Poème-France.com

Poeme : Tes LèvresTes Lèvres

Tes lèvres, elles sont comme toi, douce et charmante.
Je n’ai qu’une seule envie quand je les vois et c’est de les embrasser.
Le plus doucement, délicatement, chaleureusement.
Pour ne pas les abîmée, pour les conserver a jamais.

Tes lèvres, comme un petite rivière accueillante.
Je ne peux m’empêcher de les regarder.
Elles ont des reflets provoquant.
Que même le coucher de soleil rougirait.

Tes lèvres, comme de la braise ardente.
Que les miennes ne peuvent étouffer.
Mais quand ils les touchent tendrement.
C’est comme une couler de lave qui surgissait

Tes lèvres, comme une fleur pétillante.
Que mes doigts aiment caresser.
Que mes yeux regardent nerveusement.
Que mon âme arrête ce moment qui m’égaillai
Cales36

PostScriptum

quel douceur charmante


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tε lεvʁə, εllə sɔ̃ kɔmə twa, dusə e ʃaʁmɑ̃tə.
ʒə nε kynə sələ ɑ̃vi kɑ̃ ʒə lε vwaz- e sε də lεz- ɑ̃bʁase.
lə plys dusəmɑ̃, delikatəmɑ̃, ʃaləʁøzəmɑ̃.
puʁ nə pa lεz- abime, puʁ lε kɔ̃sεʁve a ʒamε.

tε lεvʁə, kɔmə œ̃ pətitə ʁivjεʁə akœjɑ̃tə.
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də lε ʁəɡaʁde.
εlləz- ɔ̃ dε ʁəflε pʁɔvɔkɑ̃.
kə mεmə lə kuʃe də sɔlεj ʁuʒiʁε.

tε lεvʁə, kɔmə də la bʁεzə aʁdɑ̃tə.
kə lε mjεnə nə pəve etufe.
mε kɑ̃t- il lε tuʃe tɑ̃dʁəmɑ̃.
sε kɔmə ynə kule də lavə ki syʁʒisε

tε lεvʁə, kɔmə ynə flœʁ petijɑ̃tə.
kə mε dwaz- εme kaʁese.
kə mεz- iø ʁəɡaʁde nεʁvøzəmɑ̃.
kə mɔ̃n- amə aʁεtə sə mɔmɑ̃ ki meɡajε