Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !

Poème Amour
Publié le 11/04/2004 00:00

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Bella

Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !

Toi,

Tu est si impure
Tu m’a causer tellement de problème dans ce monde
Que rien ni personne, maintenant, en ce printemps chaud, trop chaud, ne pourras m’empeché de te tuer

J’étais la, assise, sur cette balançoire quand, tout un coup, j’ai entendu ce bruit,
Ce bruit qui, encore maintenant, résonne dans mes oreilles
Je me suis levée, tremblante, et j’ai laisser tomber quelque chose

Quoi, quesque c’est ? HO NON ! ! ! ! !
Comment as-tu pu, toi, fillette si gentille, douce
Prendre ce… ce fusil et tirer
Tirer si sechement qu’un seul coup a suffi

Et maintenant, je l’ai lacher, mais il est trop tard
J’ai comis un acte, un acte inpardonnable,
Je t’ai tuer, toi, boureaux, qui est entrer en moi, sans honte, sans peur

Mais maintenant, toi qui n’avait pas honte, toi qui n’avait pas peur
Tu t’es avancé vers cette balançoire, ou moi, par malchance je me trouvais
Tu m’as regarder, surpris, et m’a lancé un regard froid

Depuis le jour ou tu m’a fait pleurer de mal, par ton geste si impure,
Je tiens ce fusil en main, en attendant de te revoir et pour, à ton tour, te faire pleurer de mal

Mais maintenant, toi qui n’avait pas honte, toi qui n’avait pas peur
Tu t’es avancé vers cette balançoire, ou moi par malchance je me trouvais
Tu m’as regarder, surpris, et m’a lancé un regard froid
J’ai levé la main, et, du desous de ma paume, j’ai retirer cet petite chose,
Qui, enfin, à servi à appaiser ma soufrance

Ce fusil, que je tenais depuis si longtemps dans ma main
T’as enfin tuer

Que ton âme sois en paix
Et que dieu t’ai pardonner

Amen
 • Pieds Hyphénique: Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !

  toi 1

  tu=est=si=im=pu=re 6
  tu=ma=cau=ser=tel=le=ment=de=pro=blème=dans=ce=monde 13
  que=rien=ni=per=sonne=main=te=nant=en=ce=prin=temps=chaud=trop=chaud=ne=pour=ras=mem=pe=ché=de=te=tuer 24

  jé=tais=la=as=sise=sur=cet=te=ba=lan=çoi=re=quand=tout=un=coup=jai=en=ten=du=ce=bruit 22
  ce=bruit=qui=en=co=re=main=te=nant=ré=son=ne=dans=mes=o=rei=lles 17
  je=me=suis=le=vée=trem=blan=te=et=jai=lais=ser=tom=ber=quel=que=cho=se 18

  quoi=ques=que=cest=ho=non 6
  com=ment=as=tu=pu=toi=fil=let=te=si=gen=ti=lle=dou=ce 15
  pren=dre=ce=ce=fu=sil=et=ti=rer 9
  ti=rer=si=se=che=ment=quun=seul=coup=a=suf=fi 12

  et=main=te=nant=je=lai=la=cher=mais=il=est=trop=tard 13
  jai=co=mis=un=ac=te=un=ac=te=in=par=don=na=ble 14
  je=tai=tuer=toi=bou=reaux=qui=est=en=trer=en=moi=sans=hon=te=sans=peur 17

  mais=main=te=nant=toi=qui=na=vait=pas=hon=te=toi=qui=na=vait=pas=peur 17
  tu=tes=a=van=cé=vers=cet=te=ba=lan=çoi=re=ou=moi=par=mal=chan=ce=je=me=trou=vais 22
  tu=mas=re=gar=der=sur=pris=et=ma=lan=cé=un=re=gard=froid 15

  de=puis=le=jour=ou=tu=ma=fait=pleu=rer=de=mal=par=ton=ges=te=si=im=pu=re 20
  je=tiens=ce=fu=sil=en=main=en=at=ten=dant=de=te=re=voir=et=pour=à=ton=tour=te=faire=pleu=rer=de=mal 26

