Poème-France.com

Poeme : ReviensReviens

Tu peux demander aux oiseaux d’aretter de chanter
Tu peux demander au soleil d’aretter de briller
Mais tu ne peux pas me damander de ne plus te revoir ! ! !

Tu est un ésprit, je le sais, tu le sais
Personne ne me crois, pourtant c’est belle et bien vrai
Je t’ai vue, plusieurs fois, tout près de moi…

Tu m’a empecher de tomber dans le trou noir et de ne plus y ressortir
Cela fait quelque temps que je ne te vois plus, pourquoi ?

Pourquoi es-tu parti ?
N’étais-tu pas mon ange gardien, c’est ce que j’ai cru…

J’vais peur, car voir une ombre, quelqu’un de mort à coté de mon lit,
Ce n’est pas toujours normale, …
Mais j’ai apris à vivre avec toi,
Et maintenant, je ne sais plus vivre sans toi ! ! !

Reviens, je t’en supplie, reviens, j’ai besoin de toi ! ! !
Tu m’a aider à ne pas me suicider, aide moi pour le reste, je t’en supplie !

Es-tu parti parce que je n’avais plus besoin de toi ?
Es-tu parti parce que quelqu’un d’autre avait besoin de toi ?
Pourquoi es-tu parti ?

Tu n’est même pas venu dans mes rêve me dire pourquoi, ou tout simplement adieux

Moi je te dit : reviens, ne m’oublie pas, car j’ai déja pardu mon ame, je ne veux pas te perdre toi, ne me fait pas vivre cela, sil te plait, je t’en supplie

Reviens
Bella

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty pø dəmɑ̃de oz- wazo daʁεte də ʃɑ̃te
ty pø dəmɑ̃de o sɔlεj daʁεte də bʁije
mε ty nə pø pa mə damɑ̃de də nə plys tə ʁəvwaʁ ! ! !

ty εt- œ̃n- espʁi, ʒə lə sε, ty lə sε
pεʁsɔnə nə mə kʁwa, puʁtɑ̃ sε bεllə e bjɛ̃ vʁε
ʒə tε vɥ, plyzjœʁ fwa, tu pʁε də mwa…

ty ma ɑ̃pεʃe də tɔ̃be dɑ̃ lə tʁu nwaʁ e də nə plysz- i ʁəsɔʁtiʁ
səla fε kεlkə tɑ̃ kə ʒə nə tə vwa plys, puʁkwa ?

puʁkwa ε ty paʁti ?
netε ty pa mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃, sε sə kə ʒε kʁy…

ʒvε pœʁ, kaʁ vwaʁ ynə ɔ̃bʁə, kεlkœ̃ də mɔʁ a kɔte də mɔ̃ li,
sə nε pa tuʒuʁ nɔʁmalə, …
mε ʒε apʁiz- a vivʁə avεk twa,
e mɛ̃tənɑ̃, ʒə nə sε plys vivʁə sɑ̃ twa ! ! !

ʁəvjɛ̃, ʒə tɑ̃ sypli, ʁəvjɛ̃, ʒε bəzwɛ̃ də twa ! ! !
ty ma εde a nə pa mə sɥiside, εdə mwa puʁ lə ʁεstə, ʒə tɑ̃ sypli !

ε ty paʁti paʁsə kə ʒə navε plys bəzwɛ̃ də twa ?
ε ty paʁti paʁsə kə kεlkœ̃ dotʁə avε bəzwɛ̃ də twa ?
puʁkwa ε ty paʁti ?

ty nε mεmə pa vəny dɑ̃ mε ʁεvə mə diʁə puʁkwa, u tu sɛ̃pləmɑ̃ adjø

mwa ʒə tə di : ʁəvjɛ̃, nə mubli pa, kaʁ ʒε deʒa paʁdy mɔ̃n- amə, ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə twa, nə mə fε pa vivʁə səla, sil tə plε, ʒə tɑ̃ sypli

ʁəvjɛ̃