Poème-France.com

Poeme : À Toi, SarahÀ Toi, Sarah

Toi, sarah,
La personne qui devient de plus en plus importante à mes yeux,
Je voudrais t’écrires ces quelques phrases,
Pour te dire à quel point je t’adore

Il ne faut pas pleurer sarah,
La vie n’en vaut pas la peine

Tu es gentille, mignone, intelligente, généreuse,
Tout ce qu’une femme à besoin, car, maintenant,
Tu es devenue une femme

Tu as, toi, sarah,
Passer les étapes les plus difficile,
Pour atteindre un des somet les plus haut,
Être femme,
Car tu a enfin compris à quel point le monde peut être cruel

Celui que tu aimes en ce moment,
Ne se rend pas compte de la chance qu’il a,
D’avoir une femme comme toi qui l’aime

Non, il ne s’en rend pas compte,
Car si il s’en rendait compte, il viendrai,
Les larme coullant le long e ses joues vers toi,
Et te dirais à quel point il est désolé,
Désolé de n’avoir pas compris plus tôt

Toi, sarah, je voudrais juste t’écrire,
Et ses mots viennent du fond du couer,
Que tu as maintenant une plac dans mon couer,
Une très grande place, et c’est celle de la meileure amie

Car moi, je me suis enfin rendue compte
À quel point j’avais de la chance de te connaitre,
Et je suis désolée de n’avoir pas su m’en rendre compte plus tôt

Tout ces quelques mots, ces quelques phrases,
Pour te dire, que toi, sarah, tu es, maintenant, et pour toujours,
Une des personnes qui compte le plus pour moi !

De moi qui t’adore ! ! !
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, saʁa,
la pεʁsɔnə ki dəvjɛ̃ də plysz- ɑ̃ plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə a mεz- iø,
ʒə vudʁε tekʁiʁə sε kεlk fʁazə,
puʁ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒə tadɔʁə

il nə fo pa pləʁe saʁa,
la vi nɑ̃ vo pa la pεnə

ty ε ʒɑ̃tijə, miɲɔnə, ɛ̃tεlliʒɑ̃tə, ʒeneʁøzə,
tu sə kynə famə a bəzwɛ̃, kaʁ, mɛ̃tənɑ̃,
ty ε dəvənɥ ynə famə

ty a, twa, saʁa,
pase lεz- etapə lε plys difisilə,
puʁ atɛ̃dʁə œ̃ dε sɔmε lε plys-o,
εtʁə famə,
kaʁ ty a ɑ̃fɛ̃ kɔ̃pʁiz- a kεl pwɛ̃ lə mɔ̃də pø εtʁə kʁyεl

səlɥi kə ty εməz- ɑ̃ sə mɔmɑ̃,
nə sə ʁɑ̃ pa kɔ̃tə də la ʃɑ̃sə kil a,
davwaʁ ynə famə kɔmə twa ki lεmə

nɔ̃, il nə sɑ̃ ʁɑ̃ pa kɔ̃tə,
kaʁ si il sɑ̃ ʁɑ̃dε kɔ̃tə, il vjɛ̃dʁε,
lε laʁmə kulɑ̃ lə lɔ̃ ə sε ʒu vεʁ twa,
e tə diʁεz- a kεl pwɛ̃ il ε dezɔle,
dezɔle də navwaʁ pa kɔ̃pʁi plys to

twa, saʁa, ʒə vudʁε ʒystə tekʁiʁə,
e sε mo vjεne dy fɔ̃ dy kue,
kə ty a mɛ̃tənɑ̃ ynə plak dɑ̃ mɔ̃ kue,
ynə tʁε ɡʁɑ̃də plasə, e sε sεllə də la mεilœʁə ami

kaʁ mwa, ʒə mə sɥiz- ɑ̃fɛ̃ ʁɑ̃dɥ kɔ̃tə
a kεl pwɛ̃ ʒavε də la ʃɑ̃sə də tə kɔnεtʁə,
e ʒə sɥi dezɔle də navwaʁ pa sy mɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə plys to

tu sε kεlk mo, sε kεlk fʁazə,
puʁ tə diʁə, kə twa, saʁa, ty ε, mɛ̃tənɑ̃, e puʁ tuʒuʁ,
ynə dε pεʁsɔnə ki kɔ̃tə lə plys puʁ mwa !

də mwa ki tadɔʁə ! ! !