Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : À Toi Mon Immortel

Poème Amour
Publié le 26/06/2004 00:00

L'écrit contient 337 mots qui sont répartis dans 16 strophes.

Poete : Bella

À Toi Mon Immortel

Toi, l’homme, qui, au paravant, était un petit garçons
Qui ne mesurais pas plus que 3 pommes

Je t’ais connu étant petit
Je t’ais connu étant enfants
Je t’ai connu étant adolescent

Et maintenant, tu es un homme

15 ans que nous nous connaissons
6ans que je t’ai aimer
Toute une vie que je t’ais attendue

Mais, maintenant que tu reviens, après 3ans d’abscence
Tu a l’air si differents, si… changé

Mais j’ai toujours cette impression que j’avais autrefois,
Cette impression de mal au ventre quand je te vois,
Cette impression de cœur qui bat plus vite qu’un millième de seconde
Cette impression de toujours t’aimer

T’aimer maintenant sans te connaitre,
Car après 3 longues années, tu as forcément changé

Je t’aime, oui, parce que le premier amour ne s’oublie jamais,
Mais je t’aime comment ? ? ?

Avant, je rêver d’avoir des enfants avec toi, de faire pour la première fois l’amour avec toi, qu’on soit en même temps, mari et femme, amants et meilleurs amis.

Tu me considerais comme te meileure amie,
Je te considerais comme mon âme sœur, mon immortel

Comment exprimer se desir de passer toute ma vie avec toi,
Comment exprimer ce que mon cœur rescent

J’ai peur, j’ai très peur !
Peur de quoi ?

Peur de te perdre à nouveau,
Tu m’as dit que peut-être on s’aimerais à nouveau,
Mais je voudrais que tu me redise cette phrase
Sans ce peut-être, qui gâche toute la beautée de ses quelques mots.

Je t’aime,
Si tu me dit que je t’ai rejeter il y a un an,
Je peut répliquer que tu m’a rejette pendant 4 ans

Mais maintenant, je suis prette
Prette pour t’aimer à nouveau, come autrefois
Prette à te laisser une grande place dans mon cœur

À tu compris ? ? ?
Je l’espère, du plus profond de mon cœur, ou mon amour pour toi se cache
 • Pieds Hyphénique: À Toi Mon Immortel

  toi=lhomme=qui=au=pa=ra=vant=é=tait=un=pe=tit=gar=çons 14
  qui=ne=me=su=rais=pas=plus=que=trois=pom=mes 11

  je=tais=con=nu=é=tant=pe=tit 8
  je=tais=con=nu=é=tant=en=fants 8
  je=tai=con=nu=é=tant=a=do=les=cent 10

  et=main=te=nant=tu=es=un=hom=me 9

  quin=ze=ans=que=nous=nous=con=nais=sons 9
  six=ans=que=je=tai=ai=mer 7
  tou=te=u=ne=vie=que=je=tais=at=ten=due 11

  mais=main=te=nant=que=tu=re=viens=a=près=trois=ans=dabs=cence 14
  tu=a=lair=si=dif=fe=rents=si=chan=gé 10

  mais=jai=tou=jours=cette=im=pres=sion=que=ja=vais=au=tre=fois 14
  cet=te=im=pres=sion=de=mal=au=ven=tre=quand=je=te=vois 14
  cetteim=pres=sion=de=cœur=qui=bat=plus=vi=te=quun=milliè=me=de=se=conde 16
  cet=te=im=pres=si=on=de=tou=jours=tai=mer 11

  tai=mer=main=te=nant=sans=te=con=nai=tre 10
  car=a=près=trois=lon=gues=an=nées=tu=as=for=cément=chan=gé 14

  je=taime=oui=par=ce=que=le=pre=mier=a=mour=ne=sou=blie=ja=mais 16
  mais=je=tai=me=com=ment 6

  avant=je=rê=ver=da=voir=des=en=fants=a=vec=toi=de=faire=pour=la=pre=miè=re=fois=la=mour=a=vec=toi=quon=soit=en=mê=me=temps=ma=ri=et=fem=me=a=mants=et=meilleurs=a=mis 42

  tu=me=con=si=de=rais=com=me=te=mei=leu=re=a=mie 14
  je=te=con=side=rais=com=me=mon=â=me=sœur=mon=im=mor=tel 15

  comment=ex=pri=mer=se=de=sir=de=pas=ser=tou=te=ma=viea=vec=toi 16
  com=ment=ex=pri=mer=ce=que=mon=cœur=res=cent 11

