Poeme : Adieu Ou Au Revoir ?

Adieu Ou Au Revoir ?

Je n’ai pas demandé
De tout oublier et avancer
Mais de te retourner sur notre passé
Pour que l’on puisse se retrouver

Je t’ai demandé une heure pour discuter,
Pour tout mettre à plat et savoir où on en est
Mais tu m’as répondu que tu n’en voyais l’utilité
Et que tu n’avais pas le temps pour le règler

Car ton « rêve » s’est réalisé
De cette fille tu es plus proche que jamais
Tu passes tout ton temps à la regarder
Vous ne pouvez même plus vous lâcher

Tu me dis que de cette fille tu ne peux te séparer
Qu’il n’y a plus qu’elle qui puisse compter
Mais au bout de combien de temps vas-tu accepter
Le fait qu’elle ne t’aime et ne t’aimera jamais ?

Elle te l’as déjà dit et déjà repoussé
Mais tu préfères en être chagriner
Plutôt que de seulement oublier ?
Mais cette remarque, je peux me la retourner !

Pourquoi suis-je tellement touchée
Par cette réponse que tu as formulé ?
Par ce refus que je dois essuyer ?
Par cette amitié que je dois oublier ?

Car tu me l’as clairement avoué
Notre amitié n’était pas une priorité
Je me suis longtemps empêchée
De laisser sortir cette méchanceté

Car jusqu’à présent je me contentais
Du fait d’avoir goutté
Du bonheur d’être ensemble même quelques journées
Maintenant je ne vais plus me cacher

J’ai essayé de te laisser tout décider
C’est aujourd’hui terminé
Mon premier rôle, je l’ai raté
Mon deuxième, beaucoup mieux je le jouerais

J’ai entendu que lorsque l’on disait
« Adieu », on se retrouvait volontiers
Alors que quand c’est « Au revoir » qui est prononcé
Alors on ne veut même plus se croiser…

Tu m’as fait du mal, et toujours tu m’en fais
Pourtant je n’arrive pas à me décider
Si c’est un « Adieu » ou un « Au revoir » que je vais formulé
Mais si je le fais trop vite, c’est encore moi qui vais le regretter

Et vous, avez-vous déjà éprouvé
L’impression que quelqu’un que vous estimez
Ne puisse plus accepter
Que ce soit à un ami que vous soyez attaché ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Adieu Ou Au Revoir ?

  je=nai=pas=de=man=dé 6
  de=tout=ou=bli=er=et=a=van=cer 9
  mais=de=te=re=tour=ner=sur=notre=pas=sé 10
  pour=que=lon=puis=se=se=re=trou=ver 9

  je=tai=de=man=dé=une=heu=re=pour=dis=cu=ter 12
  pour=tout=mettreà=plat=et=sa=voir=où=on=en=est 11
  mais=tu=mas=ré=pon=du=que=tu=nen=vo=yais=lu=ti=li=té 15
  et=que=tu=na=vais=pas=le=temps=pour=le=rè=gler 12

  car=ton=rê=ve=sest=ré=a=li=sé 9
  de=cette=fille=tu=es=plus=pro=che=que=ja=mais 11
  tu=passes=tout=ton=temps=à=la=re=gar=der 10
  vous=ne=pou=vez=mê=me=plus=vous=lâ=cher 10

  tu=me=dis=que=de=cette=fille=tu=ne=peux=te=sé=pa=rer 14
  quil=ny=a=plus=quel=le=qui=puisse=comp=ter 10
  mais=au=bout=de=com=bien=de=temps=vas=tu=ac=cep=ter 13
  le=fait=quel=le=ne=taimeet=ne=tai=me=ra=ja=mais 12

  elle=te=las=dé=jà=dit=et=dé=jà=re=pous=sé 12
  mais=tu=pré=fères=en=ê=tre=cha=gri=ner 10
  plu=tôt=que=de=seu=le=ment=ou=bli=er 10
  mais=cette=re=mar=que=je=peux=me=la=re=tour=ner 12

  pour=quoi=suis=je=tel=le=ment=tou=chée 9
  par=cette=ré=pon=se=que=tu=as=for=mu=lé 11
  par=ce=re=fus=que=je=dois=es=suy=er 10
  par=cette=a=mi=tié=que=je=dois=ou=blier 10

