Poeme : Envie

Envie

Il est deux heures du matin
Je pense a toi comme jamais

J’aurai aimer que ta main me teint
Durant cette soirée qui m’étourdissait

J’espère que tout va bien
Car je ne sais se qui me retient

J’aimerai bien un petit câlin
Dans tes bras je suis si douillet

Avec mes main
Je suis sur tu aimerai

Te caresser je ferai si bien
Je suis sur tu viendrai

Je suis comme un bambin
Etre près de toi je chavirait

Je déteste le fait que tu sois loin
Je ne t’embrasse pas comme je voudrai

Pas être gêner un petit brin
Je te dirait « je t’aime » que sa rimerai

Au diable les potins
Se soir j’aimerai

Aller et venir contre tes reins
Je suis sur que je jouirai

La les rimes ne servent a rien
JE T’AIME et j’attendrai

J’ai le sentiment d’avoir atteint
L’extase presque certain

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Envie

  il=est=deux=heu=res=du=ma=tin 8
  je=pense=a=toi=com=me=ja=mais 8

  jau=rai=ai=mer=que=ta=main=me=teint 9
  du=rant=cette=soi=rée=qui=mé=tour=dis=sait 10

  jes=pè=re=que=tout=va=bien 7
  car=je=ne=sais=se=qui=me=re=ti=ent 10

  jaime=rai=bien=un=pe=tit=câ=lin 8
  dans=tes=bras=je=suis=si=douil=let 8

  a=vec=mes=main 4
  je=suis=sur=tu=ai=me=rai 7

  te=cares=ser=je=fe=rai=si=bien 8
  je=suis=sur=tu=vien=drai 6

  je=suis=com=me=un=bam=bin 7
  etre=près=de=toi=je=cha=vi=rait 8

  je=détes=te=le=fait=que=tu=sois=loin 9
  je=ne=tem=brasse=pas=comme=je=vou=drai 9

  pas=être=gê=ner=un=pe=tit=brin 8
  je=te=di=rait=je=taime=que=sa=ri=me=rai 11

  au=di=a=ble=les=po=tins 7
  se=soir=jai=me=rai 5

  al=ler=et=ve=nir=contre=tes=reins 8
  je=suis=sur=que=je=joui=rai 7

  la=les=rimes=ne=ser=vent=a=rien 8
  je=tai=me=et=jat=ten=drai 7

  jai=le=sen=timent=da=voir=at=teint 8
  lex=ta=se=pres=que=cer=tain 7
 • Phonétique : Envie

  il ε dø œʁ dy matɛ̃
  ʒə pɑ̃sə a twa kɔmə ʒamε

  ʒoʁε εme kə ta mɛ̃ mə tɛ̃
  dyʁɑ̃ sεtə swaʁe ki metuʁdisε

  ʒεspεʁə kə tu va bjɛ̃
  kaʁ ʒə nə sε sə ki mə ʁətjɛ̃

  ʒεməʁε bjɛ̃ œ̃ pəti kalɛ̃
  dɑ̃ tε bʁa ʒə sɥi si dujε

  avεk mε mɛ̃
  ʒə sɥi syʁ ty εməʁε

  tə kaʁese ʒə fəʁε si bjɛ̃
  ʒə sɥi syʁ ty vjɛ̃dʁε

  ʒə sɥi kɔmə œ̃ bɑ̃bɛ̃
  εtʁə pʁε də twa ʒə ʃaviʁε

  ʒə detεstə lə fε kə ty swa lwɛ̃
  ʒə nə tɑ̃bʁasə pa kɔmə ʒə vudʁε

  pa εtʁə ʒεne œ̃ pəti bʁɛ̃
  ʒə tə diʁεt « ʒə tεmə » kə sa ʁiməʁε

  o djablə lε pɔtɛ̃
  sə swaʁ ʒεməʁε

  ale e vəniʁ kɔ̃tʁə tε ʁɛ̃
  ʒə sɥi syʁ kə ʒə ʒuiʁε

  la lε ʁimə nə sεʁve a ʁjɛ̃
  ʒə tεmə e ʒatɑ̃dʁε

  ʒε lə sɑ̃timɑ̃ davwaʁ atɛ̃
  lεkstazə pʁεskə sεʁtɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Envie

  il=ε=dø=œ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 8
  ʒə=pɑ̃sə=a=twa=kɔ=mə=ʒa=mε 8

  ʒo=ʁε=ε=me=kə=ta=mɛ̃mə=tɛ̃ 8
  dy=ʁɑ̃=sεtə=swa=ʁe=ki=me=tuʁ=di=sε 10

  ʒεs=pε=ʁə=kə=tu=va=bj=ɛ̃ 8
  kaʁʒə=nə=sε=sə=ki=məʁə=tj=ɛ̃ 8

  ʒεmə=ʁε=bjɛ̃=œ̃=pə=ti=ka=lɛ̃ 8
  dɑ̃=tε=bʁa=ʒə=sɥi=si=du=jε 8

  a=vεk=mε=mɛ̃ 4
  ʒə=sɥi=syʁ=ty=ε=mə=ʁε 7

  tə=ka=ʁe=se=ʒə=fə=ʁε=si=bjɛ̃ 9
  ʒə=sɥi=syʁ=ty=vj=ɛ̃=dʁε 7

  ʒə=sɥi=kɔ=mə=œ̃=bɑ̃=bɛ̃ 7
  εtʁə=pʁε=də=twa=ʒə=ʃa=vi=ʁε 8

  ʒə=de=tεstə=lə=fε=kə=ty=swa=lwɛ̃ 9
  ʒə=nə=tɑ̃bʁasə=pa=kɔ=mə=ʒə=vu=dʁε 9

  pa=εtʁə=ʒε=ne=œ̃=pə=ti=bʁɛ̃ 8
  ʒə=tə=di=ʁεt=ʒə=tεmə=kə=sa=ʁi=mə=ʁε 11

  o=dj=a=blə=lε=pɔ=tɛ̃ 7
  sə=swaʁ=ʒε=mə=ʁε 5

  a=le=e=və=niʁ=kɔ̃tʁə=tε=ʁɛ̃ 8
  ʒə=sɥi=syʁ=kə=ʒə=ʒu=i=ʁε 8

  la=lε=ʁimə=nə=sεʁ=ve=a=ʁjɛ̃ 8
  ʒə=tε=mə=e=ʒa=tɑ̃=dʁε 7

  ʒεlə=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=vwaʁ=a=tɛ̃ 8
  lεk=sta=zə=pʁεs=kə=sεʁ=tɛ̃ 7

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00Nemesis

Un poème d’amour, qui rend à l’amour ses lettres de noblesses !

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00Karine

poeme qui semble sortir du coeur. . . sincere et tres touchant ! bien ecrit, come les autre d’ailleur !! persevere ! c’est un plaiaissir de te lire ! amicalement ! karine

Poème Amour
Publié le 26/06/2004 00:00

L'écrit contient 158 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : Cales36

Texte des commentateurs