Poème-France.com

Poeme : Tu M’As OffertTu M’As Offert

Tu m’as offert ton amour
Et je t’ai ridiculisé
Tu m’as proposé ton amitié
Et je me suis moquée

Tu m’as offert de l’aide
Et je t’ai envoyé promener
Tu m’as conseillé de me calmer
Et je t’ai frappé

Tu m’as dit qu’on devrait prendre du recul
Et je me suis empressé d’accepter
Je t’ai quand même rétorqué
Au moins je vais avoir la paix de toi

Quelque temps après j’ai chuté et je t’ai demandé
Peux tu revenir, j’ai besoin de toi
Avec un sourire narquois tu m’as dit
Bien sûr que oui

Tu m’as offert un monde
Dont je ne pouvais rêver
Tu m’as construit un univers
Que seule toi pouvais imaginer

Tu m’as aidé et écouté
Tu m’as calmé et rassuré
Tu m’as consolé et réconforté
Tu m’as chicané et conseillé

Malgré le fait que je paraissais indifférente
Lorsque tu avais le dos tourné
Je suivais tous tes conseils
Et je te remercie d’avoir été là

Et ce que je ne comprends pas
C’est que tu ne m’as jamais rien demandé
Tu as été gentil et formidable
Pour seul but : m’aider

Alors aujourd’hui c’est à mon tour
De te rappeler que je suis en tout temps
Une amie redevable, mais surtout
Une fille qui tiens à toi

~ CaRo~

- 09 mars 2005 -
Caro

PostScriptum

à un très bon ami… à qui je tiens fort


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma ɔfεʁ tɔ̃n- amuʁ
e ʒə tε ʁidikylize
ty ma pʁɔpoze tɔ̃n- amitje
e ʒə mə sɥi mɔke

ty ma ɔfεʁ də lεdə
e ʒə tε ɑ̃vwaje pʁɔməne
ty ma kɔ̃sεje də mə kalme
e ʒə tε fʁape

ty ma di kɔ̃ dəvʁε pʁɑ̃dʁə dy ʁəkyl
e ʒə mə sɥiz- ɑ̃pʁese daksεpte
ʒə tε kɑ̃ mεmə ʁetɔʁke
o mwɛ̃ ʒə vεz- avwaʁ la pε də twa

kεlkə tɑ̃z- apʁε ʒε ʃyte e ʒə tε dəmɑ̃de
pø ty ʁəvəniʁ, ʒε bəzwɛ̃ də twa
avεk œ̃ suʁiʁə naʁkwa ty ma di
bjɛ̃ syʁ kə ui

ty ma ɔfεʁ œ̃ mɔ̃də
dɔ̃ ʒə nə puvε ʁεve
ty ma kɔ̃stʁɥi œ̃n- ynive
kə sələ twa puvεz- imaʒine

ty ma εde e ekute
ty ma kalme e ʁasyʁe
ty ma kɔ̃sɔle e ʁekɔ̃fɔʁte
ty ma ʃikane e kɔ̃sεje

malɡʁe lə fε kə ʒə paʁεsεz- ɛ̃difeʁɑ̃tə
lɔʁskə ty avε lə do tuʁne
ʒə sɥivε tus tε kɔ̃sεj
e ʒə tə ʁəmεʁsi davwaʁ ete la

e sə kə ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
sε kə ty nə ma ʒamε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de
ty a ete ʒɑ̃til e fɔʁmidablə
puʁ səl byt : mεde

alɔʁz- oʒuʁdɥi sεt- a mɔ̃ tuʁ
də tə ʁapəle kə ʒə sɥiz- ɑ̃ tu tɑ̃
ynə ami ʁədəvablə, mε syʁtu
ynə fijə ki tjɛ̃z- a twa

tildə kaʁo tildə

zeʁo nəf maʁs dø milə sɛ̃k