Poème-France.com

Poeme : A Mes Meilleur AmiesA Mes Meilleur Amies

Deux souers jumelles
Que rêver de plus que deux meilleur amies comme vous

Vous n’êtes pas pareils, même si l’on prétend que les jumelles se ressemble, se n’est pas votre cas ! ! !

Cela fait 4 ans que je vous connais et je ne regrette pas cette merveilleuse rencotre ! ! !

Vous êtes deux jeunes femmes, pleines de puissance et de bonheur…
C’est vous qui me tener en vie ! ! ! si vous n’étiez pas la je ne serais plus cette terre ! ! !

C’est incroyable comme les paroles peuvent apporter beaucoup de choses…
Je dirais même que les paroles, les mots, sont plus important que la vie en elle même

La vie dépend des mots, de ce que l’ont peux dire…

Les gens peuvent tellement faire de mal en parlant, mais vous, vos paroles sont des remedes contre le mal !

Je vous écris cette lettre pour vous dire que vous conter énormément pour moi ! ! !

À mes meilleurs amies pour toujours, et je le jure devant dieux :

Je vous aimes ! ! ! !
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dø sue ʒymεllə
kə ʁεve də plys kə dø mεjœʁ ami kɔmə vu

vu nεtə pa paʁεj, mεmə si lɔ̃ pʁetɑ̃ kə lε ʒymεllə sə ʁəsɑ̃blə, sə nε pa vɔtʁə ka ! ! !

səla fε katʁə ɑ̃ kə ʒə vu kɔnεz- e ʒə nə ʁəɡʁεtə pa sεtə mεʁvεjøzə ʁɑ̃kɔtʁə ! ! !

vuz- εtə dø ʒənə famə, plεnə də pɥisɑ̃sə e də bɔnœʁ…
sε vu ki mə təne ɑ̃ vi ! ! ! si vu netje pa la ʒə nə səʁε plys sεtə teʁə ! ! !

sεt- ɛ̃kʁwajablə kɔmə lε paʁɔlə pəve apɔʁte boku də ʃozə…
ʒə diʁε mεmə kə lε paʁɔlə, lε mo, sɔ̃ plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ kə la vi ɑ̃n- εllə mεmə

la vi depɑ̃ dε mo, də sə kə lɔ̃ pø diʁə…

lε ʒɑ̃ pəve tεllmɑ̃ fεʁə də mal ɑ̃ paʁlɑ̃, mε vu, vo paʁɔlə sɔ̃ dε ʁəmədə kɔ̃tʁə lə mal !

ʒə vuz- ekʁi sεtə lεtʁə puʁ vu diʁə kə vu kɔ̃te enɔʁmemɑ̃ puʁ mwa ! ! !

a mε mεjœʁz- ami puʁ tuʒuʁ, e ʒə lə ʒyʁə dəvɑ̃ djø :

ʒə vuz- εmə ! ! !