Poème-France.com

Poeme : Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !



Je T’Ai Enfin Tuer ! ! !

Toi,

Tu est si impure
Tu m’a causer tellement de problème dans ce monde
Que rien ni personne, maintenant, en ce printemps chaud, trop chaud, ne pourras m’empeché de te tuer

J’étais la, assise, sur cette balançoire quand, tout un coup, j’ai entendu ce bruit,
Ce bruit qui, encore maintenant, résonne dans mes oreilles
Je me suis levée, tremblante, et j’ai laisser tomber quelque chose

Quoi, quesque c’est ? HO NON ! ! ! ! !
Comment as-tu pu, toi, fillette si gentille, douce
Prendre ce… ce fusil et tirer
Tirer si sechement qu’un seul coup a suffi

Et maintenant, je l’ai lacher, mais il est trop tard
J’ai comis un acte, un acte inpardonnable,
Je t’ai tuer, toi, boureaux, qui est entrer en moi, sans honte, sans peur

Mais maintenant, toi qui n’avait pas honte, toi qui n’avait pas peur
Tu t’es avancé vers cette balançoire, ou moi, par malchance je me trouvais
Tu m’as regarder, surpris, et m’a lancé un regard froid

Depuis le jour ou tu m’a fait pleurer de mal, par ton geste si impure,
Je tiens ce fusil en main, en attendant de te revoir et pour, à ton tour, te faire pleurer de mal

Mais maintenant, toi qui n’avait pas honte, toi qui n’avait pas peur
Tu t’es avancé vers cette balançoire, ou moi par malchance je me trouvais
Tu m’as regarder, surpris, et m’a lancé un regard froid
J’ai levé la main, et, du desous de ma paume, j’ai retirer cet petite chose,
Qui, enfin, à servi à appaiser ma soufrance

Ce fusil, que je tenais depuis si longtemps dans ma main
T’as enfin tuer

Que ton âme sois en paix
Et que dieu t’ai pardonner

Amen
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa,

ty ε si ɛ̃pyʁə
ty ma koze tεllmɑ̃ də pʁɔblεmə dɑ̃ sə mɔ̃də
kə ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə, mɛ̃tənɑ̃, ɑ̃ sə pʁɛ̃tɑ̃ ʃo, tʁo ʃo, nə puʁʁa mɑ̃pεʃe də tə tɥe

ʒetε la, asizə, syʁ sεtə balɑ̃swaʁə kɑ̃, tut- œ̃ ku, ʒε ɑ̃tɑ̃dy sə bʁɥi,
sə bʁɥi ki, ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃, ʁezɔnə dɑ̃ mεz- ɔʁεjə
ʒə mə sɥi ləve, tʁɑ̃blɑ̃tə, e ʒε lεse tɔ̃be kεlkə ʃozə

kwa, kεskə sε ? o nɔ̃ ! ! !
kɔmɑ̃ a ty py, twa, fijεtə si ʒɑ̃tijə, dusə
pʁɑ̃dʁə sə… sə fyzil e tiʁe
tiʁe si sεʃəmɑ̃ kœ̃ səl ku a syfi

e mɛ̃tənɑ̃, ʒə lε laʃe, mεz- il ε tʁo taʁ
ʒε kɔmiz- œ̃n- aktə, œ̃n- aktə ɛ̃paʁdɔnablə,
ʒə tε tɥe, twa, buʁo, ki εt- ɑ̃tʁe ɑ̃ mwa, sɑ̃z- ɔ̃tə, sɑ̃ pœʁ

mε mɛ̃tənɑ̃, twa ki navε pa ɔ̃tə, twa ki navε pa pœʁ
ty tε avɑ̃se vεʁ sεtə balɑ̃swaʁə, u mwa, paʁ malʃɑ̃sə ʒə mə tʁuvε
ty ma ʁəɡaʁde, syʁpʁi, e ma lɑ̃se œ̃ ʁəɡaʁ fʁwa

dəpɥi lə ʒuʁ u ty ma fε pləʁe də mal, paʁ tɔ̃ ʒεstə si ɛ̃pyʁə,
ʒə tjɛ̃ sə fyzil ɑ̃ mɛ̃, ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də tə ʁəvwaʁ e puʁ, a tɔ̃ tuʁ, tə fεʁə pləʁe də mal

mε mɛ̃tənɑ̃, twa ki navε pa ɔ̃tə, twa ki navε pa pœʁ
ty tε avɑ̃se vεʁ sεtə balɑ̃swaʁə, u mwa paʁ malʃɑ̃sə ʒə mə tʁuvε
ty ma ʁəɡaʁde, syʁpʁi, e ma lɑ̃se œ̃ ʁəɡaʁ fʁwa
ʒε ləve la mɛ̃, e, dy dəzus də ma pomə, ʒε ʁətiʁe sεt pətitə ʃozə,
ki, ɑ̃fɛ̃, a sεʁvi a apεze ma sufʁɑ̃sə

sə fyzil, kə ʒə tənε dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ dɑ̃ ma mɛ̃
ta ɑ̃fɛ̃ tɥe

kə tɔ̃n- amə swaz- ɑ̃ pε
e kə djø tε paʁdɔne

amεn