Poeme : Je T’aime

Je T’aime

On ne se voit que rarement,
On ne s’est parler qu’une seule fois,

Et mon subcontient ne fait que penser à toi
Certaine nuit, je rêve de toi,
Pourquoi ?

Je voudrais, quand je te vois, te parler
T’adresser la paroles, en te disant ce que je rescens

Mais je n’ose pas, de peur que tu ne comprenne pas,
Rirais-tu de moi, ou me comprendrais-tu ?

Je ne sais pas, c’est pour cette raison que je ne fait rien,
J’ai peur, j’ai peur de ta réaction, j’ai peur des concécance

Je n’ai jamais étée humilier, pourtant,
Je sais que ça ne doit pas être chouette

Rirais-tu de mes sentiments ?

Viens, stp, viens,
Je voudrais tellement t’entendre dire : je t’aime aussi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je T’aime

  on=ne=se=voit=que=ra=re=ment 8
  on=ne=sest=par=ler=quu=ne=seu=le=fois 10

  et=mon=sub=con=tient=ne=fait=que=pen=ser=à=toi 12
  cer=tai=ne=nuit=je=rê=ve=de=toi 9
  pour=quoi 2

  je=vou=drais=quand=je=te=vois=te=par=ler 10
  tadres=ser=la=pa=ro=les=en=te=di=sant=ce=que=je=res=cens 15

  mais=je=nose=pas=de=peur=que=tu=ne=com=pren=ne=pas 13
  ri=rais=tu=de=moi=ou=me=compren=drais=tu 10

  je=ne=sais=pas=cest=pour=cette=rai=son=que=je=ne=fait=rien 14
  jai=peur=jai=peur=de=ta=ré=ac=tion=jai=peur=des=con=cé=cance 15

  je=nai=ja=mais=é=tée=hu=mi=lier=pour=tant 11
  je=sais=que=ça=ne=doit=pas=ê=tre=chouette 10

  ri=rais=tu=de=mes=sen=ti=ments 8

  viens=s=t=p=viens 5
  je=vou=drais=tel=le=ment=tenten=dre=di=re=je=tai=meaus=si 14
 • Phonétique : Je T’aime

  ɔ̃ nə sə vwa kə ʁaʁəmɑ̃,
  ɔ̃ nə sε paʁle kynə sələ fwa,

  e mɔ̃ sybkɔ̃tjɛ̃ nə fε kə pɑ̃se a twa
  sεʁtεnə nɥi, ʒə ʁεvə də twa,
  puʁkwa ?

  ʒə vudʁε, kɑ̃ ʒə tə vwa, tə paʁle
  tadʁese la paʁɔlə, ɑ̃ tə dizɑ̃ sə kə ʒə ʁesɑ̃

  mε ʒə nozə pa, də pœʁ kə ty nə kɔ̃pʁεnə pa,
  ʁiʁε ty də mwa, u mə kɔ̃pʁɑ̃dʁε ty ?

  ʒə nə sε pa, sε puʁ sεtə ʁεzɔ̃ kə ʒə nə fε ʁjɛ̃,
  ʒε pœʁ, ʒε pœʁ də ta ʁeaksjɔ̃, ʒε pœʁ dε kɔ̃sekɑ̃sə

  ʒə nε ʒamεz- ete ymilje, puʁtɑ̃,
  ʒə sε kə sa nə dwa pa εtʁə ʃuεtə

  ʁiʁε ty də mε sɑ̃timɑ̃ ?

  vjɛ̃, εs te pe, vjɛ̃,
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə diʁə : ʒə tεmə osi
 • Syllabes Phonétique : Je T’aime

  ɔ̃=nə=sə=vwa=kə=ʁa=ʁə=mɑ̃ 8
  ɔ̃nə=sε=paʁ=le=ky=nə=sə=lə=fwa 9

  e=mɔ̃=syb=kɔ̃=tjɛ̃nə=fε=kə=pɑ̃=se=a=twa 11
  sεʁ=tε=nə=nɥiʒə=ʁε=və=də=twa 8
  puʁ=kwa 2

  ʒə=vu=dʁε=kɑ̃ʒə=tə=vwa=tə=paʁ=le 9
  ta=dʁe=se=la=pa=ʁɔlə=ɑ̃=tə=di=zɑ̃=sə=kə=ʒə=ʁe=sɑ̃ 15

  mεʒə=no=zə=pa=də=pœʁ=kə=ty=nə=kɔ̃=pʁε=nə=pa 13
  ʁi=ʁε=tydə=mwa=umə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=ty 9

  ʒə=nə=sε=pa=sε=puʁsεtə=ʁε=zɔ̃=kə=ʒə=nə=fε=ʁjɛ̃ 13
  ʒε=pœʁ=ʒε=pœʁ=də=ta=ʁe=ak=sjɔ̃=ʒε=pœʁ=dε=kɔ̃se=kɑ̃sə 14

  ʒə=nε=ʒa=mε=ze=te=y=mi=lje=puʁ=tɑ̃ 11
  ʒə=sεkə=sa=nə=dwa=pa=ε=tʁə=ʃu=εtə 10

  ʁi=ʁε=ty=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8

  vj=ɛ̃=ε=sə=te=pe=vj=ɛ̃ 8
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=tɑ̃tɑ̃dʁə=di=ʁə=ʒə=tε=məo=si 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/04/2004 00:00Leducks

ssaaaaaaaaiiiiiiiiiiisssssssss tres beau si ta l’occation passe voir les miens et mes y des com