Poème-France.com

Poeme : Ce RegardCe Regard

Vois tu ce regarde
Celui d’un enfant qui souffre tout les jours
Qui se demende pourquoi il existe
C’est le notre

Rapelle toi ya 1 an
Un soir ou tu m avait souler
Tu avais decider de recommencer
Moi tellement jeune je me suis laisser faire
C’etais comme d’habitude rien n’avait changer
Un simple aller retour
Sauf que tu m’avais pas dit un petit detail

Le matin quand je me suis reveiller
Je t’ai vue entrain de prendre tes affaires
Je ne comprenais plus se qui se passer
Tu t’approcher de moi ma embrasser
Et ma dit sans regret
Que dans neuf mois tu devais partir loin d’ici

Un sourire est apparu sur mes levres
Je tes dit que j’etais tres heureuse de partir en voyage
Tu ma regarder, et a rigoler
En disant que j’etais trop jeune pour partir en virer
J’etais perdu je ne voyais plus se qui n’allais pas
Tu tes diriger vers la porte

Mais moi je me suis jetter dans tes bras
En te demendant pourquoi voulais tu autant voyager
Tu t enerver en me disant que je ne servai vraiment a rien
Tu partais pas en voyage mais tu voulais m’eviter
Ne plus jamais me voir, me parler
Et tu mas repousser d’un geste brusque

Alors je tes repliquer que si tu partais j’allais me tuer
Encore une fois tu as rigoler avec un sourir au levres en disant
Que si je me tuer j’allais tuer mon enfant
Tu as pris la porte et a disparu a jamais
Neuf mois plus tard mon enfant etais vivant
Sur terre
Avec sa mere
Mais sans son pere
C’etais la misere d’etre une si jeune mere
A 16 ans ! ! ! !
Broken_Girl

PostScriptum

Je vous rassure que cela ne m’est pas vraiment arriver mais ce poeme et dedier a une amie qui a vecu cela


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vwa ty sə ʁəɡaʁdə
səlɥi dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ ki sufʁə tu lε ʒuʁ
ki sə dəmɑ̃də puʁkwa il εɡzistə
sε lə nɔtʁə

ʁapεllə twa ia œ̃n- ɑ̃
œ̃ swaʁ u ty εm avε sule
ty avε dəside də ʁəkɔmɑ̃se
mwa tεllmɑ̃ ʒənə ʒə mə sɥi lεse fεʁə
sətε kɔmə dabitydə ʁjɛ̃ navε ʃɑ̃ʒe
œ̃ sɛ̃plə ale ʁətuʁ
sof kə ty mavε pa di œ̃ pəti dətaj

lə matɛ̃ kɑ̃ ʒə mə sɥi ʁəvεje
ʒə tε vɥ ɑ̃tʁɛ̃ də pʁɑ̃dʁə tεz- afεʁə
ʒə nə kɔ̃pʁənε plys sə ki sə pase
ty tapʁoʃe də mwa ma ɑ̃bʁase
e ma di sɑ̃ ʁəɡʁε
kə dɑ̃ nəf mwa ty dəvε paʁtiʁ lwɛ̃ disi

œ̃ suʁiʁə εt- apaʁy syʁ mε ləvʁə
ʒə tε di kə ʒətε tʁə- œʁøzə də paʁtiʁ ɑ̃ vwajaʒə
ty ma ʁəɡaʁde, e a ʁiɡɔle
ɑ̃ dizɑ̃ kə ʒətε tʁo ʒənə puʁ paʁtiʁ ɑ̃ viʁe
ʒətε pεʁdy ʒə nə vwajε plys sə ki nalε pa
ty tε diʁiʒe vεʁ la pɔʁtə

mε mwa ʒə mə sɥi ʒεte dɑ̃ tε bʁa
ɑ̃ tə dəmɑ̃dɑ̃ puʁkwa vulε ty otɑ̃ vwajaʒe
ty te ɑ̃nεʁve ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ʒə nə sεʁvε vʁεmɑ̃ a ʁjɛ̃
ty paʁtε pa ɑ̃ vwajaʒə mε ty vulε məvite
nə plys ʒamε mə vwaʁ, mə paʁle
e ty mas ʁəpuse dœ̃ ʒεstə bʁyskə

alɔʁ ʒə tε ʁəplike kə si ty paʁtε ʒalε mə tɥe
ɑ̃kɔʁə ynə fwa ty a ʁiɡɔle avεk œ̃ suʁiʁ o ləvʁəz- ɑ̃ dizɑ̃
kə si ʒə mə tɥe ʒalε tɥe mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
ty a pʁi la pɔʁtə e a dispaʁy a ʒamε
nəf mwa plys taʁ mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ ətε vivɑ̃
syʁ teʁə
avεk sa məʁə
mε sɑ̃ sɔ̃ pəʁə
sətε la mizəʁə dεtʁə ynə si ʒənə məʁə
a sεzə ɑ̃ ! ! !