Poème-France.com

Poeme : Ma Petite MarieMa Petite Marie

Petite MARIE
Petite fille,
Jolie et gentille
N’aie pas peur
Pas maintenant
Les horreurs
C’est dans longtemps.
Quand tu seras
Un peu plus grande
Tu comprendras
Que l’on te demande
De vivre
De sourire
Sans faire chier
Le monde entier
Quand tu seras grande
Tu diras au ciel
Que la vie n’est pas si belle
Petite fille
Tu n’as que 14 ans
Ma petite cousine, ma petite marie ne tant fait pas suis la
Mais si tu ne veux pas de mon aide di le moi et t’énerve pas
Car je suis la, pour quoi que se sois et surtout pour toi
Moi et toi sa fait woua
Mon cœur bah quand tu me raconte tu tes misères
Tes misères qui me fon peur é mal a la foi
Sans toi je suis quoi, je sais pas mais reste avec moi et tan fait pas moi suis la
Si MARIE et DIDINE se maite a 2
Elle sen sentira
Mais si MARIE é DIDINE se divise en 2 elle perdra é sa fau pas
Marie je me suis attacher a toi
Quand
Quand je suis auprès de toi je te sen en sécurité
Car je c que a toi personne touchera tan que moi sui la
É que nous somme 2 il ns arrivera rien du tt
Si ns somme 1 tt sera simple pour eu
A 2 on peu
A 1 c mort
Que l’on surmonte a toute ces menasse qui son a toi, mais comme toi sa n’éxsiste plu maintenant c toi é moi, bah elle son a nous ! ! !

JE TAIME MARIE ET NE T’INQUIETE PAS ON SEN SORTIRA !
Bizie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə maʁi
pətitə fijə,
ʒɔli e ʒɑ̃tijə
nε pa pœʁ
pa mɛ̃tənɑ̃
lεz- ɔʁœʁ
sε dɑ̃ lɔ̃tɑ̃.
kɑ̃ ty səʁa
œ̃ pø plys ɡʁɑ̃də
ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa
kə lɔ̃ tə dəmɑ̃də
də vivʁə
də suʁiʁə
sɑ̃ fεʁə ʃje
lə mɔ̃də ɑ̃tje
kɑ̃ ty səʁa ɡʁɑ̃də
ty diʁaz- o sjεl
kə la vi nε pa si bεllə
pətitə fijə
ty na kə katɔʁzə ɑ̃
ma pətitə kuzinə, ma pətitə maʁi nə tɑ̃ fε pa sɥi la
mε si ty nə vø pa də mɔ̃n- εdə di lə mwa e tenεʁvə pa
kaʁ ʒə sɥi la, puʁ kwa kə sə swaz- e syʁtu puʁ twa
mwa e twa sa fε wua
mɔ̃ kœʁ ba kɑ̃ ty mə ʁakɔ̃tə ty tε mizεʁə
tε mizεʁə ki mə fɔ̃ pœʁ e mal a la fwa
sɑ̃ twa ʒə sɥi kwa, ʒə sε pa mε ʁεstə avεk mwa e tɑ̃ fε pa mwa sɥi la
si maʁi e didinə sə mεtə a dø
εllə sεn sɑ̃tiʁa
mε si maʁi e didinə sə divizə ɑ̃ døz- εllə pεʁdʁa e sa fo pa
maʁi ʒə mə sɥiz- ataʃe a twa
kɑ̃
kɑ̃ ʒə sɥiz- opʁε də twa ʒə tə sεn ɑ̃ sekyʁite
kaʁ ʒə se kə a twa pεʁsɔnə tuʃəʁa tɑ̃ kə mwa sɥi la
e kə nu sɔmə døz- il εn εs aʁivəʁa ʁjɛ̃ dy te te
si εn εs sɔmə œ̃ te te səʁa sɛ̃plə puʁ y
a døz- ɔ̃ pø
a œ̃ se mɔʁ
kə lɔ̃ syʁmɔ̃tə a tutə sε mənasə ki sɔ̃n- a twa, mε kɔmə twa sa neksistə ply mɛ̃tənɑ̃ se twa e mwa, ba εllə sɔ̃n- a nu ! ! !

ʒə tεmə maʁi e nə tɛ̃kjətə pa ɔ̃ sεn sɔʁtiʁa !