Poème-France.com

Poeme : L’Amour, Le Bonheur, La Mort, La Vie Quoi !L’Amour, Le Bonheur, La Mort, La Vie Quoi !

L’amour c’est comme un parfum,
On s’en impregne et on ne peut s’en separer,
On cherche toujous à l’ameliorer,
Puis on le savoure chaque jour sans fin.

Le bonheur c’est comme un arc-en-ciel,
C’est beau, ca fait du bien au cœur,
Mais c’est une éphémère chaleur,
Car tres peu connaisse le bonheur éternel.

La mort c’est comme une rose,
On veut s’en approcher, la toucher,
Mais trop pres les epines nous rapelles la realite,
Douloureuse realité des choses.

Et la vie c’est comme un livre,
Chaque page est pleine de rebondissement,
De nouvelles epreuves à vivre,
Et d’une foule de sentiments differents.
Bouton-De-Rose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ sε kɔmə œ̃ paʁfœ̃,
ɔ̃ sɑ̃n- ɛ̃pʁεɲə e ɔ̃ nə pø sɑ̃ səpaʁe,
ɔ̃ ʃεʁʃə tuʒusz- a laməljɔʁe,
pɥiz- ɔ̃ lə savuʁə ʃakə ʒuʁ sɑ̃ fɛ̃.

lə bɔnœʁ sε kɔmə œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl,
sε bo, ka fε dy bjɛ̃ o kœʁ,
mε sεt- ynə efemεʁə ʃalœʁ,
kaʁ tʁə- pø kɔnεsə lə bɔnœʁ etεʁnεl.

la mɔʁ sε kɔmə ynə ʁozə,
ɔ̃ vø sɑ̃n- apʁoʃe, la tuʃe,
mε tʁo pʁə- lεz- əpinə nu ʁapεllə la ʁəalitə,
duluʁøzə ʁəalite dε ʃozə.

e la vi sε kɔmə œ̃ livʁə,
ʃakə paʒə ε plεnə də ʁəbɔ̃disəmɑ̃,
də nuvεlləz- εpʁəvəz- a vivʁə,
e dynə fulə də sɑ̃timɑ̃ difəʁɑ̃.