Poème-France.com

Poeme : Bal MatinalBal Matinal

Le Soleil, astre du monde, vient de naître,
Un rayon de lumière emplit ma chambre ;
Ténébreuse pièce qui semble ne plus l’être
Car éclairée d’un beau et grand filet d’ambre !

N’est plus caverne d’obscurité débordante,
Mais devint radieux alliage d’ombreuses lueurs ;
Qui, par ma fenêtre, dansotent et se vantent
Sur les murs, sur mes draps à toutes les heures.

J’assiste au plus grand bal de cette lumière,
Petit pantin qui s’étale et qui s’obstine,
S’accrochant à sa cible comme du lierre.

Mais tout écho nuit à cette contredanse,
Friable et fragile comme la jeune vigne,
Ne pouvant être admirée sans tout le silence…
Larme De Joie.

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə sɔlεj, astʁə dy mɔ̃də, vjɛ̃ də nεtʁə,
œ̃ ʁεjɔ̃ də lymjεʁə ɑ̃pli ma ʃɑ̃bʁə,
tenebʁøzə pjεsə ki sɑ̃blə nə plys lεtʁə
kaʁ eklεʁe dœ̃ bo e ɡʁɑ̃ filε dɑ̃bʁə !

nε plys kavεʁnə dɔpskyʁite debɔʁdɑ̃tə,
mε dəvɛ̃ ʁadjøz- aljaʒə dɔ̃bʁøzə lɥœʁ,
ki, paʁ ma fənεtʁə, dɑ̃sɔte e sə vɑ̃te
syʁ lε myʁ, syʁ mε dʁaz- a tutə lεz- œʁ.

ʒasistə o plys ɡʁɑ̃ bal də sεtə lymjεʁə,
pəti pɑ̃tɛ̃ ki setalə e ki sɔpstinə,
sakʁoʃɑ̃ a sa siblə kɔmə dy ljeʁə.

mε tut- eʃo nɥi a sεtə kɔ̃tʁədɑ̃sə,
fʁjablə e fʁaʒilə kɔmə la ʒənə viɲə,
nə puvɑ̃ εtʁə admiʁe sɑ̃ tu lə silɑ̃sə…