Poeme : Tu Es Entrain De Rèver

Tu Es Entrain De Rèver

Ce soir tout et étrange
Elle voie plein de couleurs qui se mélange
Elle voit des petites fées
Dans des bulles transparente
Elle rêve les yeux grand ouvert
Pourtant dans sa tète tout et clair
Dans son mirroir elle ne voit rien
Et elle entend un doux refrain
Qui lui dit
Tu es entrain de rêver
On n est venu te chercher
Pour t emmener, t emporter
Mon ange dort
Dans une bulle blanche et or
Comme une étoile au dehors
Qui brille encore Éternellement
Perdu dans le temps
Tu es entrain de rêver
Pourtant elle n est plus dans son Corp
Qui dort et elle se voit a l envers du décor
Les petites lucioles lui fond voir
Que même la nuit Elle est ici et ailleurs
Pour son grand bonheur
Et elle les suit en volant et sans bruit
Elle redescend avant le soleil levant
Elle entend ce refrain quelle connaît bien
Qui lui dit ce soir on partira plus loin
Plus haut de plus en plus haut
Parce que on t aime bien
Nous sommes les anges gardiens

Chris Bonnery

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Es Entrain De Rèver

  ce=soir=tout=et=é=tran=ge 7
  elle=voie=plein=de=cou=leurs=qui=se=mé=lange 10
  el=le=voit=des=pe=ti=tes=fées 8
  dans=des=bul=les=trans=pa=ren=te 8
  el=le=rê=ve=les=y=eux=grand=ou=vert 10
  pour=tant=dans=sa=tè=te=tout=et=clair 9
  dans=son=mir=roir=el=le=ne=voit=rien 9
  et=el=le=en=tend=un=doux=re=frain 9
  qui=lui=dit 3
  tu=es=en=train=de=rê=ver 7
  on=n=est=ve=nu=te=cher=cher 8
  pour=t=em=me=ner=t=em=por=ter 9
  mon=an=ge=dort 4
  dans=u=ne=bul=le=blan=che=et=or 9
  com=me=u=ne=é=toi=le=au=de=hors 10
  qui=brille=en=co=re=é=ter=nel=le=ment 10
  per=du=dans=le=temps 5
  tu=es=en=train=de=rê=ver 7
  pour=tant=el=le=n=est=plus=dans=son=corp 10
  qui=dort=et=elle=se=voit=a=l=en=vers=du=dé=cor 13
  les=pe=ti=tes=lu=cio=les=lui=fond=voir 10
  que=même=la=nuit=elleest=i=ci=et=ail=leurs 10
  pour=son=grand=bon=heur 5
  et=elle=les=suit=en=vo=lant=et=sans=bruit 10
  elle=re=des=cend=a=vant=le=so=leil=le=vant 11
  elleen=tend=ce=re=frain=quel=le=con=naît=bien 10
  qui=lui=dit=ce=soir=on=par=ti=ra=plus=loin 11
  plus=haut=de=plus=en=plus=haut 7
  par=ce=que=on=t=ai=me=bien 8
  nous=som=mes=les=an=ges=gar=diens 8

