Poème-France.com

Poeme : MamanMaman

Maman,
Toi qui a toujours étée la pour moi dès mon premier cris

Toi qui m’a apris à marcher, parler,
Je voudrais te remercier

Merci, maman, pour tout le mal que tu te faits pour mes frères et moi

Je voudrais m’excuser, pour tout le mal que je t’ai fait
Je t’ai parfois blesser dans mes mots, mes gestes, et je m’en excuse

Je t’ai cacher certaines choses, pourtant,
Tu es, toi, maman,
Une maman compréhensive, qui ne va pas me punir bêtement pour une bétise, mais qui va m’aider à ne plus la refaire

Merci, maman,
D’être ma maman ! ! !
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mamɑ̃,
twa ki a tuʒuʁz- ete la puʁ mwa dε mɔ̃ pʁəmje kʁi

twa ki ma apʁiz- a maʁʃe, paʁle,
ʒə vudʁε tə ʁəmεʁsje

mεʁsi, mamɑ̃, puʁ tu lə mal kə ty tə fε puʁ mε fʁεʁəz- e mwa

ʒə vudʁε mεkskyze, puʁ tu lə mal kə ʒə tε fε
ʒə tε paʁfwa blese dɑ̃ mε mo, mε ʒεstə, e ʒə mɑ̃n- εkskyzə

ʒə tε kaʃe sεʁtεnə ʃozə, puʁtɑ̃,
ty ε, twa, mamɑ̃,
ynə mamɑ̃ kɔ̃pʁeɑ̃sivə, ki nə va pa mə pyniʁ bεtəmɑ̃ puʁ ynə betizə, mε ki va mεde a nə plys la ʁəfεʁə

mεʁsi, mamɑ̃,
dεtʁə ma mamɑ̃ ! ! !