lε=dʁa=ɡɔ̃ 9
  kɔ=mə=œ̃=vʁε=lj=ɔ̃ 6
  səl=kɔ̃=tʁə=tus=lε=zɔmə 6
  si=ɔ̃tə=fə=zε=dy=mal 6
  ʒə=də=vjɛ̃=dʁε=za=ni=mal 7
  puʁ=kil=nə=ta=ʁivə=ʁjɛ̃ 6
  ʒə=də=vjɛ̃=dʁε=tɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃ 8
  ɑ̃=tɔ=fʁɑ̃=dε=ʁozə=tus=lε=ʒuʁ 8
  ʒə=tɛ̃=vɑ̃tə=ʁε=dε=pɔ=ε=mə=da=muʁ 10

  puʁ=twa=ʒə=fε=ʁε=tu=dɑ̃=lε=mwɛ̃dʁə=kɔ̃=tuʁ 11
  puʁ=twa=ʒə=fε=ʁεdə=ta=vi=y=nə=du=sə=me=lɔ=di 14
  ty=ɑ̃=tɑ̃=dʁε=lε=ʃɑ̃də=flœʁ 7
  ʒə=tɑ̃=ve=ʁε=dε=mi=ljɔ̃də=kœʁ 8
  ʒi=ʁε=kœjiʁ=tutə=lε=ze=twa=lə=kə=ʒə=tɔ=fʁi=ʁε 13
  kɔmə=œ̃=bu=kε=də=flœʁ 6
  ʒə=paʁ=fymə=ʁε=ta=vi 6
  kɔmə=dɑ̃=lε=kɔ̃=tə=dε=mi=lə=ze=y=nə=nɥi 12

  puʁ=twa=ʒə=fε=ʁεsə=ki=sə=dwa 8
  puʁ=kə=ty=nε=pa=fʁwa 6
  puʁ=twa=ʒə=ʃasə=ʁε=lε=me=ʃɑ̃ 8
  ʒə=mə=ba=tʁε=kɔ̃tʁə=lε=ʒe=ɑ̃ 8
  ʒə=dɔnə=ʁε=tu=tə=ma=fɔʁ=səe=ma=ʒwa 10
  ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=tu=la=muʁ=dœ̃=ʁwa 9
  mwa=si=ʒe=tε=zœ̃=nɔmə 6
  ty=vi=vʁε=dɑ̃=zœ̃=ʁwa=jomə 7
  bεʁse=dɑ̃=zœ̃=nɔ=se=ɑ̃=da=muʁ 8
  ty=vi=vʁε=zo=pʁe=də=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 10

  kʁi=bɔ=nə=ʁi 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2012 22:57Désir De Rêveur

sais trés romantique