  chris=bon=ne=ry 4
 • Phonétique : Tu Es Entrain De Rèver

  sə swaʁ tut- e etʁɑ̃ʒə
  εllə vwa plɛ̃ də kulœʁ ki sə melɑ̃ʒə
  εllə vwa dε pətitə fe
  dɑ̃ dε bylə tʁɑ̃spaʁɑ̃tə
  εllə ʁεvə lεz- iø ɡʁɑ̃t- uvεʁ
  puʁtɑ̃ dɑ̃ sa tεtə tut- e klεʁ
  dɑ̃ sɔ̃ miʁwaʁ εllə nə vwa ʁjɛ̃
  e εllə ɑ̃tɑ̃t- œ̃ du ʁəfʁɛ̃
  ki lɥi di
  ty ε ɑ̃tʁɛ̃ də ʁεve
  ɔ̃ εn ε vəny tə ʃεʁʃe
  puʁ te aməne, te ɑ̃pɔʁte
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə dɔʁ
  dɑ̃z- ynə bylə blɑ̃ʃə e ɔʁ
  kɔmə ynə etwalə o dəɔʁ
  ki bʁijə ɑ̃kɔʁə etεʁnεllmɑ̃
  pεʁdy dɑ̃ lə tɑ̃
  ty ε ɑ̃tʁɛ̃ də ʁεve
  puʁtɑ̃ εllə εn ε plys dɑ̃ sɔ̃ kɔʁp
  ki dɔʁ e εllə sə vwa a εl ɑ̃vεʁ dy dekɔʁ
  lε pətitə lysjɔlə lɥi fɔ̃ vwaʁ
  kə mεmə la nɥi εllə εt- isi e ajœʁ
  puʁ sɔ̃ ɡʁɑ̃ bɔnœʁ
  e εllə lε sɥi ɑ̃ vɔlɑ̃ e sɑ̃ bʁɥi
  εllə ʁədesɑ̃t- avɑ̃ lə sɔlεj ləvɑ̃
  εllə ɑ̃tɑ̃ sə ʁəfʁɛ̃ kεllə kɔnε bjɛ̃
  ki lɥi di sə swaʁ ɔ̃ paʁtiʁa plys lwɛ̃
  plys-o də plysz- ɑ̃ plys-o
  paʁsə kə ɔ̃ te εmə bjɛ̃
  nu sɔmə lεz- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃

  kʁi bɔnəʁi
 • Syllabes Phonétique : Tu Es Entrain De Rèver

  sə=swaʁ=tu=te=e=tʁɑ̃=ʒə 7
  εl=lə=vwa=plɛ̃də=ku=lœʁ=ki=sə=me=lɑ̃ʒə 10
  εl=lə=vwa=dε=pə=ti=tə=fe 8
  dɑ̃=dε=by=lə=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=tə 8
  εl=lə=ʁε=və=lε=zi=ø=ɡʁɑ̃=tu=vεʁ 10
  puʁ=tɑ̃=dɑ̃=sa=tε=tə=tu=te=klεʁ 9
  dɑ̃=sɔ̃=mi=ʁwaʁ=εl=lə=nə=vwa=ʁj=ɛ̃ 10
  e=εl=lə=ɑ̃=tɑ̃=tœ̃=du=ʁə=fʁɛ̃ 9
  ki=lɥi=di 3
  ty=ε=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁε=ve 7
  ɔ̃=εn=ε=və=ny=tə=ʃεʁ=ʃe 8
  puʁ=te=a=mə=ne=te=ɑ̃=pɔʁ=te 9
  mɔ̃=nɑ̃=ʒə=dɔʁ 4
  dɑ̃=zy=nə=by=lə=blɑ̃=ʃə=e=ɔʁ 9
  kɔ=mə=y=nə=e=twa=lə=o=də=ɔʁ 10
  ki=bʁi=jə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10
  pεʁ=dy=dɑ̃=lə=tɑ̃ 5
  ty=ε=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁε=ve 7
  puʁ=tɑ̃=εl=lə=εn=ε=plys=dɑ̃=sɔ̃=kɔʁp 10
  ki=dɔʁ=e=εllə=sə=vwa=a=εl=ɑ̃=vεʁ=dy=de=kɔʁ 13
  lε=pə=ti=tə=ly=sjɔ=lə=lɥi=fɔ̃=vwaʁ 10
  kə=mεmə=la=nɥi=εlləε=ti=si=e=a=jœʁ 10
  puʁ=sɔ̃=ɡʁɑ̃=bɔ=nœ=ʁə 6
  e=εllə=lε=sɥi=ɑ̃=vɔ=lɑ̃=e=sɑ̃=bʁɥi 10
  εl=ləʁə=de=sɑ̃=ta=vɑ̃lə=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 10
  εl=lə=ɑ̃=tɑ̃səʁə=fʁɛ̃=kεl=lə=kɔ=nε=bjɛ̃ 10
  ki=lɥi=disə=swaʁ=ɔ̃=paʁ=ti=ʁa=plys=lwɛ̃ 10
  plys-o=də=plys=zɑ̃=plys-o 7
  paʁ=sə=kə=ɔ̃=te=ε=mə=bj=ɛ̃ 9
  nu=sɔ=mə=lε=zɑ̃=ʒə=ɡaʁ=dj=ɛ̃ 9

  kʁi=bɔ=nə=ʁi 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.