Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Toi

Poème Amour
Publié le 25/12/2004 21:13

L'écrit contient 141 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Bizie

Toi

Tu a frappé ma tête
Tu a touché mon cœur
Tu as renpli ma vis de bonheur
Je ne sais commen ten remercier
Tu ma apris le verbe aimé
Je ten sui reconaisente
J’était une adoléscente
Non gaté par la vi
Apart le jour ou tu ma souri
Tu a illuminé ma vi
Et encor une fois merci
Je ne sais pas se que je te dois
Je ne sais pas se que je ferai pour toi
Telement mes sentiments te son d’évoué
Je crois que je n’est plus rien a te prouvé
Et je vourdrai que tu me souri encor et encor
Je t’aime tellement fort
Que je ne me voi plus vivre san toi
Sans toi aupré de moi…

1 jr sans toi mparé 1 éternité alor imagine ma vie sans toi.
C pa pocible… … .
 • Pieds Hyphénique: Toi

  tu=a=frap=pé=ma=tête 6
  tu=a=tou=ché=mon=cœur 6
  tu=as=ren=pli=ma=vis=de=bon=heur 9
  je=ne=sais=commen=ten=re=mer=cier 8
  tu=ma=a=pris=le=verbe=ai=mé 8
  je=ten=sui=re=co=nai=sen=te 8
  jé=tait=u=ne=a=do=lés=cente 8
  non=ga=té=par=la=vi 6
  apart=le=jour=ou=tu=ma=sou=ri 8
  tu=a=il=lu=mi=né=ma=vi 8
  et=en=cor=u=ne=fois=mer=ci 8
  je=ne=sais=pas=se=que=je=te=dois 9
  je=ne=sais=pas=se=que=je=fe=rai=pour=toi 11
  te=le=ment=mes=sen=timents=te=son=dé=voué 10
  je=crois=que=je=nest=plus=rien=a=te=prou=vé 11
  et=je=vour=drai=que=tu=me=sou=ri=en=cor=et=en=cor 14
  je=tai=me=tel=le=ment=fort 7
  que=je=ne=me=voi=plus=vivre=san=toi 9
  sans=toi=au=pré=de=moi 6

  un=j=r=sans=toi=m=pa=ré=un=é=ter=ni=té=a=lor=i=ma=gine=ma=vie=sans=toi 22
  c=pa=po=ci=ble 5
 • Phonétique : Toi

  ty a fʁape ma tεtə
  ty a tuʃe mɔ̃ kœʁ
  ty a ʁɑ̃pli ma vis də bɔnœʁ
  ʒə nə sε kɔmɛ̃ tεn ʁəmεʁsje
  ty ma apʁi lə vεʁbə εme
  ʒə tεn sɥi ʁəkɔnεzɑ̃tə
  ʒetε ynə adɔlesɑ̃tə
  nɔ̃ ɡate paʁ la vi
  apaʁ lə ʒuʁ u ty ma suʁi
  ty a ilymine ma vi
  e ɑ̃kɔʁ ynə fwa mεʁsi
  ʒə nə sε pa sə kə ʒə tə dwa
  ʒə nə sε pa sə kə ʒə fəʁε puʁ twa
  tələmɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ tə sɔ̃ devue
  ʒə kʁwa kə ʒə nε plys ʁjɛ̃ a tə pʁuve
  e ʒə vuʁdʁε kə ty mə suʁi ɑ̃kɔʁ e ɑ̃kɔʁ
  ʒə tεmə tεllmɑ̃ fɔʁ
  kə ʒə nə mə vwa plys vivʁə sɑ̃ twa
  sɑ̃ twa opʁe də mwa…

  œ̃ ʒi εʁ sɑ̃ twa mpaʁe œ̃n- etεʁnite alɔʁ imaʒinə ma vi sɑ̃ twa.
  se pa pɔsiblə…
 • Pieds Phonétique : Toi

  ty=a=fʁa=pe=ma=tεtə 6
  ty=a=tu=ʃe=mɔ̃=kœʁ 6
  ty=a=ʁɑ̃=pli=ma=visdə=bɔ=nœʁ 8
  ʒə=nə=sε=kɔ=mɛ̃=tεn=ʁə=mεʁ=sje 9
  ty=ma=a=pʁilə=vεʁ=bə=ε=me 8
  ʒə=tεn=sɥi=ʁə=kɔ=nε=zɑ̃=tə 8
  ʒe=tε=y=nə=a=dɔ=le=sɑ̃tə 8
  nɔ̃=ɡa=te=paʁ=la=vi 6
  a=paʁlə=ʒuʁ=u=ty=ma=su=ʁi 8
  ty=a=i=ly=mi=ne=ma=vi 8
  e=ɑ̃=kɔʁ=y=nə=fwa=mεʁ=si 8
  ʒə=nə=sε=pasə=kə=ʒə=tə=dwa 8
  ʒə=nə=sεpasə=kə=ʒə=fə=ʁε=puʁ=twa 9
  tə=lə=mɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃tə=sɔ̃=de=vu=e 11
  ʒə=kʁwakə=ʒə=nε=plys=ʁjɛ̃=a=tə=pʁu=ve 10
  e=ʒə=vuʁ=dʁεkə=ty=mə=su=ʁi=ɑ̃=kɔʁ=e=ɑ̃=kɔʁ 13
  ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃=fɔʁ 6
  kə=ʒə=nə=mə=vwa=plys=vivʁə=sɑ̃=twa 9
  sɑ̃=twa=o=pʁe=də=mwa 6

  œ̃=ʒi=εʁ=sɑ̃=twa=mpa=ʁe=œ̃=ne=tεʁ=ni=te=a=lɔʁ=i=ma=ʒinə=ma=vi=sɑ̃=twa 21
  se=pa=pɔ=si=blə 5

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/12/2004 00:00(K)Gothique(K)

jaime bien mes je trouve qui a bc demontion
dans se poeme mes il es cool. . .
bizzz

Auteur de Poésie
25/12/2004 00:00Fleurs20ans

trop fort surtout ta derniere phrase