Univers de poésie d'un auteur

Poème:Viens Vers Moi

Le Poème

Toi, thibault,
C’est vrai, je ne te connais pas,
Mais mes rêves te conaissent, eux

Ils rêvent de toi, souvent, trop souvent
Je me reveile, le matin, et me dit
Non, ce n’étais qu’un rêve… dommage

Tu as l’air tellement gentil, heureux,
Quand je te vois

Un jour, je discutais avec quelqu’un,
Dans le couloir de l’école,
Et je t’ai vu, tu me regardais, je ne sais pas pourquoi,
Mais tu me regardais

J’avais envie de m’avancer vers toi, et te dire
Je t’aime
Mais tu n’aurais pas compris, non,
Car tu te serais dit qu’on ne peut pas aimer quelqu’un,
Pas quand on ne la connais pas

Hébien, moi, morgane, je te dis : si
Si, on peut aimer sans connaitre,
Et je te le prouve : je t’aime

Si demain, tu marche vers moi, et que tu me dit je t’aime,
Je t’embrasserai, et je te dirais : je t’aime aussi

Et nous resterions ensemble, pour ma part,
Longtemps ensemble

Car, depuis longtemps, j’attend quelqu’un,
Qui, non pas malheureux, mais optimiste
Vienne chez moi et me dise : je t’aime

Et c’est toi, je crois
Viens vers moi, et je te promais,
Je le jure, qu tu ne le regretera pas !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Bella

Poète Bella

Bella a publié sur le site 26 écrits. Bella est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Viens Vers Moitoi=thi=bault 3
cest=vrai=je=ne=te=con=nais=pas 8
mais=mes=rêves=te=co=nais=sent=eux 8

ils=rêvent=de=toi=sou=vent=trop=souvent 8
je=me=re=veile=le=ma=tin=et=me=dit 10
non=ce=né=tais=quun=rêve=dom=mage 8

tu=as=lair=tel=le=ment=gen=til=heu=reux 10
quand=je=te=vois 4

un=jour=je=dis=cu=tais=a=vec=quel=quun 10
dans=le=cou=loir=de=lé=co=le 8
et=je=tai=vu=tu=me=re=gar=dais=je=ne=sais=pas=pour=quoi 15
mais=tu=me=re=gar=dais 6

ja=vais=en=vie=de=ma=van=cer=vers=toi=et=te=dire 13
je=tai=me 3
mais=tu=nau=rais=pas=com=pris=non 8
car=tu=te=se=rais=dit=quon=ne=peut=pas=ai=mer=quel=quun 14
pas=quand=on=ne=la=con=nais=pas 8

hé=bien=moi=mor=gane=je=te=dis=si 9
si=on=peut=ai=mer=sans=con=naitre 8
et=je=te=le=prou=ve=je=taime 8

si=de=main=tu=mar=che=vers=moi=et=que=tu=me=dit=je=taime 15
je=tem=brasse=rai=et=je=te=di=rais=je=tai=meaus=si 13

et=nous=res=te=rions=en=sem=ble=pour=ma=part 11
long=temps=en=semble 4

car=de=puis=long=temps=jat=tend=quel=quun 9
qui=non=pas=malheu=reux=mais=op=ti=miste 9
vienne=chez=moi=et=me=di=se=je=taime 9

et=cest=toi=je=crois 5
viens=vers=moi=et=je=te=pro=mais 8
je=le=jure=qu=tu=ne=le=re=gre=te=ra=pas 12
Phonétique : Viens Vers Moitwa, tibo,
sε vʁε, ʒə nə tə kɔnε pa,
mε mε ʁεvə tə kɔnεse, ø

il ʁεve də twa, suvɑ̃, tʁo suvɑ̃
ʒə mə ʁəvεilə, lə matɛ̃, e mə di
nɔ̃, sə netε kœ̃ ʁεvə… dɔmaʒə

ty a lεʁ tεllmɑ̃ ʒɑ̃til, œʁø,
kɑ̃ ʒə tə vwa

œ̃ ʒuʁ, ʒə diskytεz- avεk kεlkœ̃,
dɑ̃ lə kulwaʁ də lekɔlə,
e ʒə tε vy, ty mə ʁəɡaʁdε, ʒə nə sε pa puʁkwa,
mε ty mə ʁəɡaʁdε

