Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ton Depard

Poème Amour
Publié le 25/07/2004 00:00

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Baby-Girl

Ton Depard

Pardonne-moi de te laisser partir,
Ou parfois d’essayer de te retenir,
De ne pas trouver les mots pour te dire
Combien j’ai du mal à me contenir.

Un jour t’es entré (e) dans mon cœur,
Comme une caresse de chaleur,
Et lorsque je constate ton départ
Je me retrouve avec le cafard.

Je cherche à me consoler.
J’aimerais encore te contempler
Comme aux meilleurs jours…
À la naissance de notre amour.

Aujourd’hui j’oublie ma fierté
Tu sais que je n’aime pas implorer
Mais sache que ma vie, sans toi,
Ne cesse de me transformer.
En vivant longtemps ensemble
On finit par se ressembler
Toi t’es resté différent (e)
Et t’as beaucoup évolué (e)
Toutes ces différences…
Que je continue à aimer,
Même si elles nous ont séparées.

J’aimerais renouveler
Mais je ne peux trop changer
Je suis l’être que t’as aimé
Et je me sens prisonnier (e)
Je sais que tu ne peux revenir
T’es parti (e) … pour demeurer
Une personne fabuleuse
Que je ne pourrai jamais oublier !

J’aimerais te convier à changer d’idée
Je n’y compte pas trop… je sais
Mais mon cœur ne peut s’empêcher
De te désigner mon amour
Oui, mon amour dans mon cœur c’est resté gravé.
 • Pieds Hyphénique: Ton Depard

  par=donne=moi=de=te=lais=ser=par=tir 9
  ou=par=fois=des=sayer=de=te=re=te=nir 10
  de=ne=pas=trou=ver=les=mots=pour=te=dire 10
  com=bien=jai=du=mal=à=me=conte=nir 9

  un=jour=tes=en=tré=e=dans=mon=cœur 9
  commeu=ne=ca=res=se=de=cha=leur 8
  et=lors=que=je=cons=tate=ton=dé=part 9
  je=me=re=trouvea=vec=le=ca=fard 8

  je=cher=che=à=me=con=so=ler 8
  jaime=rais=en=co=re=te=con=tem=pler 9
  com=me=aux=meil=leurs=jours 6
  à=la=nais=sance=de=no=trea=mour 8

  au=jourd=hui=jou=blie=ma=fier=té 8
  tu=sais=que=je=naime=pas=im=plo=rer 9
  mais=sa=che=que=ma=vie=sans=toi 8
  ne=ces=se=de=me=trans=for=mer 8
  en=vi=vant=long=temps=en=semble 7
  on=fi=nit=par=se=res=sem=bler 8
  toi=tes=res=té=dif=fé=rent=e 8
  et=tas=beau=coup=é=vo=lué=e 8
  tou=tes=ces=dif=fé=ren=ces 7
  que=je=con=ti=nue=à=ai=mer 8
  même=si=elles=nous=ont=sé=pa=rées 8

  jai=me=rais=re=nou=ve=ler 7
  mais=je=ne=peux=trop=chan=ger 7
  je=suis=lê=tre=que=tas=ai=mé 8
  et=je=me=sens=pri=son=nier=e 8
  je=sais=que=tu=ne=peux=re=ve=nir 9
  tes=par=ti=e=pour=de=meu=rer 8
  u=ne=per=son=ne=fa=bu=leuse 8
  que=je=ne=pour=rai=ja=mais=ou=blier 9

  jaime=rais=te=con=vier=à=chan=ger=di=dée 10
  je=ny=comp=te=pas=trop=je=sais 8
  mais=mon=cœur=ne=peut=sem=pê=cher 8
  de=te=dé=si=gner=mon=a=mour 8
  oui=mon=a=mour=dans=mon=cœur=cest=res=té=gra=vé 12
 • Phonétique : Ton Depard

  paʁdɔnə mwa də tə lεse paʁtiʁ,
  u paʁfwa desεje də tə ʁətəniʁ,
  də nə pa tʁuve lε mo puʁ tə diʁə
  kɔ̃bjɛ̃ ʒε dy mal a mə kɔ̃təniʁ.

  œ̃ ʒuʁ tε ɑ̃tʁe (ə) dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  kɔmə ynə kaʁεsə də ʃalœʁ,
  e lɔʁskə ʒə kɔ̃statə tɔ̃ depaʁ
  ʒə mə ʁətʁuvə avεk lə kafaʁ.

