Poème-France.com

Poeme : Ma MèreMa Mère

Pour moi ma mere est la femme parfaite
Elle sais toujour deviner mes pensé
Elle se fait du soussi pour moi
Elle guide mes rêves
Elle maide dans ma vie
Elle fait plein de chose ki pour moi
Est innoubliable
Je me disais avant ’fuck my mother’
Mais a présent jme dit ’une chance ke ma mere est la, sans elle criss je pourrai po vivre’
Elle ma donner la vie
Elle ma tout appris
Kand jetais jeune
Dans ma couchette elle me bercais
Elle me chantais des chanson si belle ke meme aujourdhui je lai chante
Jai ses chuchottement dans ma tête
Et pour mendormir le soir je ne pense ka elle
Elle ki ma donner l’un des plus merveilleux des cadeaux
Son amour, et la chance dêtre sa fille
Je suis a 15 ans aujourdhui ma mere est encore avec moi
Et jen suis bien fiere
Elle nest pas seulement ma mere
Elle est aussi ma meilleure amie
Laisser les chose les plus mauvaise de votre vie de coter
Et dite vous kun parent on ne la kune seule fois dans sa vie
Baby-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ mwa ma məʁə ε la famə paʁfεtə
εllə sε tuʒuʁ dəvine mε pɑ̃se
εllə sə fε dy susi puʁ mwa
εllə ɡidə mε ʁεvə
εllə mεdə dɑ̃ ma vi
εllə fε plɛ̃ də ʃozə ki puʁ mwa
εt- inubljablə
ʒə mə dizεz- avɑ̃tfyk mi mɔtəʁ
mεz- a pʁezɑ̃ ʒmə ditynə ʃɑ̃sə kə ma məʁə ε la, sɑ̃z- εllə kʁis ʒə puʁʁε po vivʁə
εllə ma dɔne la vi
εllə ma tut- apʁi
kɑ̃ ʒətε ʒənə
dɑ̃ ma kuʃεtə εllə mə bεʁkε
εllə mə ʃɑ̃tε dε ʃɑ̃sɔ̃ si bεllə kə məmə oʒuʁdɥi ʒə lε ʃɑ̃tə
ʒε sε ʃyʃɔtəmɑ̃ dɑ̃ ma tεtə
e puʁ mɑ̃dɔʁmiʁ lə swaʁ ʒə nə pɑ̃sə ka εllə
εllə ki ma dɔne lœ̃ dε plys mεʁvεjø dε kado
sɔ̃n- amuʁ, e la ʃɑ̃sə dεtʁə sa fijə
ʒə sɥiz- a kɛ̃zə ɑ̃ oʒuʁdɥi ma məʁə εt- ɑ̃kɔʁə avεk mwa
e ʒεn sɥi bjɛ̃ fjəʁə
εllə nεst pa sələmɑ̃ ma məʁə
εllə εt- osi ma mεjəʁə ami
lεse lε ʃozə lε plys movεzə də vɔtʁə vi də kɔte
e ditə vu kœ̃ paʁɑ̃ ɔ̃ nə la kynə sələ fwa dɑ̃ sa vi