Poème-France.com

Poeme : Les Mois Passe, Et Je Continue Tjrs A Taimé MalgrerLes Mois Passe, Et Je Continue Tjrs A Taimé Malgrer

Les mois passe, et je continue tjrs a taimé malgrer tout

Depuis le jour, où je t’ai laissé
Je ne fais que regretter
Cette descision que j’ai pris
Celle que je croyais
Qui serais la meilleur pour toi
Mais encore une fois je n’ai pas penser a moi
Puisque autant les mois et les années passe
Je continue toujours a t’aimé
Je devrais me faire a l’idée
Et ne plus esperé
Qu’un jour tu me reviennes
Mais tu sais je t’aime
Et je ne peux rien y faire
J’ai tout fais pour t’oublié
Mais rien n’a fonctionné
J’ai rencontrer bien des gars après toi
Mais voilà il n’y que toi que je veux
Mon cœur s’eteint à petit feu
A force d’esperer qu’un jour
Tu reviendras vers moi pour toujours
Je sais, je devrais voir la réalité
Mais c’est trop dure
Je ne peux cesser de pensé
Qu’un beau jour, tu me reviendras
Et que je serai heureuse
Pour le restant de mes jours…

JtmM, jtai tjrs aimé… jcroyais vraiment que j’avais pris la meilleur descision. . pour toi cetais la bonne puisque maintenant tu peux te montrer avec celle que tu aime mais pour moi ce n’ai pas la meilleur…
Cawoline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε mwa pasə, e ʒə kɔ̃tinɥ te ʒi εʁ εs a tεme malɡʁe tu

dəpɥi lə ʒuʁ, u ʒə tε lεse
ʒə nə fε kə ʁəɡʁεte
sεtə dεsizjɔ̃ kə ʒε pʁi
sεllə kə ʒə kʁwajε
ki səʁε la mεjœʁ puʁ twa
mεz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə nε pa pɑ̃se a mwa
pɥiskə otɑ̃ lε mwaz- e lεz- ane pasə
ʒə kɔ̃tinɥ tuʒuʁz- a tεme
ʒə dəvʁε mə fεʁə a lide
e nə plysz- εspəʁe
kœ̃ ʒuʁ ty mə ʁəvjεnə
mε ty sε ʒə tεmə
e ʒə nə pø ʁjɛ̃ i fεʁə
ʒε tu fε puʁ tublje
mε ʁjɛ̃ na fɔ̃ksjɔne
ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe bjɛ̃ dε ɡaʁz- apʁε twa
mε vwala il ni kə twa kə ʒə vø
mɔ̃ kœʁ sətɛ̃ a pəti fø
a fɔʁsə dεspəʁe kœ̃ ʒuʁ
ty ʁəvjɛ̃dʁa vεʁ mwa puʁ tuʒuʁ
ʒə sε, ʒə dəvʁε vwaʁ la ʁealite
mε sε tʁo dyʁə
ʒə nə pø sese də pɑ̃se
kœ̃ bo ʒuʁ, ty mə ʁəvjɛ̃dʁa
e kə ʒə səʁε œʁøzə
puʁ lə ʁεstɑ̃ də mε ʒuʁ…

ʒi te εm εm, ʒtε te ʒi εʁ εs εme… ʒkʁwajε vʁεmɑ̃ kə ʒavε pʁi la mεjœʁ dεsizjɔ̃. puʁ twa sətε la bɔnə pɥiskə mɛ̃tənɑ̃ ty pø tə mɔ̃tʁe avεk sεllə kə ty εmə mε puʁ mwa sə nε pa la mεjœʁ…