Poème-France.com

Poeme : Dernière FoisDernière Fois

Depuis que l’on s’est quitté
Tu ne m’a plus regardé…
Mon cœur s’est brisé
Et ne pourra plus se réparer.

Je viens de comprendre
Que rien ne sert de t’attendre.
Toi qui était si tendre
Notre amour est une cendre.

Tu ne m’aimes plus
Tu ne m’entends plus
Tu ne m’écoute plus
Je ne te plaît plus…

A mon grand désarrois,
Je n’ai plus de voix
Pour te dire combien je tiens à toi !
Ecoute moi une dernière foi…

Je t’en supplie
Je te l’ai écrit
Je te l’ai dit
Mais c’est fini…

Un cri que pousse mon cœur
Je sais que j’ai fait une erreur
Et encore j’en pleure…

Une dernière fois… écoute moi…
Cachou

PostScriptum

Les erreurs ne s’oublient pas. . . Voila d’où vient mon inspiration. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi kə lɔ̃ sε kite
ty nə ma plys ʁəɡaʁde…
mɔ̃ kœʁ sε bʁize
e nə puʁʁa plys sə ʁepaʁe.

ʒə vjɛ̃ də kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ʁjɛ̃ nə sεʁ də tatɑ̃dʁə.
twa ki etε si tɑ̃dʁə
nɔtʁə amuʁ εt- ynə sɑ̃dʁə.

ty nə mεmə plys
ty nə mɑ̃tɑ̃ plys
ty nə mekutə plys
ʒə nə tə plε plys…

a mɔ̃ ɡʁɑ̃ dezaʁwa,
ʒə nε plys də vwa
puʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa !
əkutə mwa ynə dεʁnjεʁə fwa…

ʒə tɑ̃ sypli
ʒə tə lε ekʁi
ʒə tə lε di
mε sε fini…

œ̃ kʁi kə pusə mɔ̃ kœʁ
ʒə sε kə ʒε fε ynə eʁœʁ
e ɑ̃kɔʁə ʒɑ̃ plœʁə…

ynə dεʁnjεʁə fwa… ekutə mwa…