Poème-France.com

Poeme : L’HonnêtetéL’Honnêteté

L’honnêteté

J’ai beaucoup de difficulté à m’exprimer
La preuve lorsque j’ai voulu te dire
Que tu m’intéressais réellement
Je t’ai énuméré des défauts totalement inventés

J’ai l’impression que ça tue de s’ouvrir
J’aimerais pouvoir te dire « Je t’aime ! »
Car c’est ce que je ressens vraiment
Mais je bloque et je ne sais pas pourquoi

Pourtant je suis capable de l’écrire
Mais de le dire c’est plus terrifiant
Sauf que si je n’y arrive pas
J’ai peur de te perdre

Je ne te connais pas entièrement
Même que je sais pratiquement rien
Quoique pour ce que j’ai vu
Je n’ai rien à dire contre

Tu es gentil et charmant
Tu sais te montrer attentionné
En plus d’être respectueux
Et d’avoir des principes

Oui, tu as des défauts, mais si je dois être honnête
Je devrais te dire que le seul que j’ai trouvé
C’est que tu es un peu bête en te levant
Mais qu’est-ce que ça fait, c’est rien de grave

Tu as dit à Hélène « je crois que je suis amoureux »
Sans passer par elle pour te l’avouer
Je peux te répondre « je pense que c’est réciproque »
Je t’aime Martin !

… C’est vraiment plus facile par écrit, mais sache que je le pense entièrement…

~ CaRo ~
- 31 juillet 2005 -
Caro

PostScriptum

je t’adore mon amour ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɔnεtəte

ʒε boku də difikylte a mεkspʁime
la pʁəvə lɔʁskə ʒε vuly tə diʁə
kə ty mɛ̃teʁesε ʁeεllmɑ̃
ʒə tε enymeʁe dε defo tɔtaləmɑ̃ ɛ̃vɑ̃te

ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə sa tɥ də suvʁiʁ
ʒεməʁε puvwaʁ tə diʁə « ʒə tεmə ! »
kaʁ sε sə kə ʒə ʁəsɛ̃ vʁεmɑ̃
mε ʒə blɔkə e ʒə nə sε pa puʁkwa

puʁtɑ̃ ʒə sɥi kapablə də lekʁiʁə
mε də lə diʁə sε plys teʁifjɑ̃
sof kə si ʒə ni aʁivə pa
ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə

ʒə nə tə kɔnε pa ɑ̃tjεʁəmɑ̃
mεmə kə ʒə sε pʁatikəmɑ̃ ʁjɛ̃
kwakə puʁ sə kə ʒε vy
ʒə nε ʁjɛ̃ a diʁə kɔ̃tʁə

ty ε ʒɑ̃til e ʃaʁmɑ̃
ty sε tə mɔ̃tʁe atɑ̃sjɔne
ɑ̃ plys dεtʁə ʁεspεktɥø
e davwaʁ dε pʁɛ̃sipə

ui, ty a dε defo, mε si ʒə dwaz- εtʁə ɔnεtə
ʒə dəvʁε tə diʁə kə lə səl kə ʒε tʁuve
sε kə ty ε œ̃ pø bεtə ɑ̃ tə ləvɑ̃
mε kε sə kə sa fε, sε ʁjɛ̃ də ɡʁavə

ty a di a elεnə « ʒə kʁwa kə ʒə sɥiz- amuʁøks »
sɑ̃ pase paʁ εllə puʁ tə lavue
ʒə pø tə ʁepɔ̃dʁə « ʒə pɑ̃sə kə sε ʁesipʁɔkə »
ʒə tεmə maʁtɛ̃ !

… sε vʁεmɑ̃ plys fasilə paʁ ekʁi, mε saʃə kə ʒə lə pɑ̃sə ɑ̃tjεʁəmɑ̃…

tildə kaʁo tildə
tʁɑ̃tə e œ̃ ʒɥjε dø milə sɛ̃k