Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Viens Vers Moi

Poème Amour
Publié le 12/04/2004 00:00

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Bella

Viens Vers Moi

Toi, thibault,
C’est vrai, je ne te connais pas,
Mais mes rêves te conaissent, eux

Ils rêvent de toi, souvent, trop souvent
Je me reveile, le matin, et me dit
Non, ce n’étais qu’un rêve… dommage

Tu as l’air tellement gentil, heureux,
Quand je te vois

Un jour, je discutais avec quelqu’un,
Dans le couloir de l’école,
Et je t’ai vu, tu me regardais, je ne sais pas pourquoi,
Mais tu me regardais

J’avais envie de m’avancer vers toi, et te dire
Je t’aime
Mais tu n’aurais pas compris, non,
Car tu te serais dit qu’on ne peut pas aimer quelqu’un,
Pas quand on ne la connais pas

Hébien, moi, morgane, je te dis : si
Si, on peut aimer sans connaitre,
Et je te le prouve : je t’aime

Si demain, tu marche vers moi, et que tu me dit je t’aime,
Je t’embrasserai, et je te dirais : je t’aime aussi

Et nous resterions ensemble, pour ma part,
Longtemps ensemble

Car, depuis longtemps, j’attend quelqu’un,
Qui, non pas malheureux, mais optimiste
Vienne chez moi et me dise : je t’aime

Et c’est toi, je crois
Viens vers moi, et je te promais,
Je le jure, qu tu ne le regretera pas !
 • Pieds Hyphénique: Viens Vers Moi

  toi=thi=bault 3
  cest=vrai=je=ne=te=con=nais=pas 8
  mais=mes=rêves=te=co=nais=sent=eux 8

  ils=rêvent=de=toi=sou=vent=trop=souvent 8
  je=me=re=veile=le=ma=tin=et=me=dit 10
  non=ce=né=tais=quun=rêve=dom=mage 8

  tu=as=lair=tel=le=ment=gen=til=heu=reux 10
  quand=je=te=vois 4

  un=jour=je=dis=cu=tais=a=vec=quel=quun 10
  dans=le=cou=loir=de=lé=co=le 8
  et=je=tai=vu=tu=me=re=gar=dais=je=ne=sais=pas=pour=quoi 15
  mais=tu=me=re=gar=dais 6

  ja=vais=en=vie=de=ma=van=cer=vers=toi=et=te=dire 13
  je=tai=me 3
  mais=tu=nau=rais=pas=com=pris=non 8
  car=tu=te=se=rais=dit=quon=ne=peut=pas=ai=mer=quel=quun 14
  pas=quand=on=ne=la=con=nais=pas 8

  hé=bien=moi=mor=gane=je=te=dis=si 9
  si=on=peut=ai=mer=sans=con=naitre 8
  et=je=te=le=prou=ve=je=taime 8

  si=de=main=tu=mar=che=vers=moi=et=que=tu=me=dit=je=taime 15
  je=tem=brasse=rai=et=je=te=di=rais=je=tai=meaus=si 13

  et=nous=res=te=rions=en=sem=ble=pour=ma=part 11
  long=temps=en=semble 4

  car=de=puis=long=temps=jat=tend=quel=quun 9
  qui=non=pas=malheu=reux=mais=op=ti=miste 9
  vienne=chez=moi=et=me=di=se=je=taime 9

  et=cest=toi=je=crois 5
  viens=vers=moi=et=je=te=pro=mais 8
  je=le=jure=qu=tu=ne=le=re=gre=te=ra=pas 12
 • Phonétique : Viens Vers Moi

  twa, tibo,
  sε vʁε, ʒə nə tə kɔnε pa,
  mε mε ʁεvə tə kɔnεse, ø

  il ʁεve də twa, suvɑ̃, tʁo suvɑ̃
  ʒə mə ʁəvεilə, lə matɛ̃, e mə di
  nɔ̃, sə netε kœ̃ ʁεvə… dɔmaʒə

  ty a lεʁ tεllmɑ̃ ʒɑ̃til, œʁø,
  kɑ̃ ʒə tə vwa

  œ̃ ʒuʁ, ʒə diskytεz- avεk kεlkœ̃,
  dɑ̃ lə kulwaʁ də lekɔlə,
  e ʒə tε vy, ty mə ʁəɡaʁdε, ʒə nə sε pa puʁkwa,
  mε ty mə ʁəɡaʁdε

