Poème-France.com

Poeme : Je T Écris Ce PoèmeJe T Écris Ce Poème

J aurais voulu te dire
Ce qu’on dit a personne
De joli mot fleurie
Que mon cœur fredonne
J aurais voulu te dire
Que je t aime a en mourir
Je n es plus qu a t écrire
Pour voir ce que tu vas me dire
Je t écris ce poème
Pour te dire que je t aime
Chaque fois que je te vois
J ai mon cœur qui bat
Je n ose te le dire
Que ce n est pas facile
De te dire combien je t aime
C est pour ça que je t écris mon poème
Il y a longtemps que je t aime
Si tu ne me réponds pas
Je ne t en voudrais pas
Car tu as les plus belles
Qui dansent autour de toi
Moi je ne suis pas comme elles
Je ne suis pas si belle
Tu ne me remarque pas
Mais moi je connais tout de toi

CHRIS BONNERY
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒi oʁε vuly tə diʁə
sə kɔ̃ di a pεʁsɔnə
də ʒɔli mo fləʁi
kə mɔ̃ kœʁ fʁədɔnə
ʒi oʁε vuly tə diʁə
kə ʒə te εmə a ɑ̃ muʁiʁ
ʒə εn ε plys k a te ekʁiʁə
puʁ vwaʁ sə kə ty va mə diʁə
ʒə te ekʁi sə pɔεmə
puʁ tə diʁə kə ʒə te εmə
ʃakə fwa kə ʒə tə vwa
ʒi ε mɔ̃ kœʁ ki ba
ʒə εn ozə tə lə diʁə
kə sə εn ε pa fasilə
də tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə te εmə
se ε puʁ sa kə ʒə te ekʁi mɔ̃ pɔεmə
il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒə te εmə
si ty nə mə ʁepɔ̃ pa
ʒə nə te ɑ̃ vudʁε pa
kaʁ ty a lε plys bεllə
ki dɑ̃se otuʁ də twa
mwa ʒə nə sɥi pa kɔmə εllə
ʒə nə sɥi pa si bεllə
ty nə mə ʁəmaʁkə pa
mε mwa ʒə kɔnε tu də twa

kʁi bɔnəʁi