Poème-France.com

Poeme : Vague À L’ÂmeVague À L’Âme

Le vague à l’âme qui embuait sa joue n’est plus.
Séché au vent salé, avalé par la mer.
Elle marche seule sur cette plage d’hiver
Le long de l’onde, l’océan roule à ses pieds nus.

Fille de l’écume au pied de qui les vagues
Viennent se prosterner en une blanche écume,
Alors que de ses yeux le vent chasse la brume,
Son esprit libéré, au loin, enfin, divague.

Elle resserre son gilet, elle croise ses bras,
Le vent du large est frais, mais elle tend son visage
Pour mieux humer la brise, profiter du rivage,

Vers la mer nourricière qui seule apaisera
Ses tourments, ses envies, ses attentes, ses ennuis,
Car pour elle la mer, c’est la vie, c’est Sa vie.
Baptiste

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə vaɡ a lamə ki ɑ̃bɥε sa ʒu nε plys.
seʃe o vɑ̃ sale, avale paʁ la mεʁ.
εllə maʁʃə sələ syʁ sεtə plaʒə divεʁ
lə lɔ̃ də lɔ̃də, lɔseɑ̃ ʁulə a sε pje nys.

fijə də lekymə o pje də ki lε vaɡ
vjεne sə pʁɔstεʁne ɑ̃n- ynə blɑ̃ʃə ekymə,
alɔʁ kə də sεz- iø lə vɑ̃ ʃasə la bʁymə,
sɔ̃n- εspʁi libeʁe, o lwɛ̃, ɑ̃fɛ̃, divaɡ.

εllə ʁeseʁə sɔ̃ ʒilε, εllə kʁwazə sε bʁa,
lə vɑ̃ dy laʁʒə ε fʁε, mεz- εllə tɑ̃ sɔ̃ vizaʒə
puʁ mjø yme la bʁizə, pʁɔfite dy ʁivaʒə,

vεʁ la mεʁ nuʁʁisjεʁə ki sələ apεzəʁa
sε tuʁmɑ̃, sεz- ɑ̃vi, sεz- atɑ̃tə, sεz- ɑ̃nɥi,
kaʁ puʁ εllə la mεʁ, sε la vi, sε sa vi.