  ʒavεz- ɑ̃vi də mavɑ̃se vεʁ twa, e tə diʁə
  ʒə tεmə
  mε ty noʁε pa kɔ̃pʁi, nɔ̃,
  kaʁ ty tə səʁε di kɔ̃ nə pø pa εme kεlkœ̃,
  pa kɑ̃t- ɔ̃ nə la kɔnε pa

  ebjɛ̃, mwa, mɔʁɡanə, ʒə tə di : si
  si, ɔ̃ pø εme sɑ̃ kɔnεtʁə,
  e ʒə tə lə pʁuvə : ʒə tεmə

  si dəmɛ̃, ty maʁʃə vεʁ mwa, e kə ty mə di ʒə tεmə,
  ʒə tɑ̃bʁasəʁε, e ʒə tə diʁε : ʒə tεmə osi

  e nu ʁεstəʁjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə, puʁ ma paʁ,
  lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə

  kaʁ, dəpɥi lɔ̃tɑ̃, ʒatɑ̃ kεlkœ̃,
  ki, nɔ̃ pa maləʁø, mεz- ɔptimistə
  vjεnə ʃe mwa e mə dizə : ʒə tεmə

  e sε twa, ʒə kʁwa
  vjɛ̃ vεʁ mwa, e ʒə tə pʁɔmε,
  ʒə lə ʒyʁə, k ty nə lə ʁəɡʁətəʁa pa !
 • Pieds Phonétique : Viens Vers Moi

  twa=ti=bo 3
  sε=vʁε=ʒə=nə=tə=kɔ=nε=pa 8
  mε=mε=ʁεvə=tə=kɔ=nε=se=ø 8

  il=ʁε=ve=də=twa=su=vɑ̃=tʁo=su=vɑ̃ 10
  ʒə=mə=ʁə=vε=ilə=lə=ma=tɛ̃=e=mə=di 11
  nɔ̃=sə=ne=tε=kœ̃=ʁεvə=dɔ=maʒə 8

  ty=a=lεʁ=tεl=lmɑ̃=ʒɑ̃=til=œ=ʁø 9
  kɑ̃=ʒə=tə=vwa 4

  œ̃=ʒuʁ=ʒə=dis=ky=tε=za=vεk=kεl=kœ̃ 10
  dɑ̃=lə=ku=lwaʁ=də=le=kɔ=lə 8
  e=ʒə=tε=vy=tymə=ʁə=ɡaʁ=dε=ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa 14
  mε=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=dε 6

  ʒa=vε=zɑ̃=vidə=ma=vɑ̃=se=vεʁ=twa=e=tə=diʁə 12
  ʒə=tε=mə 3
  mε=ty=no=ʁε=pa=kɔ̃=pʁi=nɔ̃ 8
  kaʁ=tytə=sə=ʁε=di=kɔ̃=nə=pø=pa=ε=me=kεl=kœ̃ 13
  pa=kɑ̃=tɔ̃=nə=la=kɔ=nε=pa 8

  e=bjɛ̃=mwa=mɔʁ=ɡanə=ʒə=tə=di=si 9
  si=ɔ̃=pø=ε=me=sɑ̃=kɔ=nεtʁə 8
  e=ʒə=tə=lə=pʁu=və=ʒə=tεmə 8

  sidə=mɛ̃=ty=maʁ=ʃə=vεʁ=mwa=e=kə=ty=mə=di=ʒə=tεmə 14
  ʒə=tɑ̃=bʁasə=ʁε=e=ʒə=tə=di=ʁε=ʒə=tε=məo=si 13

  e=nu=ʁεstə=ʁjɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=ma=paʁ 10
  lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə 5

  kaʁ=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=ʒa=tɑ̃=kεl=kœ̃ 9
  ki=nɔ̃=pa=malə=ʁø=mε=zɔp=timistə 8
  vjεnə=ʃe=mwa=e=mə=di=zə=ʒə=tεmə 9

  e=sε=twa=ʒə=kʁwa 5
  vjɛ̃=vεʁ=mwa=e=ʒə=tə=pʁɔ=mε 8
  ʒə=lə=ʒyʁə=k=tynə=lə=ʁə=ɡʁə=tə=ʁa=pa 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
11/05/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.