Poeme : Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !

Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !

Au debut
Jte croyais super smart et correct
Mais voilà que jai appris
Des choses a propos de toi
La seul chose qui me traverse l’esprit
C’est tout les mensonges que tu m’ai dit
Pourquoi mas-tu bourrer autant de mentri ?
Mais a quoi sa ta amener me faire autant de mal ?
Me cacher toute ses chose a travers
Les belle chose que tu me disais
La seul chose que je resent maintenant
Ce n’est que du mépris mais surtout de la haine
Je voudrais crier de rage
Pour tous le mal que tu m’as fais
Je voudrais prendre ma revange
Mais je ne ferais que montrer que je ne vaut pas mieux que toi
Je te croyais pas 2 face ni hipocrite comme ca
Mais tu as bien su me montrer
Que tu étais belle et bien comme on me l’avait dit
Finalement tu ne vaut rien…
Mais voilà j’ai voulu faire a ma tête
Et ignorer ce que les autre me disais a tes propos
Maintenant c’est moi qui en souffre, qui en pleure
On me dit que je ne devrais pas pleurer pour toi
Me faire autant de mal a cause de toi
Que tu ne me méritais tout simplement pas…
Mais le proverbe le dit si bien
L’amour rend aveugle…
Peux-etre même trop parfois…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !

  au=de=but 3
  jte=cro=yais=su=per=s=mart=et=cor=rect 10
  mais=voi=là=que=jai=ap=pris 7
  des=cho=ses=a=pro=pos=de=toi 8
  la=seul=chose=qui=me=tra=ver=se=les=prit 10
  cest=tout=les=men=songes=que=tu=mai=dit 9
  pour=quoi=mas=tu=bour=rer=au=tant=de=men=tri 11
  mais=a=quoi=sa=ta=ame=ner=me=fai=reau=tant=de=mal 13
  me=ca=cher=toute=ses=chosea=tra=vers 8
  les=bel=le=chose=que=tu=me=di=sais 9
  la=seul=chose=que=je=re=sent=main=te=nant 10
  ce=nest=que=du=mé=pris=mais=sur=tout=de=la=haine 12
  je=vou=drais=cri=er=de=ra=ge 8
  pour=tous=le=mal=que=tu=mas=fais 8
  je=vou=drais=pren=dre=ma=re=vange 8
  mais=je=ne=fe=rais=que=mon=trer=que=je=ne=vaut=pas=mieux=que=toi 16
  je=te=cro=yais=pas=deux=face=ni=hi=po=cri=te=com=me=ca 15
  mais=tu=as=bien=su=me=mon=trer 8
  que=tu=é=tais=bel=leet=bien=comme=on=me=la=vait=dit 13
  fi=na=le=ment=tu=ne=vaut=rien 8
  mais=voi=là=jai=vou=lu=fairea=ma=tête 9
  et=i=gno=rer=ce=que=les=autre=me=di=sais=a=tes=pro=pos 15
  mainte=nant=cest=moi=qui=en=souf=fre=qui=en=pleure 11
  on=me=dit=que=je=ne=de=vrais=pas=pleu=rer=pour=toi 13
  me=faireau=tant=de=mal=a=cau=se=de=toi 10
  que=tu=ne=me=mé=ri=tais=tout=simple=ment=pas 11
  mais=le=pro=verbe=le=dit=si=bien 8
  la=mour=rend=a=veu=gle 6
  peux=e=tre=mê=me=trop=par=fois 8
 • Phonétique : Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !

  o dəby
  ʒtə kʁwajε sype smaʁ e kɔʁεkt
  mε vwala kə ʒε apʁi
  dε ʃozəz- a pʁɔpo də twa
  la səl ʃozə ki mə tʁavεʁsə lεspʁi
  sε tu lε mɑ̃sɔ̃ʒə kə ty mε di
  puʁkwa mas ty buʁʁe otɑ̃ də mɑ̃tʁi ?
  mεz- a kwa sa ta aməne mə fεʁə otɑ̃ də mal ?
  mə kaʃe tutə sε ʃozə a tʁavεʁ
  lε bεllə ʃozə kə ty mə dizε
  la səl ʃozə kə ʒə ʁəse mɛ̃tənɑ̃
  sə nε kə dy mepʁi mε syʁtu də la-εnə
  ʒə vudʁε kʁje də ʁaʒə
  puʁ tus lə mal kə ty ma fε
  ʒə vudʁε pʁɑ̃dʁə ma ʁəvɑ̃ʒə
  mε ʒə nə fəʁε kə mɔ̃tʁe kə ʒə nə vo pa mjø kə twa
  ʒə tə kʁwajε pa dø fasə ni ipɔkʁitə kɔmə ka
  mε ty a bjɛ̃ sy mə mɔ̃tʁe
  kə ty etε bεllə e bjɛ̃ kɔmə ɔ̃ mə lavε di
  finaləmɑ̃ ty nə vo ʁjɛ̃…
  mε vwala ʒε vuly fεʁə a ma tεtə
  e iɲɔʁe sə kə lεz- otʁə mə dizεz- a tε pʁɔpo
  mɛ̃tənɑ̃ sε mwa ki ɑ̃ sufʁə, ki ɑ̃ plœʁə
  ɔ̃ mə di kə ʒə nə dəvʁε pa pləʁe puʁ twa
  mə fεʁə otɑ̃ də mal a kozə də twa
  kə ty nə mə meʁitε tu sɛ̃pləmɑ̃ pa…
  mε lə pʁɔvεʁbə lə di si bjɛ̃
  lamuʁ ʁɑ̃t- avøɡlə…
  pøz- εtʁə mεmə tʁo paʁfwa…
 • Syllabes Phonétique : Faite Attention. . Parfois Lamour Rend Trop Aveugle !

  o=də=by 3
  ʒtə=kʁwa=jε=sy=pe=smaʁ=e=kɔ=ʁεkt 9
  mε=vwa=la=kə=ʒε=a=pʁi 7
  dε=ʃo=zə=za=pʁɔ=po=də=twa 8
  la=səl=ʃozə=kimə=tʁa=vεʁ=sə=lεs=pʁi 9
  sε=tu=lε=mɑ̃=sɔ̃ʒə=kə=ty=mε=di 9
  puʁ=kwa=mas=ty=buʁ=ʁe=o=tɑ̃də=mɑ̃=tʁi 10
  mε=za=kwa=sa=ta=amə=ne=mə=fε=ʁəo=tɑ̃=də=mal 13
  mə=ka=ʃe=tutə=sε=ʃozəa=tʁa=vεʁ 8
  lε=bεllə=ʃozə=kə=ty=mə=di=zε 8
  la=səl=ʃozə=kə=ʒə=ʁə=se=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10
  sə=nεkə=dy=me=pʁi=mε=syʁ=tu=də=la-εnə 11
  ʒə=vu=dʁε=kʁj=e=də=ʁa=ʒə 8
  puʁ=tus=lə=mal=kə=ty=ma=fε 8
  ʒə=vu=dʁε=pʁɑ̃=dʁə=ma=ʁə=vɑ̃ʒə 8
  mεʒə=nə=fə=ʁε=kə=mɔ̃=tʁe=kə=ʒə=nə=vo=pa=mjø=kə=twa 15
  ʒə=tə=kʁwa=jε=pa=dø=fasə=ni=i=pɔ=kʁi=tə=kɔ=mə=ka 15
  mε=ty=a=bjɛ̃=sy=mə=mɔ̃=tʁe 8
  kə=ty=e=tε=bεlləe=bjɛ̃=kɔmə=ɔ̃=mə=la=vε=di 12
  fi=na=lə=mɑ̃=ty=nə=vo=ʁjɛ̃ 8
  mε=vwa=la=ʒε=vu=ly=fεʁəa=ma=tεtə 9
  e=i=ɲɔ=ʁe=sə=kə=lε=zotʁə=mə=di=zε=za=tε=pʁɔ=po 15
  mɛ̃tə=nɑ̃=sε=mwa=ki=ɑ̃=su=fʁə=ki=ɑ̃=plœ=ʁə 12
  ɔ̃mə=di=kə=ʒə=nə=də=vʁε=pa=plə=ʁe=puʁ=twa 12
  mə=fεʁəo=tɑ̃=də=mal=a=ko=zə=də=twa 10
  kə=tynə=mə=me=ʁi=tε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=pa 11
  mε=lə=pʁɔ=vεʁbə=lə=di=si=bjɛ̃ 8
  la=muʁ=ʁɑ̃=ta=vø=ɡlə 6
  pø=zε=tʁə=mε=mə=tʁo=paʁ=fwa 8

PostScriptum

Faite attention… l’amour parfois peux vs rendre aveugle un peu trop. . a un certain point ou vous pourrez en souffrir beaucoup trop…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.