Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Révérence

Poème Amour
Publié le 16/05/2004 00:00

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Cachou

Révérence

Je vous tire ma révérence
Pour te dire adieu.
J’ai choisi de préférence
Un endroit où je serai mieux.
Une dernière révérence
Sur quelque pas de dance…

J’ai quelque chose à te dire
Il ne faut pas me mentir.
Maintenant que c’est l’heure
De ce dire la vérité
Sur ce qui c’est passé.
Il est temps pour moi
De m’en aller
Pour découvrir d’autre toi
Qui pourront m’enlacer.
Je te laisse sur un chemin
Sans aucune braise,
Alors lève toi demain
Tout à ton aise
Et oublie moi
Avec tous les moments passés vécu en toi.
Je viens te dire au revoir
Pour que dans tes nuits profondes
Tu puisse voir dans le noir
Mon cœur dans un autre monde
Où se propage la vie
Comme une longue et belle onde,
Qui me donnerait l’envie
Encore une fois de revivre
Pour revenir
Dans tes pensées.
Où tu jeteras la clé
La clé de l’amour
Qui rime si bien avec amour.
Je viens de tirer ma révérence
Contre la rose de l’amitié
Que je viens t’offrir
Et Qui te fera sourir.
Une dernière révérence sur quelques pas de dance…
 • Pieds Hyphénique: Révérence

  je=vous=ti=re=ma=ré=vé=rence 8
  pour=te=di=re=a=dieu 6
  jai=choi=si=de=pré=fé=ren=ce 8
  un=en=droit=où=je=se=rai=mieux 8
  u=ne=der=niè=re=ré=vé=rence 8
  sur=quel=que=pas=de=dan=ce 7

  jai=quel=que=cho=se=à=te=dire 8
  il=ne=faut=pas=me=men=tir 7
  main=te=nant=que=cest=l=heu=re 8
  de=ce=di=re=la=vé=ri=té 8
  sur=ce=qui=cest=pas=sé 6
  il=est=temps=pour=moi 5
  de=men=al=ler 4
  pour=dé=cou=vrir=dau=tre=toi 7
  qui=pour=ront=men=la=cer 6
  je=te=lais=se=sur=un=che=min 8
  sans=au=cu=ne=brai=se 6
  a=lors=lè=ve=toi=de=main 7
  tout=à=ton=ai=se 5
  et=ou=blie=moi 4
  a=vec=tous=les=moments=pas=sés=vé=cu=en=toi 11
  je=viens=te=di=re=au=re=voir 8
  pour=que=dans=tes=nuits=pro=fon=des 8
  tu=puis=se=voir=dans=le=noir 7
  mon=cœur=dans=un=au=tre=mon=de 8
  où=se=pro=pa=ge=la=vie 7
  commeu=ne=lon=gue=et=bel=le=onde 8
  qui=me=don=ne=rait=len=vie 7
  en=co=re=une=fois=de=re=vivre 8
  pour=re=ve=nir 4
  dans=tes=pen=sées 4
  où=tu=je=te=ras=la=clé 7
  la=clé=de=la=mour 5
  qui=rime=si=bien=a=vec=a=mour 8
  je=viens=de=ti=rer=ma=ré=vé=rence 9
  contre=la=ro=se=de=la=mi=tié 8
  que=je=viens=tof=frir 5
  et=qui=te=fe=ra=sou=rir 7
  une=der=niè=re=ré=vé=ren=ce=sur=quel=ques=pas=de=dance 14
 • Phonétique : Révérence

  ʒə vu tiʁə ma ʁeveʁɑ̃sə
  puʁ tə diʁə adjø.
  ʒε ʃwazi də pʁefeʁɑ̃sə
  œ̃n- ɑ̃dʁwa u ʒə səʁε mjø.
  ynə dεʁnjεʁə ʁeveʁɑ̃sə
  syʁ kεlkə pa də dɑ̃sə…