  car=tu=me=las=clai=re=ment=a=vou=é 10
  notrea=mi=tié=né=tait=pas=u=ne=prio=ri=té 11
  je=me=suis=long=temps=em=pê=chée 8
  de=lais=ser=sor=tir=cette=mé=chan=ce=té 10

  car=jus=quà=pré=sent=je=me=con=ten=tais 10
  du=fait=da=voir=gout=té 6
  du=bon=heur=dêtreen=sem=ble=mê=me=quel=ques=jour=nées 12
  main=te=nant=je=ne=vais=plus=me=ca=cher 10

  jai=es=sayé=de=te=lais=ser=tout=dé=ci=der 11
  cest=au=jourd=hui=ter=mi=né 7
  mon=pre=mi=er=rô=le=je=lai=ra=té 10
  mon=deuxiè=me=beau=coup=mieux=je=le=joue=rais 10

  jai=en=ten=du=que=lors=que=lon=di=sait 10
  a=dieu=on=se=re=trou=vait=vo=lon=tiers 11
  a=lors=que=quand=cest=au=re=voir=qui=est=pro=non=cé 13
  a=lors=on=ne=veut=même=plus=se=croi=ser 10

  tu=mas=fait=du=mal=et=tou=jours=tu=men=fais 11
  pour=tant=je=nar=rive=pas=à=me=dé=ci=der 11
  si=cest=un=a=dieu=ou=un=au=re=voir=que=je=vais=for=mu=lé 16
  mais=si=je=le=fais=trop=vite=cest=en=co=re=moi=qui=vais=le=re=gret=ter 18

  et=vous=a=vez=vous=dé=jà=é=prou=vé 10
  limpres=sion=que=quel=quun=que=vous=es=ti=mez 10
  ne=puis=se=plus=ac=cep=ter 7
  que=ce=soit=à=un=a=mi=que=vous=soyez=at=ta=ché 13
 • Phonétique : Adieu Ou Au Revoir ?

  ʒə nε pa dəmɑ̃de
  də tut- ublje e avɑ̃se
  mε də tə ʁətuʁne syʁ nɔtʁə pase
  puʁ kə lɔ̃ pɥisə sə ʁətʁuve

  ʒə tε dəmɑ̃de ynə œʁ puʁ diskyte,
  puʁ tu mεtʁə a pla e savwaʁ u ɔ̃n- ɑ̃n- ε
  mε ty ma ʁepɔ̃dy kə ty nɑ̃ vwajε lytilite
  e kə ty navε pa lə tɑ̃ puʁ lə ʁεɡle

  kaʁ tɔn « ʁεvə » sε ʁealize
  də sεtə fijə ty ε plys pʁoʃə kə ʒamε
  ty pasə tu tɔ̃ tɑ̃z- a la ʁəɡaʁde
  vu nə puve mεmə plys vu laʃe

  ty mə di kə də sεtə fijə ty nə pø tə sepaʁe
  kil ni a plys kεllə ki pɥisə kɔ̃te
  mεz- o bu də kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ va ty aksεpte
  lə fε kεllə nə tεmə e nə tεməʁa ʒamε ?

  εllə tə la deʒa di e deʒa ʁəpuse
  mε ty pʁefεʁəz- ɑ̃n- εtʁə ʃaɡʁine
  plyto kə də sələmɑ̃ ublje ?
  mε sεtə ʁəmaʁkə, ʒə pø mə la ʁətuʁne !

  puʁkwa sɥi ʒə tεllmɑ̃ tuʃe
  paʁ sεtə ʁepɔ̃sə kə ty a fɔʁmyle ?
  paʁ sə ʁəfy kə ʒə dwaz- esyie ?
  paʁ sεtə amitje kə ʒə dwaz- ublje ?

  kaʁ ty mə la klεʁəmɑ̃ avue
  nɔtʁə amitje netε pa ynə pʁjɔʁite
  ʒə mə sɥi lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃pεʃe
  də lεse sɔʁtiʁ sεtə meʃɑ̃səte

  kaʁ ʒyska pʁezɑ̃ ʒə mə kɔ̃tɑ̃tε
  dy fε davwaʁ ɡute
  dy bɔnœʁ dεtʁə ɑ̃sɑ̃blə mεmə kεlk ʒuʁne
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə vε plys mə kaʃe

  ʒε esεje də tə lεse tu deside
  sεt- oʒuʁdɥi tεʁmine
  mɔ̃ pʁəmje ʁolə, ʒə lε ʁate
  mɔ̃ døzjεmə, boku mjø ʒə lə ʒuəʁε