ʒavεz- ɑ̃vi də mavɑ̃se vεʁ twa, e tə diʁə
ʒə tεmə
mε ty noʁε pa kɔ̃pʁi, nɔ̃,
kaʁ ty tə səʁε di kɔ̃ nə pø pa εme kεlkœ̃,
pa kɑ̃t- ɔ̃ nə la kɔnε pa

ebjɛ̃, mwa, mɔʁɡanə, ʒə tə di : si
si, ɔ̃ pø εme sɑ̃ kɔnεtʁə,
e ʒə tə lə pʁuvə : ʒə tεmə

si dəmɛ̃, ty maʁʃə vεʁ mwa, e kə ty mə di ʒə tεmə,
ʒə tɑ̃bʁasəʁε, e ʒə tə diʁε : ʒə tεmə osi

e nu ʁεstəʁjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə, puʁ ma paʁ,
lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə

kaʁ, dəpɥi lɔ̃tɑ̃, ʒatɑ̃ kεlkœ̃,
ki, nɔ̃ pa maləʁø, mεz- ɔptimistə
vjεnə ʃe mwa e mə dizə : ʒə tεmə

e sε twa, ʒə kʁwa
vjɛ̃ vεʁ mwa, e ʒə tə pʁɔmε,
ʒə lə ʒyʁə, k ty nə lə ʁəɡʁətəʁa pa !
Syllabes Phonétique : Viens Vers Moitwa=ti=bo 3
sε=vʁε=ʒə=nə=tə=kɔ=nε=pa 8
mε=mε=ʁεvə=tə=kɔ=nε=se=ø 8

il=ʁε=ve=də=twa=su=vɑ̃=tʁo=su=vɑ̃ 10
ʒə=mə=ʁə=vε=ilə=lə=ma=tɛ̃=e=mə=di 11
nɔ̃=sə=ne=tε=kœ̃=ʁεvə=dɔ=maʒə 8

ty=a=lεʁ=tεl=lmɑ̃=ʒɑ̃=til=œ=ʁø 9
kɑ̃=ʒə=tə=vwa 4

œ̃=ʒuʁ=ʒə=dis=ky=tε=za=vεk=kεl=kœ̃ 10
dɑ̃=lə=ku=lwaʁ=də=le=kɔ=lə 8
e=ʒə=tε=vy=tymə=ʁə=ɡaʁ=dε=ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa 14
mε=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=dε 6

ʒa=vε=zɑ̃=vidə=ma=vɑ̃=se=vεʁ=twa=e=tə=diʁə 12
ʒə=tε=mə 3
mε=ty=no=ʁε=pa=kɔ̃=pʁi=nɔ̃ 8
kaʁ=tytə=sə=ʁε=di=kɔ̃=nə=pø=pa=ε=me=kεl=kœ̃ 13
pa=kɑ̃=tɔ̃=nə=la=kɔ=nε=pa 8

e=bjɛ̃=mwa=mɔʁ=ɡanə=ʒə=tə=di=si 9
si=ɔ̃=pø=ε=me=sɑ̃=kɔ=nεtʁə 8
e=ʒə=tə=lə=pʁu=və=ʒə=tεmə 8

sidə=mɛ̃=ty=maʁ=ʃə=vεʁ=mwa=e=kə=ty=mə=di=ʒə=tεmə 14
ʒə=tɑ̃=bʁasə=ʁε=e=ʒə=tə=di=ʁε=ʒə=tε=məo=si 13

e=nu=ʁεstə=ʁjɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=ma=paʁ 10
lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə 5

kaʁ=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=ʒa=tɑ̃=kεl=kœ̃ 9
ki=nɔ̃=pa=malə=ʁø=mε=zɔp=timistə 8
vjεnə=ʃe=mwa=e=mə=di=zə=ʒə=tεmə 9

e=sε=twa=ʒə=kʁwa 5
vjɛ̃=vεʁ=mwa=e=ʒə=tə=pʁɔ=mε 8
ʒə=lə=ʒyʁə=k=tynə=lə=ʁə=ɡʁə=tə=ʁa=pa 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/04/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 12/04/2004 00:00

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 10 strophes.