Univers de poésie d'un auteur

Poème:À Toi Mon Immortel

Le Poème

Toi, l’homme, qui, au paravant, était un petit garçons
Qui ne mesurais pas plus que 3 pommes

Je t’ais connu étant petit
Je t’ais connu étant enfants
Je t’ai connu étant adolescent

Et maintenant, tu es un homme

15 ans que nous nous connaissons
6ans que je t’ai aimer
Toute une vie que je t’ais attendue

Mais, maintenant que tu reviens, après 3ans d’abscence
Tu a l’air si differents, si… changé

Mais j’ai toujours cette impression que j’avais autrefois,
Cette impression de mal au ventre quand je te vois,
Cette impression de cœur qui bat plus vite qu’un millième de seconde
Cette impression de toujours t’aimer

T’aimer maintenant sans te connaitre,
Car après 3 longues années, tu as forcément changé

Je t’aime, oui, parce que le premier amour ne s’oublie jamais,
Mais je t’aime comment ? ? ?

Avant, je rêver d’avoir des enfants avec toi, de faire pour la première fois l’amour avec toi, qu’on soit en même temps, mari et femme, amants et meilleurs amis.

Tu me considerais comme te meileure amie,
Je te considerais comme mon âme sœur, mon immortel

Comment exprimer se desir de passer toute ma vie avec toi,
Comment exprimer ce que mon cœur rescent

J’ai peur, j’ai très peur !
Peur de quoi ?

Peur de te perdre à nouveau,
Tu m’as dit que peut-être on s’aimerais à nouveau,
Mais je voudrais que tu me redise cette phrase
Sans ce peut-être, qui gâche toute la beautée de ses quelques mots.

Je t’aime,
Si tu me dit que je t’ai rejeter il y a un an,
Je peut répliquer que tu m’a rejette pendant 4 ans

Mais maintenant, je suis prette
Prette pour t’aimer à nouveau, come autrefois
Prette à te laisser une grande place dans mon cœur

À tu compris ? ? ?
Je l’espère, du plus profond de mon cœur, ou mon amour pour toi se cache
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Bella

Poète Bella

Bella a publié sur le site 26 écrits. Bella est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: À Toi Mon Immorteltoi=lhomme=qui=au=pa=ra=vant=é=tait=un=pe=tit=gar=çons 14
qui=ne=me=su=rais=pas=plus=que=trois=pom=mes 11

je=tais=con=nu=é=tant=pe=tit 8
je=tais=con=nu=é=tant=en=fants 8
je=tai=con=nu=é=tant=a=do=les=cent 10

et=main=te=nant=tu=es=un=hom=me 9

quin=ze=ans=que=nous=nous=con=nais=sons 9
six=ans=que=je=tai=ai=mer 7
tou=te=u=ne=vie=que=je=tais=at=ten=due 11

mais=main=te=nant=que=tu=re=viens=a=près=trois=ans=dabs=cence 14
tu=a=lair=si=dif=fe=rents=si=chan=gé 10

mais=jai=tou=jours=cette=im=pres=sion=que=ja=vais=au=tre=fois 14
cet=te=im=pres=sion=de=mal=au=ven=tre=quand=je=te=vois 14
cetteim=pres=sion=de=cœur=qui=bat=plus=vi=te=quun=milliè=me=de=se=conde 16
cet=te=im=pres=si=on=de=tou=jours=tai=mer 11

tai=mer=main=te=nant=sans=te=con=nai=tre 10
car=a=près=trois=lon=gues=an=nées=tu=as=for=cément=chan=gé 14

je=taime=oui=par=ce=que=le=pre=mier=a=mour=ne=sou=blie=ja=mais 16
mais=je=tai=me=com=ment 6

avant=je=rê=ver=da=voir=des=en=fants=a=vec=toi=de=faire=pour=la=pre=miè=re=fois=la=mour=a=vec=toi=quon=soit=en=mê=me=temps=ma=ri=et=fem=me=a=mants=et=meilleurs=a=mis 42

tu=me=con=si=de=rais=com=me=te=mei=leu=re=a=mie 14
je=te=con=side=rais=com=me=mon=â=me=sœur=mon=im=mor=tel 15

comment=ex=pri=mer=se=de=sir=de=pas=ser=tou=te=ma=viea=vec=toi 16
com=ment=ex=pri=mer=ce=que=mon=cœur=res=cent 11

