Poème-France.com

Poeme : Mes Rêves A MoiMes Rêves A Moi

Mes rêves à moi,
Ne sont que des rêves

Mais, malheureusement, mes rêves me hante
La nuit, fraiche et légère, me parrait parfois horiffiante

Je me reveille, gelée, suante, les larmes aux yeux
Pourquoi aujuste ?
Les rêves ne sont ils pas censé appaiser ?

Non, mes rêves à moi n’existe pas,
Se ne sont pas des rêves, mais des cauchemars
Ils parraisse si réelle,
Que même la journée, quand j’y pense
J’en ai la chair de poule

J’ai peur, aidez moi,
Car je ne connais pas les rêves,
Tous mes cauchemars anvahisse mes rêves

J’ai peur, aidez moi,
Car un jour, si personne ne transforme
Mes cauchemars en rêves, ils me tueront
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε ʁεvəz- a mwa,
nə sɔ̃ kə dε ʁεvə

mε, maləʁøzəmɑ̃, mε ʁεvə mə-ɑ̃tə
la nɥi, fʁεʃə e leʒεʁə, mə paʁε paʁfwaz- ɔʁifjɑ̃tə

ʒə mə ʁəvεjə, ʒəle, sɥɑ̃tə, lε laʁməz- oz- iø
puʁkwa oʒystə ?
lε ʁεvə nə sɔ̃t- il pa sɑ̃se apεze ?

nɔ̃, mε ʁεvəz- a mwa nεɡzistə pa,
sə nə sɔ̃ pa dε ʁεvə, mε dε koʃəmaʁ
il paʁεsə si ʁeεllə,
kə mεmə la ʒuʁne, kɑ̃ ʒi pɑ̃sə
ʒɑ̃n- ε la ʃεʁ də pulə

ʒε pœʁ, εde mwa,
kaʁ ʒə nə kɔnε pa lε ʁεvə,
tus mε koʃəmaʁz- ɑ̃vaisə mε ʁεvə

ʒε pœʁ, εde mwa,
kaʁ œ̃ ʒuʁ, si pεʁsɔnə nə tʁɑ̃sfɔʁmə
mε koʃəmaʁz- ɑ̃ ʁεvə, il mə tɥəʁɔ̃