Poème-France.com

Poeme : Parfois J’Me Dis…Parfois J’Me Dis…

Parfois j’me dis,
Qu’on aurait pas dû…

Dû montrer ce sentiment sauvage et indomptable,
Oui c’est vrai,
On n’aurait pas dû…
La chose a été faite sans blessure apparente, mais là dedans,
Ça crève de mal,
Et ouais, parfois j’crois vraiment qu’on aurait pas dû…
Ça a briser quelque chose de rare, au début je ne m’en rendais pas compte,
Mais maintenant oui,
Et j’peux te dire que c’est bien plus précieux que tout l’or de monde…
J’l’ai perdu,
Et toi avec…
On dirait bien que pour toi, ce n’était pas si précieux que ça…

C’est pour ça que parfois je dis qu’on aurait pas dû…
Cassandra

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁfwa ʒmə di,
kɔ̃n- oʁε pa dy…

dy mɔ̃tʁe sə sɑ̃timɑ̃ sovaʒə e ɛ̃dɔ̃ptablə,
ui sε vʁε,
ɔ̃ noʁε pa dy…
la ʃozə a ete fεtə sɑ̃ blesyʁə apaʁɑ̃tə, mε la dədɑ̃,
sa kʁεvə də mal,
e uε, paʁfwa ʒkʁwa vʁεmɑ̃ kɔ̃n- oʁε pa dy…
sa a bʁize kεlkə ʃozə də ʁaʁə, o deby ʒə nə mɑ̃ ʁɑ̃dε pa kɔ̃tə,
mε mɛ̃tənɑ̃ ui,
e ʒpø tə diʁə kə sε bjɛ̃ plys pʁesjø kə tu lɔʁ də mɔ̃də…
ʒlε pεʁdy,
e twa avεk…
ɔ̃ diʁε bjɛ̃ kə puʁ twa, sə netε pa si pʁesjø kə sa…

sε puʁ sa kə paʁfwa ʒə di kɔ̃n- oʁε pa dy…