  jai=peur=jai=très=peur 5
  peur=de=quoi 3

  peur=de=te=per=dre=à=nou=veau 8
  tu=mas=dit=que=peut=tê=tre=on=sai=me=rais=à=nou=veau 14
  mais=je=vou=drais=que=tu=me=re=di=se=cet=te=phra=se 14
  sans=ce=peut=têtre=qui=gâ=che=tou=te=la=beau=tée=de=ses=quel=ques=mots 17

  je=tai=me 3
  si=tu=me=dit=que=je=tai=re=je=ter=il=y=a=un=an 15
  je=peut=ré=pli=quer=que=tu=ma=re=jette=pen=dant=qua=treans 14

  mais=main=te=nant=je=suis=pret=te 8
  pret=te=pour=tai=mer=à=nou=veau=co=me=au=tre=fois 13
  pret=te=à=te=lais=ser=une=gran=de=pla=ce=dans=mon=cœur 14

  à=tu=com=pris 4
  je=les=père=du=plus=pro=fond=de=mon=cœur=ou=mon=a=mour=pour=toi=se=cache 18
 • Phonétique : À Toi Mon Immortel

  twa, lɔmə, ki, o paʁavɑ̃, etε œ̃ pəti ɡaʁsɔ̃
  ki nə məzyʁε pa plys kə tʁwa pɔmə

  ʒə tεs kɔny etɑ̃ pəti
  ʒə tεs kɔny etɑ̃ ɑ̃fɑ̃
  ʒə tε kɔny etɑ̃ adɔlesɑ̃

  e mɛ̃tənɑ̃, ty ε œ̃n- ɔmə

  kɛ̃zə ɑ̃ kə nu nu kɔnεsɔ̃
  siz- ɑ̃ kə ʒə tε εme
  tutə ynə vi kə ʒə tεs atɑ̃dɥ

  mε, mɛ̃tənɑ̃ kə ty ʁəvjɛ̃, apʁε tʁwaz- ɑ̃ dabsɑ̃sə
  ty a lεʁ si difəʁɑ̃, si… ʃɑ̃ʒe

  mε ʒε tuʒuʁ sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒavεz- otʁəfwa,
  sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də mal o vɑ̃tʁə kɑ̃ ʒə tə vwa,
  sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də kœʁ ki ba plys vitə kœ̃ miljεmə də səɡɔ̃də
  sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də tuʒuʁ tεme

  tεme mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃ tə kɔnεtʁə,
  kaʁ apʁε tʁwa lɔ̃ɡz- ane, ty a fɔʁsemɑ̃ ʃɑ̃ʒe

  ʒə tεmə, ui, paʁsə kə lə pʁəmje amuʁ nə subli ʒamε,
  mε ʒə tεmə kɔmɑ̃ ? ? ?

  avɑ̃, ʒə ʁεve davwaʁ dεz- ɑ̃fɑ̃z- avεk twa, də fεʁə puʁ la pʁəmjεʁə fwa lamuʁ avεk twa, kɔ̃ swa ɑ̃ mεmə tɑ̃, maʁi e famə, amɑ̃z- e mεjœʁz- ami.

  ty mə kɔ̃sidəʁε kɔmə tə mεilœʁə ami,
  ʒə tə kɔ̃sidəʁε kɔmə mɔ̃n- amə sœʁ, mɔ̃n- imɔʁtεl

  kɔmɑ̃ εkspʁime sə dəziʁ də pase tutə ma vi avεk twa,
  kɔmɑ̃ εkspʁime sə kə mɔ̃ kœʁ ʁesɑ̃

  ʒε pœʁ, ʒε tʁε pœʁ !
  pœʁ də kwa ?

  pœʁ də tə pεʁdʁə a nuvo,
  ty ma di kə pø tεtʁə ɔ̃ sεməʁεz- a nuvo,
  mε ʒə vudʁε kə ty mə ʁədizə sεtə fʁazə
  sɑ̃ sə pø tεtʁə, ki ɡaʃə tutə la bote də sε kεlk mo.