  mais=main=te=nant=toi=qui=na=vait=pas=hon=te=toi=qui=na=vait=pas=peur 17
  tu=tes=a=van=cé=vers=cet=te=ba=lan=çoi=re=ou=moi=par=mal=chan=ce=je=me=trou=vais 22
  tu=mas=re=gar=der=sur=pris=et=ma=lan=cé=un=re=gard=froid 15
  jai=le=vé=la=main=et=du=de=sous=de=ma=pau=me=jai=re=ti=rer=cet=pe=ti=te=chose 22
  qui=en=fin=à=ser=vi=à=ap=pai=ser=ma=sou=fran=ce 14

  ce=fu=sil=que=je=te=nais=de=puis=si=long=temps=dans=ma=main 15
  tas=en=fin=tuer 4

  que=ton=â=me=sois=en=paix 7
  et=que=dieu=tai=par=don=ner 7

  amen 1
 • Phonétique : Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !

  twa,

  ty ε si ɛ̃pyʁə
  ty ma koze tεllmɑ̃ də pʁɔblεmə dɑ̃ sə mɔ̃də
  kə ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə, mɛ̃tənɑ̃, ɑ̃ sə pʁɛ̃tɑ̃ ʃo, tʁo ʃo, nə puʁʁa mɑ̃pεʃe də tə tɥe

  ʒetε la, asizə, syʁ sεtə balɑ̃swaʁə kɑ̃, tut- œ̃ ku, ʒε ɑ̃tɑ̃dy sə bʁɥi,
  sə bʁɥi ki, ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃, ʁezɔnə dɑ̃ mεz- ɔʁεjə
  ʒə mə sɥi ləve, tʁɑ̃blɑ̃tə, e ʒε lεse tɔ̃be kεlkə ʃozə

  kwa, kεskə sε ? o nɔ̃ ! ! !
  kɔmɑ̃ a ty py, twa, fijεtə si ʒɑ̃tijə, dusə
  pʁɑ̃dʁə sə… sə fyzil e tiʁe
  tiʁe si sεʃəmɑ̃ kœ̃ səl ku a syfi

  e mɛ̃tənɑ̃, ʒə lε laʃe, mεz- il ε tʁo taʁ
  ʒε kɔmiz- œ̃n- aktə, œ̃n- aktə ɛ̃paʁdɔnablə,
  ʒə tε tɥe, twa, buʁo, ki εt- ɑ̃tʁe ɑ̃ mwa, sɑ̃z- ɔ̃tə, sɑ̃ pœʁ

  mε mɛ̃tənɑ̃, twa ki navε pa ɔ̃tə, twa ki navε pa pœʁ
  ty tε avɑ̃se vεʁ sεtə balɑ̃swaʁə, u mwa, paʁ malʃɑ̃sə ʒə mə tʁuvε
  ty ma ʁəɡaʁde, syʁpʁi, e ma lɑ̃se œ̃ ʁəɡaʁ fʁwa

  dəpɥi lə ʒuʁ u ty ma fε pləʁe də mal, paʁ tɔ̃ ʒεstə si ɛ̃pyʁə,
  ʒə tjɛ̃ sə fyzil ɑ̃ mɛ̃, ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də tə ʁəvwaʁ e puʁ, a tɔ̃ tuʁ, tə fεʁə pləʁe də mal

  mε mɛ̃tənɑ̃, twa ki navε pa ɔ̃tə, twa ki navε pa pœʁ
  ty tε avɑ̃se vεʁ sεtə balɑ̃swaʁə, u mwa paʁ malʃɑ̃sə ʒə mə tʁuvε
  ty ma ʁəɡaʁde, syʁpʁi, e ma lɑ̃se œ̃ ʁəɡaʁ fʁwa
  ʒε ləve la mɛ̃, e, dy dəzus də ma pomə, ʒε ʁətiʁe sεt pətitə ʃozə,
  ki, ɑ̃fɛ̃, a sεʁvi a apεze ma sufʁɑ̃sə

  sə fyzil, kə ʒə tənε dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ dɑ̃ ma mɛ̃
  ta ɑ̃fɛ̃ tɥe

  kə tɔ̃n- amə swaz- ɑ̃ pε
  e kə djø tε paʁdɔne

  amεn
 • Pieds Phonétique : Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !

  twa 1

  ty=ε=si=ɛ̃=py=ʁə 6
  ty=ma=ko=ze=tεl=lmɑ̃də=pʁɔ=blε=mə=dɑ̃=sə=mɔ̃də 12
  kə=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ɑ̃=sə=pʁɛ̃=tɑ̃=ʃo=tʁo=ʃo=nə=puʁ=ʁa=mɑ̃=pε=ʃe=də=tə=tɥe 24

  ʒe=tε=la=a=sizə=syʁ=sε=tə=ba=lɑ̃=swa=ʁə=kɑ̃=tu=tœ̃=ku=ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=sə=bʁɥi 22
  sə=bʁɥi=ki=ɑ̃=kɔʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʁe=zɔ=nə=dɑ̃=mε=zɔ=ʁεjə 15
  ʒə=mə=sɥilə=ve=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=e=ʒε=lε=se=tɔ̃=be=kεl=kə=ʃozə 16

  kwa=kεs=kə=sε=o=nɔ̃ 6
  kɔ=mɑ̃=a=ty=py=twa=fi=jε=tə=si=ʒɑ̃=ti=jə=dusə 14
  pʁɑ̃=dʁə=sə=sə=fy=zil=e=ti=ʁe 9
  ti=ʁe=si=sε=ʃə=mɑ̃=kœ̃=səl=ku=a=sy=fi 12

  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=lε=la=ʃe=mε=zil=ε=tʁo=taʁ 13
  ʒε=kɔ=mi=zœ̃=nak=tə=œ̃=nak=tə=ɛ̃=paʁ=dɔ=na=blə 14
  ʒə=tε=tɥe=twa=bu=ʁo=ki=ε=tɑ̃=tʁe=ɑ̃=mwa=sɑ̃=zɔ̃tə=sɑ̃=pœʁ 16

  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=twa=ki=na=vε=pa=ɔ̃=tə=twa=ki=na=vε=pa=pœʁ 16
  ty=tε=a=vɑ̃se=vεʁ=sε=tə=ba=lɑ̃=swa=ʁə=u=mwa=paʁ=mal=ʃɑ̃=sə=ʒə=mə=tʁu=vε 21
  ty=maʁə=ɡaʁ=de=syʁ=pʁi=e=ma=lɑ̃=se=œ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁwa 14

  dəp=ɥilə=ʒuʁ=u=ty=ma=fε=plə=ʁe=də=mal=paʁ=tɔ̃=ʒεs=tə=si=ɛ̃=pyʁə 18
  ʒə=tjɛ̃sə=fy=zil=ɑ̃=mɛ̃=ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=də=tə=ʁə=vwaʁ=e=puʁ=a=tɔ̃=tuʁ=tə=fε=ʁə=plə=ʁe=də=mal 26

  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=twa=ki=na=vε=pa=ɔ̃=tə=twa=ki=na=vε=pa=pœʁ 16
  ty=tε=a=vɑ̃se=vεʁ=sε=tə=ba=lɑ̃=swa=ʁə=u=mwa=paʁ=mal=ʃɑ̃=sə=ʒə=mə=tʁu=vε 21
  ty=maʁə=ɡaʁ=de=syʁ=pʁi=e=ma=lɑ̃=se=œ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁwa 14
  ʒεlə=ve=la=mɛ̃=e=dy=də=zus=də=ma=po=mə=ʒε=ʁə=ti=ʁe=sεt=pə=ti=tə=ʃozə 21
  ki=ɑ̃=fɛ̃=a=sεʁ=vi=a=a=pε=ze=ma=su=fʁɑ̃=sə 14

  sə=fy=zil=kə=ʒə=tə=nε=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=ma=mɛ̃ 15
  ta=ɑ̃=fɛ̃=tɥe 4

  kə=tɔ̃=na=mə=swa=zɑ̃=pε 7
  e=kə=dj=ø=tε=paʁ=dɔ=ne 8

  a=mεn 2

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/11/2004 00:00Myst

Wao!
Je sais pas quoi dire, c’est. . . wao!
En tout cas, bravo!
13 amicalement
Kriss