  ʒε ɑ̃tɑ̃dy kə lɔʁskə lɔ̃ dizε
  « adjø », ɔ̃ sə ʁətʁuvε vɔlɔ̃tje
  alɔʁ kə kɑ̃ sεst « o ʁəvwaʁ » ki ε pʁonɔ̃se
  alɔʁz- ɔ̃ nə vø mεmə plys sə kʁwaze…

  ty ma fε dy mal, e tuʒuʁ ty mɑ̃ fε
  puʁtɑ̃ ʒə naʁivə pa a mə deside
  si sεt- yn « adjø » u yn « o ʁəvwaʁ » kə ʒə vε fɔʁmyle
  mε si ʒə lə fε tʁo vitə, sεt- ɑ̃kɔʁə mwa ki vε lə ʁəɡʁεte

  e vu, ave vu deʒa epʁuve
  lɛ̃pʁesjɔ̃ kə kεlkœ̃ kə vuz- εstime
  nə pɥisə plysz- aksεpte
  kə sə swa a œ̃n- ami kə vu swajez- ataʃe ?
 • Syllabes Phonétique : Adieu Ou Au Revoir ?

  ʒə=nε=pa=də=mɑ̃=de 6
  də=tu=tu=blj=e=e=a=vɑ̃=se 9
  mε=də=tə=ʁə=tuʁ=ne=syʁ=nɔ=tʁə=pase 10
  puʁ=kə=lɔ̃=pɥis=ə=sə=ʁə=tʁu=ve 9

  ʒə=tεdə=mɑ̃=de=y=nə=œʁ=puʁ=dis=ky=te 11
  puʁ=tu=mεtʁəa=pla=e=sa=vwaʁ=u=ɔ̃=nɑ̃=nε 11
  mε=ty=ma=ʁe=pɔ̃=dykə=ty=nɑ̃=vwa=jε=ly=ti=li=te 14
  e=kə=ty=na=vε=palə=tɑ̃=puʁ=lə=ʁε=ɡle 11

  kaʁ=tɔ=nə=ʁε=və=sε=ʁe=a=li=ze 10
  də=sεtə=fi=jə=ty=ε=plys=pʁo=ʃə=kə=ʒa=mε 12
  ty=pasə=tu=tɔ̃=tɑ̃=za=la=ʁə=ɡaʁ=de 10
  vu=nə=pu=ve=mε=mə=plys=vu=la=ʃe 10

  tymə=di=kə=də=sε=tə=fi=jə=ty=nə=pø=tə=se=pa=ʁe 15
  kil=ni=a=plys=kεl=lə=ki=pɥisə=kɔ̃=te 10
  mε=zo=budə=kɔ̃=bjɛ̃də=tɑ̃=va=ty=ak=sεp=te 11
  lə=fε=kεllə=nə=tεməe=nə=tε=mə=ʁa=ʒa=mε 11

  εllə=tə=la=de=ʒa=di=e=de=ʒaʁə=puse 10
  mε=ty=pʁe=fεʁə=zɑ̃=nε=tʁə=ʃa=ɡʁi=ne 10
  ply=to=kə=də=sə=lə=mɑ̃=u=blj=e 10
  mε=sεtə=ʁə=maʁ=kə=ʒə=pø=mə=la=ʁə=tuʁ=ne 12

  puʁ=kwa=sɥi=ʒə=tεl=lmɑ̃=tu=ʃe 8
  paʁ=sεtə=ʁe=pɔ̃=sə=kə=ty=a=fɔʁ=my=le 11
  paʁ=sə=ʁə=fykə=ʒə=dwa=ze=sy=i=e 10
  paʁ=sεtə=a=mi=tje=kə=ʒə=dwa=zu=blje 10

  kaʁ=ty=mə=la=klε=ʁə=mɑ̃=a=vu=e 10
  nɔtʁəa=mi=tje=ne=tε=pa=y=nə=pʁjɔ=ʁi=te 11
  ʒə=mə=sɥi=lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃=pε=ʃe 8
  də=lε=se=sɔʁ=tiʁ=sεtə=me=ʃɑ̃=sə=te 10

  kaʁ=ʒys=ka=pʁe=zɑ̃=ʒə=mə=kɔ̃=tɑ̃=tε 10
  dy=fε=da=vwaʁ=ɡu=te 6
  dy=bɔ=nœʁ=dεtʁəɑ̃=sɑ̃=blə=mε=mə=kεl=kə=ʒuʁ=ne 12
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nə=vε=plys=mə=ka=ʃe 10

