Poème-France.com

Poeme : RévérenceRévérence

Je vous tire ma révérence
Pour te dire adieu.
J’ai choisi de préférence
Un endroit où je serai mieux.
Une dernière révérence
Sur quelque pas de dance…

J’ai quelque chose à te dire
Il ne faut pas me mentir.
Maintenant que c’est l’heure
De ce dire la vérité
Sur ce qui c’est passé.
Il est temps pour moi
De m’en aller
Pour découvrir d’autre toi
Qui pourront m’enlacer.
Je te laisse sur un chemin
Sans aucune braise,
Alors lève toi demain
Tout à ton aise
Et oublie moi
Avec tous les moments passés vécu en toi.
Je viens te dire au revoir
Pour que dans tes nuits profondes
Tu puisse voir dans le noir
Mon cœur dans un autre monde
Où se propage la vie
Comme une longue et belle onde,
Qui me donnerait l’envie
Encore une fois de revivre
Pour revenir
Dans tes pensées.
Où tu jeteras la clé
La clé de l’amour
Qui rime si bien avec amour.
Je viens de tirer ma révérence
Contre la rose de l’amitié
Que je viens t’offrir
Et Qui te fera sourir.
Une dernière révérence sur quelques pas de dance…
Cachou

PostScriptum

Au début ce poème était une chanson. . . ms je n’ai pas réussi a la composer ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vu tiʁə ma ʁeveʁɑ̃sə
puʁ tə diʁə adjø.
ʒε ʃwazi də pʁefeʁɑ̃sə
œ̃n- ɑ̃dʁwa u ʒə səʁε mjø.
ynə dεʁnjεʁə ʁeveʁɑ̃sə
syʁ kεlkə pa də dɑ̃sə…

ʒε kεlkə ʃozə a tə diʁə
il nə fo pa mə mɑ̃tiʁ.
mɛ̃tənɑ̃ kə sε lœʁ
də sə diʁə la veʁite
syʁ sə ki sε pase.
il ε tɑ̃ puʁ mwa
də mɑ̃n- ale
puʁ dekuvʁiʁ dotʁə twa
ki puʁʁɔ̃ mɑ̃lase.
ʒə tə lεsə syʁ œ̃ ʃəmɛ̃
sɑ̃z- okynə bʁεzə,
alɔʁ lεvə twa dəmɛ̃
tut- a tɔ̃n- εzə
e ubli mwa
avεk tus lε mɔmɑ̃ pase veky ɑ̃ twa.
ʒə vjɛ̃ tə diʁə o ʁəvwaʁ
puʁ kə dɑ̃ tε nɥi pʁɔfɔ̃də
ty pɥisə vwaʁ dɑ̃ lə nwaʁ
mɔ̃ kœʁ dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də
u sə pʁɔpaʒə la vi
kɔmə ynə lɔ̃ɡ e bεllə ɔ̃də,
ki mə dɔnəʁε lɑ̃vi
ɑ̃kɔʁə ynə fwa də ʁəvivʁə
puʁ ʁəvəniʁ
dɑ̃ tε pɑ̃se.
u ty ʒətəʁa la kle
la kle də lamuʁ
ki ʁimə si bjɛ̃ avεk amuʁ.
ʒə vjɛ̃ də tiʁe ma ʁeveʁɑ̃sə
kɔ̃tʁə la ʁozə də lamitje
kə ʒə vjɛ̃ tɔfʁiʁ
e ki tə fəʁa suʁiʁ.
ynə dεʁnjεʁə ʁeveʁɑ̃sə syʁ kεlk pa də dɑ̃sə…