Poème-France.com

Poeme : Tu Es Mon Roi SoleilTu Es Mon Roi Soleil

Tu es mon roi soleil
Je suis la lune dans ton sommeil
Je ne peu vivre sans toi
Alors écoute moi
C est toi qui ma rendu merveille
Je suis devenue très belle
Et tout sa c est grace a toi
Tu t es présenter comme un prince
A ma mère tu lui as demander
Que tu voulais m épouser
Tu lui as demander de m’envoler
Tout prés de toi

Elle a accepter de me laisser partir
Pour faire mon avenir tout auprès de toi
Je ne vis plus qu a travers toi
Je t aime trop tu vois
Mon tendre amour celui qui m aimera toujours
Mon tendre cœur, je suis comblée de bonheur

Je suis ta déesse, ton ivresse
On c est fait la promesse
Qu’on ne se quitteras jamais
Que dieu seul pourra nous séparer
Je suis ton clair de lune
Et je t écris de ma plus belle plume
Tout l amour que je porte pour toi
Comme une rose, je me suis éclose
Car tu es mon roi soleil
Tu a mis de la vie en moi
Enceinte de toi
Pour se retrouver tous les trois
Chris Bonnery

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε mɔ̃ ʁwa sɔlεj
ʒə sɥi la lynə dɑ̃ tɔ̃ sɔmεj
ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa
alɔʁz- ekutə mwa
se ε twa ki ma ʁɑ̃dy mεʁvεjə
ʒə sɥi dəvənɥ tʁε bεllə
e tu sa se ε ɡʁasə a twa
ty te ε pʁezɑ̃te kɔmə œ̃ pʁɛ̃sə
a ma mεʁə ty lɥi a dəmɑ̃de
kə ty vulε εm epuze
ty lɥi a dəmɑ̃de də mɑ̃vɔle
tu pʁe də twa

εllə a aksεpte də mə lεse paʁtiʁ
puʁ fεʁə mɔ̃n- avəniʁ tut- opʁε də twa
ʒə nə vis plys k a tʁavεʁ twa
ʒə te εmə tʁo ty vwa
mɔ̃ tɑ̃dʁə amuʁ səlɥi ki εm εməʁa tuʒuʁ
mɔ̃ tɑ̃dʁə kœʁ, ʒə sɥi kɔ̃ble də bɔnœʁ

ʒə sɥi ta deεsə, tɔ̃n- ivʁεsə
ɔ̃ se ε fε la pʁɔmεsə
kɔ̃ nə sə kitəʁa ʒamε
kə djø səl puʁʁa nu sepaʁe
ʒə sɥi tɔ̃ klεʁ də lynə
e ʒə te ekʁi də ma plys bεllə plymə
tu εl amuʁ kə ʒə pɔʁtə puʁ twa
kɔmə ynə ʁozə, ʒə mə sɥiz- eklozə
kaʁ ty ε mɔ̃ ʁwa sɔlεj
ty a mi də la vi ɑ̃ mwa
ɑ̃sɛ̃tə də twa
puʁ sə ʁətʁuve tus lε tʁwa