  ʒε=e=sε=je=də=tə=lεse=tu=de=si=de 11
  sε=to=ʒuʁ=dɥi=tεʁ=mi=ne 7
  mɔ̃=pʁə=mj=e=ʁo=lə=ʒə=lε=ʁa=te 10
  mɔ̃=dø=zjεmə=bo=ku=mjø=ʒə=lə=ʒu=ə=ʁε 11

  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=kə=lɔʁ=skə=lɔ̃=di=zε 10
  a=djø=ɔ̃sə=ʁə=tʁu=vε=vɔ=lɔ̃=tje 10
  a=lɔʁkə=kɑ̃=sεst=oʁə=vwaʁ=ki=ε=pʁo=nɔ̃se 10
  a=lɔʁ=zɔ̃=nə=vø=mεmə=plys=sə=kʁwa=ze 10

  ty=ma=fε=dy=mal=e=tu=ʒuʁ=ty=mɑ̃=fε 11
  puʁ=tɑ̃ʒə=na=ʁi=və=pa=a=mə=de=si=de 11
  si=sε=tyn=a=djø=u=yn=oʁə=vwaʁ=kə=ʒə=vε=fɔʁ=my=le 15
  mε=siʒə=lə=fε=tʁo=vi=tə=sε=tɑ̃=kɔ=ʁə=mwa=ki=vε=lə=ʁə=ɡʁε=te 18

  e=vu=a=ve=vu=de=ʒa=e=pʁu=ve 10
  lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=kεl=kœ̃=kə=vu=zεs=ti=me 10
  nə=pɥi=sə=plys=zak=sεp=te 7
  kə=sə=swa=a=œ̃=na=mikə=vu=swa=je=za=ta=ʃe 13

PostScriptum

Dois-je comprendre que pour lui je ne vaus même pas une heure ? ! ?
13 amicalement
Kriss

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Cindy Limpens

Ton poème est vraiment magnifique. . . Je te remerci pr ton com, tu as raison ce n’est pas facile d’oublier mais j’espere ke tu y parviendras. . . Bizou

Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Emyraud

j’adore l’avant-avant-derniere strophe (on dit pas antépenultieme?)
une amitié peut avoir autant d’importance qu’un amour, les 2 sont tout simplement différents!

Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Myst

Je vous remercie, mais je me demande encore si on peut oublier quelqu’un à qui on a tenu. . .
Si c’est le cas, il faut du temps. . .
Mais comme le dit l’adage, "Je pardonne tout, mais je n’oublie rien"
Amitié à vous 2
Kriss

Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Jmc

Aimer et ne pas l’être en retour
Perdre vie un peu plus chaque jour
Difficile de trouver la force de s’ouvrir
Sur d’autres amitiés alors qu’on ne veut que périr.

Tu trouveras en toi le courage d’oublier et de regarder vers l’avant.

Amitiés

Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Myst

Chaques jours il me tue un peu plus que la veille
Mais je vais arrêter de rêver à des merveilles
Pour sortir d’un trop long sommeil
Et me tourner vers mes vrais amis qui sur moi veillent

Je nous croyais amis, ont en a voulu plus, ça s’est terminé. . . "Amour" ET "Amitié"
Je te remercie JMC de ton soutien et de ton com !!!
Amitiés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kriss

Auteur de Poésie
11/10/2004 00:00Rose_Noire

J’adore ton poème et tous les autres ils sont super je trouve.
c’est dur oublier je crois même que des fois on oublie jamais.
mais essait de passer à travers et après tu vas voir ca ira beaucoup mieux.

Auteur de Poésie
11/10/2004 00:00Myst

Je te remercie de ton soutien !!!
C’est bizarre que je n’arrive pas à passer vite à travers, son attitude m’y pousserait pourtant !!!
Merci encore
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
18/10/2004 00:00Michemai

salut kris les tiens sont enormes aussi
il ne faut pas oublié mais ne pas vivre avec l’espoir