  ʒε kεlkə ʃozə a tə diʁə
  il nə fo pa mə mɑ̃tiʁ.
  mɛ̃tənɑ̃ kə sε lœʁ
  də sə diʁə la veʁite
  syʁ sə ki sε pase.
  il ε tɑ̃ puʁ mwa
  də mɑ̃n- ale
  puʁ dekuvʁiʁ dotʁə twa
  ki puʁʁɔ̃ mɑ̃lase.
  ʒə tə lεsə syʁ œ̃ ʃəmɛ̃
  sɑ̃z- okynə bʁεzə,
  alɔʁ lεvə twa dəmɛ̃
  tut- a tɔ̃n- εzə
  e ubli mwa
  avεk tus lε mɔmɑ̃ pase veky ɑ̃ twa.
  ʒə vjɛ̃ tə diʁə o ʁəvwaʁ
  puʁ kə dɑ̃ tε nɥi pʁɔfɔ̃də
  ty pɥisə vwaʁ dɑ̃ lə nwaʁ
  mɔ̃ kœʁ dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də
  u sə pʁɔpaʒə la vi
  kɔmə ynə lɔ̃ɡ e bεllə ɔ̃də,
  ki mə dɔnəʁε lɑ̃vi
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa də ʁəvivʁə
  puʁ ʁəvəniʁ
  dɑ̃ tε pɑ̃se.
  u ty ʒətəʁa la kle
  la kle də lamuʁ
  ki ʁimə si bjɛ̃ avεk amuʁ.
  ʒə vjɛ̃ də tiʁe ma ʁeveʁɑ̃sə
  kɔ̃tʁə la ʁozə də lamitje
  kə ʒə vjɛ̃ tɔfʁiʁ
  e ki tə fəʁa suʁiʁ.
  ynə dεʁnjεʁə ʁeveʁɑ̃sə syʁ kεlk pa də dɑ̃sə…
 • Pieds Phonétique : Révérence

  ʒə=vu=ti=ʁə=ma=ʁe=ve=ʁɑ̃sə 8
  puʁ=tə=di=ʁə=a=dj=ø 7
  ʒε=ʃwa=zi=də=pʁe=fe=ʁɑ̃=sə 8
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=ʒə=sə=ʁε=mjø 8
  y=nə=dεʁ=njε=ʁə=ʁe=ve=ʁɑ̃sə 8
  syʁ=kεl=kə=pa=də=dɑ̃=sə 7

  ʒε=kεl=kə=ʃo=zə=a=tə=diʁə 8
  il=nə=fo=pa=mə=mɑ̃=tiʁ 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=sε=lœ=ʁə 7
  də=sə=di=ʁə=la=ve=ʁi=te 8
  syʁ=sə=ki=sε=pa=se 6
  il=ε=tɑ̃=puʁ=mwa 5
  də=mɑ̃=na=le 4
  puʁ=de=ku=vʁiʁ=do=tʁə=twa 7
  ki=puʁ=ʁɔ̃=mɑ̃=la=se 6
  ʒə=tə=lε=sə=syʁ=œ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  sɑ̃=zo=ky=nə=bʁε=zə 6
  a=lɔʁ=lε=və=twa=də=mɛ̃ 7
  tu=ta=tɔ̃=nε=zə 5
  e=u=bli=mwa 4
  a=vεk=tus=lε=mɔ=mɑ̃=pase=ve=ky=ɑ̃=twa 11
  ʒə=vjɛ̃=tə=di=ʁə=o=ʁə=vwaʁ 8
  puʁ=kə=dɑ̃=tε=nɥi=pʁɔ=fɔ̃=də 8
  ty=pɥi=sə=vwaʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ 7
  mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=mɔ̃=də 8
  u=sə=pʁɔ=pa=ʒə=la=vi 7
  kɔmə=y=nə=lɔ̃ɡ=e=bεl=lə=ɔ̃də 8
  ki=mə=dɔ=nə=ʁε=lɑ̃=vi 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə=ynə=fwa=də=ʁə=vivʁə 8
  puʁ=ʁə=və=niʁ 4
  dɑ̃=tε=pɑ̃=se 4
  u=ty=ʒə=tə=ʁa=la=kle 7
  la=kle=də=la=muʁ 5
  ki=ʁimə=si=bjɛ̃=a=vεk=a=muʁ 8
  ʒə=vjɛ̃də=ti=ʁe=ma=ʁe=ve=ʁɑ̃sə 8
  kɔ̃=tʁə=la=ʁozə=də=la=mi=tje 8
  kə=ʒə=vj=ɛ̃=tɔ=fʁiʁ 6
  e=ki=tə=fə=ʁa=su=ʁiʁ 7
  ynə=dεʁ=njε=ʁə=ʁe=ve=ʁɑ̃=sə=syʁ=kεl=kə=pa=də=dɑ̃sə 14

PostScriptum

Au début ce poème était une chanson. . . ms je n’ai pas réussi a la composer ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très joli.
Bravo, de très belles rimes.
Amitié -0

Auteur de Poésie
21/05/2004 00:00Mélanie_11900

oui c’est vraiment un très très beau poème!!!je te félicite et merci pr ton comm biz mélanie

Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00(U)Dark Chieuse66(U)

il é tre joli et o faite merci pour ton com, jen atten dotre si sa te derange po
biz
la chieuse

Auteur de Poésie
16/06/2004 00:00Petit Coeur

Encore un trés joli poeme :))