Poème-France.com

Poeme : CoeurCoeur

Mon cœur seul,
J’aimerai écrire ce que mon cœur exprime,
Ma compagnie mirage… seul chagrin,
Il apparait, disparait, il se cache…
J’aimerai écrire ce que mon cœur exprime,
L’amour qui est né,
N’effleur plus ta peau…
Ton souffle, notre regard…

L’image qui me vient,
Refléte avec peine ce que j’ai…
Je l’aime, je l’aime de tout mon être,
J’aimerai que mon cœur cri, oui qu’il crit,
Mes pensées vagabonde dans le passé,
Passé qui veut naitre en futur,
J’aimerai dire notre futur,
Mon cœur pleure, qu’ai-je ?
Mon cœur parle se soir,
Le mirage se fait discret,
Il gueule ça y est…
Le cœur parle avec mes yeux,
Mes mains se taisent,
Ma bouche se ferme en un murmur…
Les cris partent dans l’air…
Les entends-tu ?
Mon cœur ne pourra jamais te dire,
Tout ce qu’il voulait,
C’est bien trop fort, lourd,
Pour être porté par cet air…
Cassandra

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ səl,
ʒεməʁε ekʁiʁə sə kə mɔ̃ kœʁ εkspʁimə,
ma kɔ̃paɲi miʁaʒə… səl ʃaɡʁɛ̃,
il apaʁε, dispaʁε, il sə kaʃə…
ʒεməʁε ekʁiʁə sə kə mɔ̃ kœʁ εkspʁimə,
lamuʁ ki ε ne,
neflœʁ plys ta po…
tɔ̃ suflə, nɔtʁə ʁəɡaʁ…

limaʒə ki mə vjɛ̃,
ʁəfletə avεk pεnə sə kə ʒε…
ʒə lεmə, ʒə lεmə də tu mɔ̃n- εtʁə,
ʒεməʁε kə mɔ̃ kœʁ kʁi, ui kil kʁi,
mε pɑ̃se vaɡabɔ̃də dɑ̃ lə pase,
pase ki vø nεtʁə ɑ̃ fytyʁ,
ʒεməʁε diʁə nɔtʁə fytyʁ,
mɔ̃ kœʁ plœʁə, kε ʒə ?
mɔ̃ kœʁ paʁlə sə swaʁ,
lə miʁaʒə sə fε diskʁε,
il ɡələ sa i ε…
lə kœʁ paʁlə avεk mεz- iø,
mε mɛ̃ sə tεze,
ma buʃə sə fεʁmə ɑ̃n- œ̃ myʁmyʁ…
lε kʁi paʁte dɑ̃ lεʁ…
lεz- ɑ̃tɑ̃ ty ?
mɔ̃ kœʁ nə puʁʁa ʒamε tə diʁə,
tu sə kil vulε,
sε bjɛ̃ tʁo fɔʁ, luʁ,
puʁ εtʁə pɔʁte paʁ sεt εʁ…