Auteur de Poésie
18/10/2004 00:00Myst

Je te remercie beaucoup!
Je me suis rendu compte que j’attendais vraiment trop de ce mec. . . Et que forcément, ça me retombe sur le coin de la tronche. . .
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00L'oiseau Rouge

j’essaye doublier des souvenirs depuis tellement lonten
dun gar qui ma laisser et que jaimerai oublier
pour passer a autre chose
je ni suis meme pas encore arriver
je pense a lui encore kelke fois mais je garde
encore espoir qun jour je vais i arriver
toi aussi garde espoir!
bravo pour ton poeme!
tres bo

l’oiseau rouge xxx

Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00Myst

Merci pour ton com!
Moi aussi j’essaye de passer à autre chose, mais le voyant tous les jours, c’est un peu difficile!
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Bloodypain

Je comprends vraiment ce que tu ressens, c’est pareil avec moi sauf que la fille il ne sort plus avec, mais ça l’empêche pas d’être très lié avec elle, et moi du coup, je sais plus où je suis dans cette histoire.
Moi je lui avait demandé comment il me considérais, et il n’a même pas su me répondre.
Et maintenant il ne prends même pas 2minutes d’une journée pour se poser la question. . .
Je comprends pas pourquoi je suis autant attaché à lui. . .
Mais en tout cas je sais que j’ai besoin de lui dans ma vie. . .
Bizouxx

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Myst

On vit la même chose on dirait! LOL
Moi aussi je suis très attachée à lui, et je sais pas si c’est parce qu’on est sorti ensemble ou parce que notre amitié me manque tant que ça. . .
Et le voir à distance me fait vraiment du mal. . . .
Merci pour ton com!
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00:-)Chloé ***

Joli poeme qui malheureusement reflete aussi s’que j’peux ressentir et vivre
en ce moment. Pas facile d’oublier klk un alors qu’on c eperduement que c
l’homme de notre vie pour moi c la dur realité que je vis depuis 2 ans bientot.
Bon courage a toi 😉 bizOo

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Myst

Merci pour ton com!
Mais je ne le vois pas comme l’homme de ma vie, c’est un ami, même un TRES bon ami, auquel je tiens beaucoup!
Peut-être même trop. . .
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
14/11/2004 00:00Aurelie(U)

tres joli poeme et tres touchant franchement tres bien continu d ecrire et bon courage pour l avenir
Ps merci beaucoup pour ton comm ca ma fait tres palisir amitié aurelie

Auteur de Poésie
15/11/2004 00:00Myst

Merci Aurélie!
Je suis vraiment contente que mon poème te plaise et te touche. . .
Merci encore
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00**Bloody-Lili**

très beau poème. . .
comme le dit cette phrase: aimer est facile, le dire est difficile, oublier est imposible. . .
Ki$s$s(k)(k)
LiLi

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00Myst

Merci LiLi
"Oublier est impossible" si seulement les vieux adages pouvaient mentir. . .
Merci encore
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00**Bloody-Lili**

je suis sure qu’il peut mentir. . . . 😉

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00Myst

Peut-être, et si l’oubli n’est pas impossible, il est drôlement dur. . . 😉
K.

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00**Bloody-Lili**

ui, ça je sais. . .
LiLi

Auteur de Poésie
17/12/2004 00:00Minnie 10

Ton poème est magnifique!
Je sais que tu peux l’oublier, tu es une battante!
Courage et continue!
Grosss bisoussss
Minnie 10

Auteur de Poésie
17/12/2004 00:00Myst

Je peux peut-être, mais je ne le veux plus. . .
Je ne veux pas perdre mon passé en perdant mes souvenirs. . .
Merci en tout cas!
13 cousinement
BiSoUs
Kriss

Auteur de Poésie
17/12/2004 00:00† Bloody Slytherin †

Ton poème est vraiment magnifique
Courage !!!

BisouxXx

Bloody Slytherin

Auteur de Poésie
18/12/2004 00:00Myst

Merci beaucoup Bloody Slytherin
BiSoUs
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
14/01/2005 00:00Yannou

je pense que c lui qui ne mérite pas que tu lui donne de ton temps pour discuter
aprés pour la question de l’oublier je pe pa t’aider personne pe le faire
j’aime une fille je ne c a quel point ca va faire un an et demi et j’arrive pa a l’enlevé
de la tête j’é fé un poeme dessus (le passé m’as rattraper) c un combat contre toi
mm bon courage gros bisous dug

Auteur de Poésie
14/01/2005 00:00Myst

Merci pour ce si beau com dug!
Disons qu’avec lui, ça s’arrange un peu en ce moment alors. . . plus question de l’oublier MDR
J’espère que pour toi ça ira mieux. . .
13 amicalement
Kriss