jai=peur=jai=très=peur 5
peur=de=quoi 3

peur=de=te=per=dre=à=nou=veau 8
tu=mas=dit=que=peut=tê=tre=on=sai=me=rais=à=nou=veau 14
mais=je=vou=drais=que=tu=me=re=di=se=cet=te=phra=se 14
sans=ce=peut=têtre=qui=gâ=che=tou=te=la=beau=tée=de=ses=quel=ques=mots 17

je=tai=me 3
si=tu=me=dit=que=je=tai=re=je=ter=il=y=a=un=an 15
je=peut=ré=pli=quer=que=tu=ma=re=jette=pen=dant=qua=treans 14

mais=main=te=nant=je=suis=pret=te 8
pret=te=pour=tai=mer=à=nou=veau=co=me=au=tre=fois 13
pret=te=à=te=lais=ser=une=gran=de=pla=ce=dans=mon=cœur 14

à=tu=com=pris 4
je=les=père=du=plus=pro=fond=de=mon=cœur=ou=mon=a=mour=pour=toi=se=cache 18
Phonétique : À Toi Mon Immorteltwa, lɔmə, ki, o paʁavɑ̃, etε œ̃ pəti ɡaʁsɔ̃
ki nə məzyʁε pa plys kə tʁwa pɔmə

ʒə tεs kɔny etɑ̃ pəti
ʒə tεs kɔny etɑ̃ ɑ̃fɑ̃
ʒə tε kɔny etɑ̃ adɔlesɑ̃

e mɛ̃tənɑ̃, ty ε œ̃n- ɔmə

kɛ̃zə ɑ̃ kə nu nu kɔnεsɔ̃
siz- ɑ̃ kə ʒə tε εme
tutə ynə vi kə ʒə tεs atɑ̃dɥ

mε, mɛ̃tənɑ̃ kə ty ʁəvjɛ̃, apʁε tʁwaz- ɑ̃ dabsɑ̃sə
ty a lεʁ si difəʁɑ̃, si… ʃɑ̃ʒe

mε ʒε tuʒuʁ sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒavεz- otʁəfwa,
sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də mal o vɑ̃tʁə kɑ̃ ʒə tə vwa,
sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də kœʁ ki ba plys vitə kœ̃ miljεmə də səɡɔ̃də
sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də tuʒuʁ tεme

tεme mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃ tə kɔnεtʁə,
kaʁ apʁε tʁwa lɔ̃ɡz- ane, ty a fɔʁsemɑ̃ ʃɑ̃ʒe

ʒə tεmə, ui, paʁsə kə lə pʁəmje amuʁ nə subli ʒamε,
mε ʒə tεmə kɔmɑ̃ ? ? ?

avɑ̃, ʒə ʁεve davwaʁ dεz- ɑ̃fɑ̃z- avεk twa, də fεʁə puʁ la pʁəmjεʁə fwa lamuʁ avεk twa, kɔ̃ swa ɑ̃ mεmə tɑ̃, maʁi e famə, amɑ̃z- e mεjœʁz- ami.

ty mə kɔ̃sidəʁε kɔmə tə mεilœʁə ami,
ʒə tə kɔ̃sidəʁε kɔmə mɔ̃n- amə sœʁ, mɔ̃n- imɔʁtεl

kɔmɑ̃ εkspʁime sə dəziʁ də pase tutə ma vi avεk twa,
kɔmɑ̃ εkspʁime sə kə mɔ̃ kœʁ ʁesɑ̃

ʒε pœʁ, ʒε tʁε pœʁ !
pœʁ də kwa ?

pœʁ də tə pεʁdʁə a nuvo,
ty ma di kə pø tεtʁə ɔ̃ sεməʁεz- a nuvo,
mε ʒə vudʁε kə ty mə ʁədizə sεtə fʁazə
sɑ̃ sə pø tεtʁə, ki ɡaʃə tutə la bote də sε kεlk mo.

ʒə tεmə,
si ty mə di kə ʒə tε ʁəʒəte il i a œ̃n- ɑ̃,
ʒə pø ʁeplike kə ty ma ʁəʒεtə pɑ̃dɑ̃ katʁə ɑ̃

mε mɛ̃tənɑ̃, ʒə sɥi pʁεtə
pʁεtə puʁ tεme a nuvo, kɔmə otʁəfwa
pʁεtə a tə lεse ynə ɡʁɑ̃də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ

a ty kɔ̃pʁi ? ? ?
ʒə lεspεʁə, dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ, u mɔ̃n- amuʁ puʁ twa sə kaʃə
Syllabes Phonétique : À Toi Mon Immorteltwa=lɔmə=ki=o=pa=ʁa=vɑ̃=e=tε=œ̃=pə=ti=ɡaʁ=sɔ̃ 14
ki=nə=mə=zy=ʁε=pa=plys=kə=tʁwa=pɔmə 10

