Poème-France.com

Poeme : Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !

Au debut
Jte croyais super smart et correct
Mais voilà que jai appris
Des choses a propos de toi
La seul chose qui me traverse l’esprit
C’est tout les mensonges que tu m’ai dit
Pourquoi mas-tu bourrer autant de mentri ?
Mais a quoi sa ta amener me faire autant de mal ?
Me cacher toute ses chose a travers
Les belle chose que tu me disais
La seul chose que je resent maintenant
Ce n’est que du mépris mais surtout de la haine
Je voudrais crier de rage
Pour tous le mal que tu m’as fais
Je voudrais prendre ma revange
Mais je ne ferais que montrer que je ne vaut pas mieux que toi
Je te croyais pas 2 face ni hipocrite comme ca
Mais tu as bien su me montrer
Que tu étais belle et bien comme on me l’avait dit
Finalement tu ne vaut rien…
Mais voilà j’ai voulu faire a ma tête
Et ignorer ce que les autre me disais a tes propos
Maintenant c’est moi qui en souffre, qui en pleure
On me dit que je ne devrais pas pleurer pour toi
Me faire autant de mal a cause de toi
Que tu ne me méritais tout simplement pas…
Mais le proverbe le dit si bien
L’amour rend aveugle…
Peux-etre même trop parfois…
Cawoline

PostScriptum

Faite attention… l’amour parfois peux vs rendre aveugle un peu trop. . a un certain point ou vous pourrez en souffrir beaucoup trop…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o dəby
ʒtə kʁwajε sype smaʁ e kɔʁεkt
mε vwala kə ʒε apʁi
dε ʃozəz- a pʁɔpo də twa
la səl ʃozə ki mə tʁavεʁsə lεspʁi
sε tu lε mɑ̃sɔ̃ʒə kə ty mε di
puʁkwa mas ty buʁʁe otɑ̃ də mɑ̃tʁi ?
mεz- a kwa sa ta aməne mə fεʁə otɑ̃ də mal ?
mə kaʃe tutə sε ʃozə a tʁavεʁ
lε bεllə ʃozə kə ty mə dizε
la səl ʃozə kə ʒə ʁəse mɛ̃tənɑ̃
sə nε kə dy mepʁi mε syʁtu də la-εnə
ʒə vudʁε kʁje də ʁaʒə
puʁ tus lə mal kə ty ma fε
ʒə vudʁε pʁɑ̃dʁə ma ʁəvɑ̃ʒə
mε ʒə nə fəʁε kə mɔ̃tʁe kə ʒə nə vo pa mjø kə twa
ʒə tə kʁwajε pa dø fasə ni ipɔkʁitə kɔmə ka
mε ty a bjɛ̃ sy mə mɔ̃tʁe
kə ty etε bεllə e bjɛ̃ kɔmə ɔ̃ mə lavε di
finaləmɑ̃ ty nə vo ʁjɛ̃…
mε vwala ʒε vuly fεʁə a ma tεtə
e iɲɔʁe sə kə lεz- otʁə mə dizεz- a tε pʁɔpo
mɛ̃tənɑ̃ sε mwa ki ɑ̃ sufʁə, ki ɑ̃ plœʁə
ɔ̃ mə di kə ʒə nə dəvʁε pa pləʁe puʁ twa
mə fεʁə otɑ̃ də mal a kozə də twa
kə ty nə mə meʁitε tu sɛ̃pləmɑ̃ pa…
mε lə pʁɔvεʁbə lə di si bjɛ̃
lamuʁ ʁɑ̃t- avøɡlə…
pøz- εtʁə mεmə tʁo paʁfwa…