Poème-France.com

Poeme : Ne Pleure Pas, Mon EnfantNe Pleure Pas, Mon Enfant

Ne pleure pas
Stp, ne m’en veut pas

Je n’ai pas eu le choix
J’étais obligée

Je suis encore jeune, tu sais,
Je n’aurais pas pue te garder

Le medecin t’as enlever de mon ventre,
C’est mieux pour toi, mon enfant

Tu sais, à 16 ans, être maman, …
Ce n’est pas marrant

Je t’aime, ne t’inquette pas
C’est pour ça,
Que je t’ai enlever de mon ventre

Tu es tellement mieux la haut,
Ne t’en fait pas, mon enfant,
Je vais te rejoindre, la haut

Ne pleure pas mon enfant,

Maman est en bas, et je veille sur toi
Mon enfant est la haut, et tu veille sur moi,

Je t’aime, tu sais
Désolée, si tu n’as pas pu voir le jour

Mais peut-être que plus trad,
Quand je serais plus grande,
Je te referais, avec plus d’amour encore
Et la, le jour viendra, ou tu renaitera

Je t’aime,
Ne pleure pas, mon enfant
Tu est en haut, et moi en bas, mais ne t’inquette pas,
Ne pleure pas, je veille sur toi

Ne pleure pas mon enfant,
Je t’aime, tu sais
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə plœʁə pa
εs te pe, nə mɑ̃ vø pa

ʒə nε pa y lə ʃwa
ʒetεz- ɔbliʒe

ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ʒənə, ty sε,
ʒə noʁε pa pɥ tə ɡaʁde

lə mədəsɛ̃ ta ɑ̃ləve də mɔ̃ vɑ̃tʁə,
sε mjø puʁ twa, mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃

ty sε, a sεzə ɑ̃, εtʁə mamɑ̃, …
sə nε pa maʁɑ̃

ʒə tεmə, nə tɛ̃kεtə pa
sε puʁ sa,
kə ʒə tε ɑ̃ləve də mɔ̃ vɑ̃tʁə

ty ε tεllmɑ̃ mjø la-o,
nə tɑ̃ fε pa, mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,
ʒə vε tə ʁəʒwɛ̃dʁə, la-o

nə plœʁə pa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,

mamɑ̃ εt- ɑ̃ ba, e ʒə vεjə syʁ twa
mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ ε la-o, e ty vεjə syʁ mwa,

ʒə tεmə, ty sε
dezɔle, si ty na pa py vwaʁ lə ʒuʁ

mε pø tεtʁə kə plys tʁad,
kɑ̃ ʒə səʁε plys ɡʁɑ̃də,
ʒə tə ʁəfəʁε, avεk plys damuʁ ɑ̃kɔʁə
e la, lə ʒuʁ vjɛ̃dʁa, u ty ʁənεtəʁa

ʒə tεmə,
nə plœʁə pa, mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
ty εt- ɑ̃-o, e mwa ɑ̃ ba, mε nə tɛ̃kεtə pa,
nə plœʁə pa, ʒə vεjə syʁ twa

nə plœʁə pa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,
ʒə tεmə, ty sε