ʒə=tε=sə=kɔ=ny=e=tɑ̃=pə=ti 9
ʒə=tε=sə=kɔ=ny=e=tɑ̃=ɑ̃=fɑ̃ 9
ʒə=tε=kɔ=ny=e=tɑ̃=a=dɔ=le=sɑ̃ 10

e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ε=œ̃=nɔ=mə 9

kɛ̃=zə=ɑ̃=kə=nu=nu=kɔ=nε=sɔ̃ 9
si=zɑ̃=kə=ʒə=tε=ε=me 7
tu=tə=y=nə=vikə=ʒə=tε=sə=a=tɑ̃dɥ 10

mε=mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=ʁə=vjɛ̃=a=pʁε=tʁwa=zɑ̃=dab=sɑ̃sə 13
ty=a=lεʁ=si=di=fə=ʁɑ̃=si=ʃɑ̃=ʒe 10

mε=ʒε=tu=ʒuʁ=sεtəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ʒa=vε=zo=tʁə=fwa 13
sεtəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=mal=o=vɑ̃=tʁə=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 12
sεtəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=kœʁ=ki=ba=plys=vi=tə=kœ̃=mi=ljε=mə=də=sə=ɡɔ̃də 17
sε=tə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=tu=ʒuʁ=tε=me 10

tε=me=mɛ̃=tə=nɑ̃=sɑ̃=tə=kɔ=nε=tʁə 10
kaʁ=a=pʁε=tʁwa=lɔ̃ɡ=za=ne=ty=a=fɔʁse=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 13

ʒə=tεmə=ui=paʁ=sə=kə=lə=pʁə=mje=a=muʁ=nə=su=bli=ʒa=mε 16
mε=ʒə=tε=mə=kɔ=mɑ̃ 6

a=vɑ̃=ʒə=ʁε=ve=da=vwaʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃=za=vεk=twa=də=fεʁə=puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=la=muʁ=a=vεk=twa=kɔ̃=swa=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃=ma=ʁi=e=fa=mə=a=mɑ̃=ze=mε=jœʁ=za=mi 44

tymə=kɔ̃=si=də=ʁε=kɔmə=tə=mε=i=lœ=ʁəa=mi 12
ʒə=tə=kɔ̃=sidə=ʁε=kɔ=mə=mɔ̃=na=mə=sœʁ=mɔ̃=ni=mɔʁ=tεl 15

kɔ=mɑ̃=εk=spʁi=me=sə=də=ziʁ=də=pase=tu=tə=ma=vi=a=vεk=twa 17
kɔ=mɑ̃=εk=spʁi=me=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=ʁe=sɑ̃ 11

ʒε=pœ=ʁə=ʒε=tʁε=pœʁ 6
pœ=ʁə=də=kwa 4

pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə=a=nu=vo 9
ty=ma=dikə=pø=tε=tʁəɔ̃=sε=mə=ʁε=za=nu=vo 12
mεʒə=vu=dʁε=kə=tyməʁə=di=zə=sε=tə=fʁazə 10
sɑ̃sə=pø=tε=tʁə=ki=ɡa=ʃə=tu=tə=la=bo=te=də=sε=kεl=kə=mo 17

ʒə=tε=mə 3
si=tymə=di=kə=ʒə=tεʁə=ʒə=te=il=i=a=œ̃=nɑ̃ 13
ʒə=pø=ʁe=pli=ke=kə=ty=maʁə=ʒε=tə=pɑ̃=dɑ̃=ka=tʁəɑ̃ 14

mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=pʁε=tə 8
pʁεtə=puʁ=tε=me=a=nu=vo=kɔ=məo=tʁə=fwa 11
pʁεtəa=tə=lε=se=ynə=ɡʁɑ̃=də=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12

a=ty=kɔ̃=pʁi 4
ʒə=lεs=pεʁə=dy=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ=u=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=sə=kaʃə 18

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Gogotchi

Je pense que c’est plus un texte qu’un poème, mais franchement c’est magnifique. . . vraiment c’est trop beau comme texte j’étais super ému de tant d’amour. . . vraiment c’est magnifique mes félicitations très chère!!!
Passe voir mes poèmes 😉

Gogotchi

Poème Amour
Du 26/06/2004 00:00

L'écrit contient 337 mots qui sont répartis dans 16 strophes.