Poème-France.com

Poeme : AimerAimer

T’aimer c’est la seul chose que je tes donner
Je croillai que toi et moi sa aller durer
Mais enfaite tu n’as fait qu abuser
Des ma gentillesse, des mes baiser
Et tout le reste

On ma souvent dit l’amour sa nous rend aveugle
Je ne les jamais cru jusqu’a aujourd hui
Quand je t’ai vu l’embrasser
A la soirer
De ma propre sœur

C’est la que mon cœur
C’est faner comme une fleur
Les larmes ont commencer a couler
Tout doucement
Pour s’ecrouler sur mes petites levres en detresse
Remplit de tristesse

J’ai envain essayer de faire comme si rien n’etait
Le soir j’allais me coucher
Mes yeux se fermer
Et la je te voyait entrain de l’embrasser
Sa traverser ma tete jour et nuit
Je n’arriver pas a eviter
La veriter

Elle etait toujours derriere moi
J avais l impression que la vie s acharner sur moi
Et toi tu me voyais
Partaire entrain de te supliait
De me dire que c’etai pas vrai
Mais tu m’affrimer le contraire

G’en pouvais plus
Mes larmes coulais sens cesse
Je ne voulais plus rien faire
Appart quitter se monde horrible
Pour eviter de te voir avec elle
Ma meilleure amie

Vous etes ensemble maintenant
Je vous souhaite beaucoup de bonheur
Mais des que je serai a mon meilleure
Je me vengerai car on ma souvent blesser
Mais pas comme tu me la fait
La vengance et un plat qui se mange froid
Broken_Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεme sε la səl ʃozə kə ʒə tε dɔne
ʒə kʁwalε kə twa e mwa sa ale dyʁe
mεz- ɑ̃fεtə ty na fε k abyze
dε ma ʒɑ̃tijεsə, dε mε bεze
e tu lə ʁεstə

ɔ̃ ma suvɑ̃ di lamuʁ sa nu ʁɑ̃t- avøɡlə
ʒə nə lε ʒamε kʁy ʒyska oʒuʁ ɥi
kɑ̃ ʒə tε vy lɑ̃bʁase
a la swaʁe
də ma pʁɔpʁə sœʁ

sε la kə mɔ̃ kœʁ
sε fane kɔmə ynə flœʁ
lε laʁməz- ɔ̃ kɔmɑ̃se a kule
tu dusəmɑ̃
puʁ sεkʁule syʁ mε pətitə ləvʁəz- ɑ̃ dətʁεsə
ʁɑ̃pli də tʁistεsə

ʒε ɑ̃vɛ̃ esεje də fεʁə kɔmə si ʁjɛ̃ nətε
lə swaʁ ʒalε mə kuʃe
mεz- iø sə fεʁme
e la ʒə tə vwajε ɑ̃tʁɛ̃ də lɑ̃bʁase
sa tʁavεʁse ma tətə ʒuʁ e nɥi
ʒə naʁive pa a əvite
la vəʁite

εllə ətε tuʒuʁ dəʁjəʁə mwa
ʒi avε εl ɛ̃pʁesjɔ̃ kə la vi εs aʃaʁne syʁ mwa
e twa ty mə vwajε
paʁtεʁə ɑ̃tʁɛ̃ də tə sypljε
də mə diʁə kə sətε pa vʁε
mε ty mafʁime lə kɔ̃tʁεʁə

ʒɑ̃ puvε plys
mε laʁmə- kulε sɑ̃s sεsə
ʒə nə vulε plys ʁjɛ̃ fεʁə
apaʁ kite sə mɔ̃də ɔʁiblə
puʁ əvite də tə vwaʁ avεk εllə
ma mεjəʁə ami

vuz- ətəz- ɑ̃sɑ̃blə mɛ̃tənɑ̃
ʒə vu suεtə boku də bɔnœʁ
mε dε kə ʒə səʁε a mɔ̃ mεjəʁə
ʒə mə vɑ̃ʒəʁε kaʁ ɔ̃ ma suvɑ̃ blese
mε pa kɔmə ty mə la fε
la vɑ̃ɡɑ̃sə e œ̃ pla ki sə mɑ̃ʒə fʁwa