  ʒə tεmə,
  si ty mə di kə ʒə tε ʁəʒəte il i a œ̃n- ɑ̃,
  ʒə pø ʁeplike kə ty ma ʁəʒεtə pɑ̃dɑ̃ katʁə ɑ̃

  mε mɛ̃tənɑ̃, ʒə sɥi pʁεtə
  pʁεtə puʁ tεme a nuvo, kɔmə otʁəfwa
  pʁεtə a tə lεse ynə ɡʁɑ̃də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ

  a ty kɔ̃pʁi ? ? ?
  ʒə lεspεʁə, dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ, u mɔ̃n- amuʁ puʁ twa sə kaʃə
 • Pieds Phonétique : À Toi Mon Immortel

  twa=lɔmə=ki=o=pa=ʁa=vɑ̃=e=tε=œ̃=pə=ti=ɡaʁ=sɔ̃ 14
  ki=nə=mə=zy=ʁε=pa=plys=kə=tʁwa=pɔmə 10

  ʒə=tε=sə=kɔ=ny=e=tɑ̃=pə=ti 9
  ʒə=tε=sə=kɔ=ny=e=tɑ̃=ɑ̃=fɑ̃ 9
  ʒə=tε=kɔ=ny=e=tɑ̃=a=dɔ=le=sɑ̃ 10

  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ε=œ̃=nɔ=mə 9

  kɛ̃=zə=ɑ̃=kə=nu=nu=kɔ=nε=sɔ̃ 9
  si=zɑ̃=kə=ʒə=tε=ε=me 7
  tu=tə=y=nə=vikə=ʒə=tε=sə=a=tɑ̃dɥ 10

  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=ʁə=vjɛ̃=a=pʁε=tʁwa=zɑ̃=dab=sɑ̃sə 13
  ty=a=lεʁ=si=di=fə=ʁɑ̃=si=ʃɑ̃=ʒe 10

  mε=ʒε=tu=ʒuʁ=sεtəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ʒa=vε=zo=tʁə=fwa 13
  sεtəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=mal=o=vɑ̃=tʁə=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 12
  sεtəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=kœʁ=ki=ba=plys=vi=tə=kœ̃=mi=ljε=mə=də=sə=ɡɔ̃də 17
  sε=tə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=tu=ʒuʁ=tε=me 10

  tε=me=mɛ̃=tə=nɑ̃=sɑ̃=tə=kɔ=nε=tʁə 10
  kaʁ=a=pʁε=tʁwa=lɔ̃ɡ=za=ne=ty=a=fɔʁse=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 13

  ʒə=tεmə=ui=paʁ=sə=kə=lə=pʁə=mje=a=muʁ=nə=su=bli=ʒa=mε 16
  mε=ʒə=tε=mə=kɔ=mɑ̃ 6

  a=vɑ̃=ʒə=ʁε=ve=da=vwaʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃=za=vεk=twa=də=fεʁə=puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=la=muʁ=a=vεk=twa=kɔ̃=swa=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃=ma=ʁi=e=fa=mə=a=mɑ̃=ze=mε=jœʁ=za=mi 44

  tymə=kɔ̃=si=də=ʁε=kɔmə=tə=mε=i=lœ=ʁəa=mi 12
  ʒə=tə=kɔ̃=sidə=ʁε=kɔ=mə=mɔ̃=na=mə=sœʁ=mɔ̃=ni=mɔʁ=tεl 15

  kɔ=mɑ̃=εk=spʁi=me=sə=də=ziʁ=də=pase=tu=tə=ma=vi=a=vεk=twa 17
  kɔ=mɑ̃=εk=spʁi=me=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=ʁe=sɑ̃ 11

  ʒε=pœ=ʁə=ʒε=tʁε=pœʁ 6
  pœ=ʁə=də=kwa 4

  pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə=a=nu=vo 9
  ty=ma=dikə=pø=tε=tʁəɔ̃=sε=mə=ʁε=za=nu=vo 12
  mεʒə=vu=dʁε=kə=tyməʁə=di=zə=sε=tə=fʁazə 10
  sɑ̃sə=pø=tε=tʁə=ki=ɡa=ʃə=tu=tə=la=bo=te=də=sε=kεl=kə=mo 17

  ʒə=tε=mə 3
  si=tymə=di=kə=ʒə=tεʁə=ʒə=te=il=i=a=œ̃=nɑ̃ 13
  ʒə=pø=ʁe=pli=ke=kə=ty=maʁə=ʒε=tə=pɑ̃=dɑ̃=ka=tʁəɑ̃ 14

  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=pʁε=tə 8
  pʁεtə=puʁ=tε=me=a=nu=vo=kɔ=məo=tʁə=fwa 11
  pʁεtəa=tə=lε=se=ynə=ɡʁɑ̃=də=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12

  a=ty=kɔ̃=pʁi 4
  ʒə=lεs=pεʁə=dy=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ=u=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=sə=kaʃə 18

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Gogotchi

Je pense que c’est plus un texte qu’un poème, mais franchement c’est magnifique. . . vraiment c’est trop beau comme texte j’étais super ému de tant d’amour. . . vraiment c’est magnifique mes félicitations très chère!!!
Passe voir mes poèmes 😉

Gogotchi