  ʒə ʃεʁʃə a mə kɔ̃sɔle.
  ʒεməʁεz- ɑ̃kɔʁə tə kɔ̃tɑ̃ple
  kɔmə o mεjœʁ ʒuʁ…
  a la nεsɑ̃sə də nɔtʁə amuʁ.

  oʒuʁdɥi ʒubli ma fjεʁte
  ty sε kə ʒə nεmə pa ɛ̃plɔʁe
  mε saʃə kə ma vi, sɑ̃ twa,
  nə sεsə də mə tʁɑ̃sfɔʁme.
  ɑ̃ vivɑ̃ lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
  ɔ̃ fini paʁ sə ʁəsɑ̃ble
  twa tε ʁεste difeʁεnt (ə)
  e ta boku evɔlye (ə)
  tutə sε difeʁɑ̃sə…
  kə ʒə kɔ̃tinɥ a εme,
  mεmə si εllə nuz- ɔ̃ sepaʁe.

  ʒεməʁε ʁənuvəle
  mε ʒə nə pø tʁo ʃɑ̃ʒe
  ʒə sɥi lεtʁə kə ta εme
  e ʒə mə sɑ̃s pʁizɔnjəʁ (ə)
  ʒə sε kə ty nə pø ʁəvəniʁ
  tε paʁti (ə) … puʁ dəməʁe
  ynə pεʁsɔnə fabyløzə
  kə ʒə nə puʁʁε ʒamεz- ublje !

  ʒεməʁε tə kɔ̃vje a ʃɑ̃ʒe dide
  ʒə ni kɔ̃tə pa tʁo… ʒə sε
  mε mɔ̃ kœʁ nə pø sɑ̃pεʃe
  də tə deziɲe mɔ̃n- amuʁ
  ui, mɔ̃n- amuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sε ʁεste ɡʁave.
 • Pieds Phonétique : Ton Depard

  paʁ=dɔnə=mwa=də=tə=lε=se=paʁ=tiʁ 9
  u=paʁ=fwa=de=sε=je=də=tə=ʁə=tə=niʁ 11
  də=nə=pa=tʁu=ve=lε=mo=puʁtə=diʁə 9
  kɔ̃=bjɛ̃=ʒε=dy=mal=amə=kɔ̃=tə=niʁ 9

  œ̃=ʒuʁ=tε=ɑ̃tʁe=ə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  kɔməy=nə=ka=ʁε=sə=də=ʃa=lœʁ 8
  e=lɔʁskə=ʒə=kɔ̃s=ta=tə=tɔ̃=de=paʁ 9
  ʒə=məʁə=tʁuvə=a=vεk=lə=ka=faʁ 8

  ʒə=ʃεʁ=ʃə=a=mə=kɔ̃=sɔ=le 8
  ʒεmə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=tə=kɔ̃=tɑ̃=ple 9
  kɔ=mə=o=mε=jœ=ʁə=ʒuʁ 7
  a=la=nε=sɑ̃sə=də=nɔ=tʁəa=muʁ 8

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒu=bli=ma=fjεʁ=te 8
  ty=sεkə=ʒə=nε=mə=pa=ɛ̃=plɔ=ʁe 9
  mε=sa=ʃə=kə=ma=vi=sɑ̃=twa 8
  nə=sε=sə=də=mə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 8
  ɑ̃=vi=vɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə 8
  ɔ̃=fi=ni=paʁ=sə=ʁə=sɑ̃=ble 8
  twa=tε=ʁεs=te=di=fe=ʁεnt=ə 8
  e=ta=bo=ku=e=vɔ=lye=ə 8
  tu=tə=sε=di=fe=ʁɑ̃=sə 7
  kə=ʒə=kɔ̃=tinɥ=a=ε=me 7
  mεmə=si=εllə=nu=zɔ̃=se=pa=ʁe 8

  ʒε=mə=ʁε=ʁə=nu=və=le 7
  mε=ʒə=nə=pø=tʁo=ʃɑ̃=ʒe 7
  ʒə=sɥi=lε=tʁə=kə=ta=ε=me 8
  e=ʒə=mə=sɑ̃s=pʁi=zɔ=njəʁ=ə 8
  ʒə=sε=kə=tynə=pø=ʁə=və=niʁ 8
  tε=paʁ=ti=ə=puʁ=də=mə=ʁe 8
  y=nə=pεʁ=sɔ=nə=fa=by=løzə 8
  kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=zu=blje 9

  ʒεmə=ʁε=tə=kɔ̃=vje=a=ʃɑ̃=ʒe=di=de 10
  ʒə=ni=kɔ̃=tə=pa=tʁo=ʒə=sε 8
  mε=mɔ̃=kœʁ=nə=pø=sɑ̃=pε=ʃe 8
  də=tə=de=zi=ɲe=mɔ̃=na=muʁ 8
  ui=mɔ̃=na=muʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sε=ʁεs=te=ɡʁa=ve 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/07/2004 00:00(U)Dark Chieuse66(U)

ro putin, il est long mais sa vaut la peine de le lire, je le trouve grave bo, jkompren po pkoi personne ta laissé de com
kissous la chieuse