Poème-France.com

Poeme : Ma Raison De VivreMa Raison De Vivre

Une main pour te toucher
Une bouche pour t’embrasser
Un oeil pour t’admirer
Un nez pour te respirer
Une oreille pour t’ecouter
Une voix pour te consoler

Mes cheveux pour a toi m’attacher
Mes menbres pour a toi m’accrocher
Mon coprs pour que toi puisse l aborder
Et ne plus jamais me quitter

Car sans toi tout tous cela serait innutile
Mon coprs n aurait pas de raison d exisster
C’est toi en e touchant, en m’ecoutant qui me donne l’envie de vivre
Tu est ma raison de survivre

Rien ni personnes ne pourra changer se sentiment que j’ai pour toi
L’homme de ma vie qui m’aide a chasser mais malheureux
Meme quand c’est pas trop l’heure
C’est pour toi que chaque jour je me bat
On ne m abbattra pas comme sa

On s’entraidera comme on la toujours fait
Tu est mon soleil doree
Qui eclaire mais iddees troubles
Sans toi ma vie serai un brouillons, un trou noir
Je suis si heureuse maintenant avec toi a mes coter
Je t’aime et Je t’aimerai pour l’eterniter
Broken_Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə mɛ̃ puʁ tə tuʃe
ynə buʃə puʁ tɑ̃bʁase
œ̃n- ɔεj puʁ tadmiʁe
œ̃ ne puʁ tə ʁεspiʁe
ynə ɔʁεjə puʁ təkute
ynə vwa puʁ tə kɔ̃sɔle

mε ʃəvø puʁ a twa mataʃe
mε mɑ̃bʁə- puʁ a twa makʁoʃe
mɔ̃ kɔpʁ puʁ kə twa pɥisə εl abɔʁde
e nə plys ʒamε mə kite

kaʁ sɑ̃ twa tu tus səla səʁε inytilə
mɔ̃ kɔpʁ εn oʁε pa də ʁεzɔ̃ de εɡziste
sε twa ɑ̃n- ə tuʃɑ̃, ɑ̃ məkutɑ̃ ki mə dɔnə lɑ̃vi də vivʁə
ty ε ma ʁεzɔ̃ də syʁvivʁə

ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə puʁʁa ʃɑ̃ʒe sə sɑ̃timɑ̃ kə ʒε puʁ twa
lɔmə də ma vi ki mεdə a ʃase mε maləʁø
məmə kɑ̃ sε pa tʁo lœʁ
sε puʁ twa kə ʃakə ʒuʁ ʒə mə ba
ɔ̃ nə εm abatʁa pa kɔmə sa

ɔ̃ sɑ̃tʁεdəʁa kɔmə ɔ̃ la tuʒuʁ fε
ty ε mɔ̃ sɔlεj dɔʁi
ki εklεʁə mεz- idi tʁublə
sɑ̃ twa ma vi səʁε œ̃ bʁujɔ̃, œ̃ tʁu nwaʁ
ʒə sɥi si œʁøzə mɛ̃tənɑ̃ avεk twa a mε kɔte
ʒə tεmə e ʒə tεməʁε puʁ lətεʁnite