Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Raison De Vivre

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/07/2005 17:39

L'écrit contient 195 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Broken_Girl

Ma Raison De Vivre

Une main pour te toucher
Une bouche pour t’embrasser
Un oeil pour t’admirer
Un nez pour te respirer
Une oreille pour t’ecouter
Une voix pour te consoler

Mes cheveux pour a toi m’attacher
Mes menbres pour a toi m’accrocher
Mon coprs pour que toi puisse l aborder
Et ne plus jamais me quitter

Car sans toi tout tous cela serait innutile
Mon coprs n aurait pas de raison d exisster
C’est toi en e touchant, en m’ecoutant qui me donne l’envie de vivre
Tu est ma raison de survivre

Rien ni personnes ne pourra changer se sentiment que j’ai pour toi
L’homme de ma vie qui m’aide a chasser mais malheureux
Meme quand c’est pas trop l’heure
C’est pour toi que chaque jour je me bat
On ne m abbattra pas comme sa

On s’entraidera comme on la toujours fait
Tu est mon soleil doree
Qui eclaire mais iddees troubles
Sans toi ma vie serai un brouillons, un trou noir
Je suis si heureuse maintenant avec toi a mes coter
Je t’aime et Je t’aimerai pour l’eterniter
 • Pieds Hyphénique: Ma Raison De Vivre

  u=ne=main=pour=te=tou=cher 7
  u=ne=bou=che=pour=tem=bras=ser 8
  un=oeil=pour=tad=mi=rer 6
  un=nez=pour=te=res=pi=rer 7
  u=ne=o=reille=pour=te=cou=ter 8
  u=ne=voix=pour=te=con=so=ler 8

  mes=che=veux=pour=a=toi=mat=ta=cher 9
  mes=menbres=pour=a=toi=mac=cro=cher 8
  mon=co=prs=pour=que=toi=puisse=l=a=bor=der 11
  et=ne=plus=ja=mais=me=quit=ter 8

  car=sans=toi=tout=tous=ce=la=se=rait=in=nu=tile 12
  mon=co=prs=n=au=rait=pas=de=rai=son=d=exiss=ter 13
  cest=toi=en=e=tou=chant=en=me=cou=tant=qui=me=donne=len=vie=de=vivre 17
  tu=est=ma=rai=son=de=sur=vivre 8

  rien=ni=per=sonnes=ne=pour=ra=chan=ger=se=sen=ti=ment=que=jai=pour=toi 17
  lhomme=de=ma=vie=qui=maidea=chas=ser=mais=malheu=reux 11
  me=me=quand=cest=pas=trop=l=heure 8
  cest=pour=toi=que=cha=que=jour=je=me=bat 10
  on=ne=m=ab=bat=tra=pas=comme=sa 9

  on=sen=traide=ra=com=meon=la=tou=jours=fait 10
  tu=est=mon=so=leil=do=ree 7
  qui=e=clai=re=mais=id=dees=troubles 8
  sans=toi=ma=vie=se=rai=un=brouillons=un=trou=noir 11
  je=suis=si=heu=reuse=main=te=nant=a=vec=toi=a=mes=co=ter 15
  je=taimeet=je=tai=me=rai=pour=le=ter=ni=ter 11
 • Phonétique : Ma Raison De Vivre

  ynə mɛ̃ puʁ tə tuʃe
  ynə buʃə puʁ tɑ̃bʁase
  œ̃n- ɔεj puʁ tadmiʁe
  œ̃ ne puʁ tə ʁεspiʁe
  ynə ɔʁεjə puʁ təkute
  ynə vwa puʁ tə kɔ̃sɔle

  mε ʃəvø puʁ a twa mataʃe
  mε mɑ̃bʁə- puʁ a twa makʁoʃe
  mɔ̃ kɔpʁ puʁ kə twa pɥisə εl abɔʁde
  e nə plys ʒamε mə kite

  kaʁ sɑ̃ twa tu tus səla səʁε inytilə
  mɔ̃ kɔpʁ εn oʁε pa də ʁεzɔ̃ de εɡziste
  sε twa ɑ̃n- ə tuʃɑ̃, ɑ̃ məkutɑ̃ ki mə dɔnə lɑ̃vi də vivʁə
  ty ε ma ʁεzɔ̃ də syʁvivʁə

  ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə puʁʁa ʃɑ̃ʒe sə sɑ̃timɑ̃ kə ʒε puʁ twa
  lɔmə də ma vi ki mεdə a ʃase mε maləʁø
  məmə kɑ̃ sε pa tʁo lœʁ
  sε puʁ twa kə ʃakə ʒuʁ ʒə mə ba
  ɔ̃ nə εm abatʁa pa kɔmə sa

  ɔ̃ sɑ̃tʁεdəʁa kɔmə ɔ̃ la tuʒuʁ fε
  ty ε mɔ̃ sɔlεj dɔʁi
  ki εklεʁə mεz- idi tʁublə
  sɑ̃ twa ma vi səʁε œ̃ bʁujɔ̃, œ̃ tʁu nwaʁ
  ʒə sɥi si œʁøzə mɛ̃tənɑ̃ avεk twa a mε kɔte
  ʒə tεmə e ʒə tεməʁε puʁ lətεʁnite
 • Pieds Phonétique : Ma Raison De Vivre

  y=nə=mɛ̃=puʁ=tə=tu=ʃe 7
  y=nə=bu=ʃə=puʁ=tɑ̃=bʁa=se 8
  œ̃=nɔ=εj=puʁ=tad=mi=ʁe 7
  œ̃=ne=puʁ=tə=ʁεs=pi=ʁe 7
  y=nə=ɔ=ʁεjə=puʁ=tə=ku=te 8
  y=nə=vwa=puʁ=tə=kɔ̃=sɔ=le 8

  mεʃə=vø=puʁ=a=twa=ma=ta=ʃe 8
  mε=mɑ̃bʁə=puʁ=a=twa=ma=kʁo=ʃe 8
  mɔ̃=kɔpʁ=puʁkə=twa=pɥisəεl=a=bɔʁ=de 8
  e=nə=plys=ʒa=mε=mə=ki=te 8

  kaʁ=sɑ̃=twa=tu=tus=sə=lasə=ʁε=i=nytilə 10
  mɔ̃=kɔpʁ=εn=o=ʁεpadə=ʁε=zɔ̃=de=εɡ=zis=te 11
  sε=twa=ɑ̃nə=tu=ʃɑ̃=ɑ̃=mə=ku=tɑ̃=ki=mə=dɔ=nə=lɑ̃=vi=də=vivʁə 17
  ty=ε=ma=ʁε=zɔ̃=də=syʁ=vivʁə 8

  ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=ʃɑ̃=ʒe=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒε=puʁ=twa 17
  lɔmə=də=ma=vi=ki=mεdəa=ʃa=se=mε=ma=lə=ʁø 12
  mə=mə=kɑ̃=sε=pa=tʁo=lœ=ʁə 8
  sε=puʁ=twakə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=mə=ba 9
  ɔ̃nəεm=a=ba=tʁa=pa=kɔ=mə=sa 8

  ɔ̃=sɑ̃=tʁεdə=ʁa=kɔ=məɔ̃=la=tu=ʒuʁ=fε 10
  ty=ε=mɔ̃=sɔ=lεj=dɔ=ʁi 7
  ki=ε=klε=ʁə=mε=zi=di=tʁublə 8
  sɑ̃=twa=ma=visə=ʁε=œ̃=bʁu=jɔ̃=œ̃=tʁu=nwaʁ 11
  ʒə=sɥi=si=œ=ʁøzə=mɛ̃=tə=nɑ̃=a=vεk=twa=a=mε=kɔ=te 15
  ʒə=tεməe=ʒə=tεmə=ʁε=puʁ=lə=tεʁ=ni=te 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.