Poème-France.com

Poeme : MemoireMemoire

La cascade de ma mémoire, tombe de plus en plus vite,
Je la sens me travercer,
D’un seul coup, vivace, violente, aride,
Elle me plonge dans une infini d’images, qui tournent, qui volent, dans un espace bientôt vidé,

J’y crois, je l’aperçois, le passé qui se colle à ma peau depuis toujours, il m’appartient,
La lumière voltige sous le grillage du chagrin…
Les mots me manquent, ils sont présent c’est sûr, mais muet,
L’étoffe qui m’engouffre, fond en moi, se ressert.

L’harmonie que j’ai, se bat dans la tournade de la colère, le miroir tombe,
Les gens voient, remarquent, aperçoivent…
Je ne ferais pas de ma mémoire ma tombe,
Il viendra… Je le reverrais, l’espoir…

La nuée de cauchemar va se dissipée, tant que la lueur sera face à elle,
Les marques que j’ai, ne seront que de bref souvenir,
Ne t’efface pas flamme, brûle, montre que tu vis,
L’éternel tristesse en moi, prouvera les faits.
Cassandra

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la kaskadə də ma memwaʁə, tɔ̃bə də plysz- ɑ̃ plys vitə,
ʒə la sɑ̃s mə tʁavεʁse,
dœ̃ səl ku, vivasə, vjɔlɑ̃tə, aʁidə,
εllə mə plɔ̃ʒə dɑ̃z- ynə ɛ̃fini dimaʒə, ki tuʁne, ki vɔle, dɑ̃z- œ̃n- εspasə bjɛ̃to vide,

ʒi kʁwa, ʒə lapεʁswa, lə pase ki sə kɔlə a ma po dəpɥi tuʒuʁ, il mapaʁtjɛ̃,
la lymjεʁə vɔltiʒə su lə ɡʁijaʒə dy ʃaɡʁɛ̃…
lε mo mə mɑ̃ke, il sɔ̃ pʁezɑ̃ sε syʁ, mε mɥε,
letɔfə ki mɑ̃ɡufʁə, fɔ̃t- ɑ̃ mwa, sə ʁesεʁ.

laʁmɔni kə ʒε, sə ba dɑ̃ la tuʁnadə də la kɔlεʁə, lə miʁwaʁ tɔ̃bə,
lε ʒɑ̃ vwae, ʁəmaʁke, apεʁswave…
ʒə nə fəʁε pa də ma memwaʁə ma tɔ̃bə,
il vjɛ̃dʁa… ʒə lə ʁəveʁε, lεspwaʁ…

la nye də koʃəmaʁ va sə disipe, tɑ̃ kə la lɥœʁ səʁa fasə a εllə,
lε maʁk kə ʒε, nə səʁɔ̃ kə də bʁεf suvəniʁ,
nə tefasə pa flamə, bʁylə, mɔ̃tʁə kə ty vis,
letεʁnεl tʁistεsə ɑ̃ mwa, pʁuvəʁa lε fε.