Poeme : Je Cache… Je Cache… [Criminel ? ]

Je Cache… Je Cache… [Criminel ? ]

« Que caches-tu ? »
Mes crimes se dispersent,
Les larmes m’ont entendu,
Les profondeur m’ensorcellent,
« Que caches-tu ? »
Terre des cimetière,
Mon âme brisée, fendu,
Me creusant sous cet être,
« Que caches-tu ? »
Les goutte de mon cœur fendent l’air,
L’émotion que je produit me tue,
Ma joie exténuée meurt sous l’éphémère…
« Mais que caches-tu ? »
L’art de mes sens respire la Haine,
« Mais que caches-tu ? »
Mes regrets crèvent,
« Mais que caches-tu ? »
Je cache mes crimes, ma haine,
Je cache le monstre que je suis… né d’une de ces rues,
Je cache ce que mon être est,
Je cache, je cache,
Je cache ma rage,
Je cache mes peurs,
Je cache ! Je cache !

Je cache les cris de mes message,
Je cache mes innombrable erreurs,
Je cache… je cache…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Cache… Je Cache… [Criminel ? ]

  que=ca=ches=tu 5
  mes=cri=mes=se=dis=persent 6
  les=lar=mes=mont=enten=du 6
  les=pro=fon=deur=men=sor=cel=lent 8
  que=ca=ches=tu 5
  ter=re=des=ci=me=tière 6
  mon=â=me=bri=sée=fen=du 7
  me=creu=sant=sous=cet=être 6
  que=ca=ches=tu 5
  les=gout=te=de=mon=cœur=fendent=lair 8
  lé=mo=tion=que=je=pro=duit=me=tue 9
  ma=joie=ex=té=nuée=meurt=sous=lé=phé=mère 10
  mais=que=ca=ches=tu 6
  lart=de=mes=sens=res=pire=la=haine 8
  mais=que=ca=ches=tu 6
  mes=re=grets=crè=vent 5
  mais=que=ca=ches=tu 6
  je=cache=mes=cri=mes=ma=haine 7
  je=cache=le=mons=tre=que=je=suis=né=du=ne=de=ces=rues 14
  je=cache=ce=que=mon=ê=treest 7
  je=ca=che=je=ca=che 6
  je=ca=che=ma=ra=ge 6
  je=ca=che=mes=peurs 5
  je=ca=che=je=ca=che 6

  je=cache=les=cris=de=mes=mes=sage 8
  je=cache=mes=in=nom=bra=bleer=reurs 8
  je=ca=che=je=ca=che 6
 • Phonétique : Je Cache… Je Cache… [Criminel ? ]

  « kə kaʃə ty ? »
  mε kʁimə sə dispεʁse,
  lε laʁmə- mɔ̃ ɑ̃tɑ̃dy,
  lε pʁɔfɔ̃dœʁ mɑ̃sɔʁsεlle,
  « kə kaʃə ty ? »
  teʁə dε simətjεʁə,
  mɔ̃n- amə bʁize, fɑ̃dy,
  mə kʁøzɑ̃ su sεt εtʁə,
  « kə kaʃə ty ? »
  lε ɡutə də mɔ̃ kœʁ fɑ̃de lεʁ,
  lemɔsjɔ̃ kə ʒə pʁɔdɥi mə tɥ,
  ma ʒwa εkstenye məʁ su lefemεʁə…
  « mε kə kaʃə ty ? »
  laʁ də mε sɑ̃s ʁεspiʁə la-εnə,
  « mε kə kaʃə ty ? »
  mε ʁəɡʁε kʁεve,
  « mε kə kaʃə ty ? »
  ʒə kaʃə mε kʁimə, ma-εnə,
  ʒə kaʃə lə mɔ̃stʁə kə ʒə sɥi… ne dynə də sε ʁy,
  ʒə kaʃə sə kə mɔ̃n- εtʁə ε,
  ʒə kaʃə, ʒə kaʃə,
  ʒə kaʃə ma ʁaʒə,
  ʒə kaʃə mε pœʁ,
  ʒə kaʃə ! ʒə kaʃə !

  ʒə kaʃə lε kʁi də mε mesaʒə,
  ʒə kaʃə mεz- inɔ̃bʁablə eʁœʁ,
  ʒə kaʃə… ʒə kaʃə…
 • Syllabes Phonétique : Je Cache… Je Cache… [Criminel ? ]

  kə=ka=ʃə=ty 5
  mε=kʁi=mə=sə=dis=pεʁse 6
  lε=laʁmə=mɔ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy 6
  lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=mɑ̃=sɔʁ=sεl=le 8
  kə=ka=ʃə=ty 5
  te=ʁə=dε=si=mə=tjεʁə 6
  mɔ̃=namə=bʁi=ze=fɑ̃=dy 6
  mə=kʁø=zɑ̃=su=sεt=εtʁə 6
  kə=ka=ʃə=ty 5
  lε=ɡutə=də=mɔ̃=kœʁ=fɑ̃=de=lεʁ 8
  le=mɔ=sjɔ̃kə=ʒə=pʁɔd=ɥi=mə=tɥ 8
  ma=ʒwa=εk=ste=ny=e=məʁ=su=le=fe=mεʁə 11
  mε=kə=ka=ʃə=ty 6
  laʁdə=mε=sɑ̃s=ʁεs=pi=ʁə=la-εnə 8
  mε=kə=ka=ʃə=ty 6
  mε=ʁə=ɡʁε=kʁε=ve 5
  mε=kə=ka=ʃə=ty 6
  ʒə=kaʃə=mε=kʁi=mə=ma-εnə 7
  ʒə=kaʃə=lə=mɔ̃s=tʁə=kə=ʒə=sɥi=ne=dy=nə=də=sε=ʁy 14
  ʒə=kaʃə=sə=kə=mɔ̃=nε=tʁəε 7
  ʒə=ka=ʃə=ʒə=ka=ʃə 6
  ʒə=ka=ʃə=ma=ʁa=ʒə 6
  ʒə=ka=ʃə=mε=pœ=ʁə 6
  ʒə=ka=ʃə=ʒə=ka=ʃə 6

  ʒə=kaʃə=lε=kʁi=də=mε=me=saʒə 8
  ʒə=kaʃə=mε=zi=nɔ̃=bʁa=bləe=ʁœʁ 8
  ʒə=ka=ʃə=ʒə=ka=ʃə 6

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/01/2012 21:55Jade

mais que nous caches -tu encore??
amitié
jade

Auteur de Poésie
06/01/2012 12:22Cassandra

Je cache encore beaucoup de chose, mais ça je crois que on le fait tous 🙂 Merci Jade.