Poème-France.com

Poeme : Passé, Présent, FuturPassé, Présent, Futur

Je ne pouvais t’oublier
Même si je l’ai regretté
Une fois tu m’a dit
Que le chemin
Que nous avions suivis
Avait grandi.
Je t’ai cru
Je t’ai fait confiance
Mais tu m’avais menti
Le passé a fui
Mais reste gravé
A jamais au fond de mon esprit.

Je me suis réincarné
En eau de rose
Qui coule dans ton sang
Et j’ai écouté
Ta voix
Qui m’a rassuré
Ton corps et le mien en osmose
Je n’avais pas vécu sa depuis longtemps
Un jour tu m’a déçu
Je ne te reconnait plus
Le présent est a nous
Mais ton visage n’est plus
Qu’un souvenir
Que je dessine
À l’encre de Chine

Avec un pinceau
J’ai reconstitué
Tout ceux que j’ai rencontré
Et qui m’ont fait souffrir
Maintenant je peux
De nouveau sourir
Grâce a toi
Qui fait parti de moi
Je t’ai donné ma main
Et nous nous sommes envolés
Vers d’autres lendemains

Mon passé est encré
Mon présent c’est maintenant
Mon futur c’est un océan d’azur nourri d’amour…
Cachou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə puvε tublje
mεmə si ʒə lε ʁəɡʁεte
ynə fwa ty ma di
kə lə ʃəmɛ̃
kə nuz- avjɔ̃ sɥivi
avε ɡʁɑ̃di.
ʒə tε kʁy
ʒə tε fε kɔ̃fjɑ̃sə
mε ty mavε mɑ̃ti
lə pase a fɥi
mε ʁεstə ɡʁave
a ʒamεz- o fɔ̃ də mɔ̃n- εspʁi.

ʒə mə sɥi ʁeɛ̃kaʁne
ɑ̃n- o də ʁozə
ki kulə dɑ̃ tɔ̃ sɑ̃
e ʒε ekute
ta vwa
ki ma ʁasyʁe
tɔ̃ kɔʁz- e lə mjɛ̃ ɑ̃n- ɔsmozə
ʒə navε pa veky sa dəpɥi lɔ̃tɑ̃
œ̃ ʒuʁ ty ma desy
ʒə nə tə ʁəkɔnε plys
lə pʁezɑ̃ εt- a nu
mε tɔ̃ vizaʒə nε plys
kœ̃ suvəniʁ
kə ʒə desinə
a lɑ̃kʁə də ʃinə

avεk œ̃ pɛ̃so
ʒε ʁəkɔ̃stitye
tu sø kə ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
e ki mɔ̃ fε sufʁiʁ
mɛ̃tənɑ̃ ʒə pø
də nuvo suʁiʁ
ɡʁasə a twa
ki fε paʁti də mwa
ʒə tε dɔne ma mɛ̃
e nu nu sɔməz- ɑ̃vɔle
vεʁ dotʁə- lɑ̃dəmɛ̃

mɔ̃ pase εt- ɑ̃kʁe
mɔ̃ pʁezɑ̃ sε mɛ̃tənɑ̃
mɔ̃ fytyʁ sεt- œ̃n- ɔseɑ̃ dazyʁ nuʁʁi damuʁ…