Poème-France.com

Poeme : La RouteLa Route

Ouvre les yeux,
Commence une journé,
Se ne sera pas la même,
Que toute celle que t’as passé.

Lève toi, prends ton courage à deux mains
Car après tous
On a rien sans rien,
Alors debout !

Tu as du chemin à faire,
Entame ta route doucement,
Arrête toi de temps en temps s’il faut,
Si tu dois faire le point,
Mais continu ton chemin.

Si des choses ne vont pas,
Règle les si tu peux,
Mais si tu ne peux pas,
Alors laisse le temps s’en charger.

Si tu veux une nouvelle vie,
C’est à toi de voir,
Mais ne laisse pas tes amis,
Qui t’on choisis comme tu es !

En bref, fait ta vie comme tu l’entends,
Marche pas à pas
Pour devenir grand
Construire tes rêves qui sait !
Devenirs la personne que tu veux,
Choisis ta vie, et vit heureux !
Cél’
Cél'

PostScriptum

dites ce ke vs en pensez, merci


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

uvʁə lεz- iø,
kɔmɑ̃sə ynə ʒuʁne,
sə nə səʁa pa la mεmə,
kə tutə sεllə kə ta pase.

lεvə twa, pʁɑ̃ tɔ̃ kuʁaʒə a dø mɛ̃
kaʁ apʁε tus
ɔ̃n- a ʁjɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃,
alɔʁ dəbu !

ty a dy ʃəmɛ̃ a fεʁə,
ɑ̃tamə ta ʁutə dusəmɑ̃,
aʁεtə twa də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃ sil fo,
si ty dwa fεʁə lə pwɛ̃,
mε kɔ̃tiny tɔ̃ ʃəmɛ̃.

si dε ʃozə nə vɔ̃ pa,
ʁεɡlə lε si ty pø,
mε si ty nə pø pa,
alɔʁ lεsə lə tɑ̃ sɑ̃ ʃaʁʒe.

si ty vøz- ynə nuvεllə vi,
sεt- a twa də vwaʁ,
mε nə lεsə pa tεz- ami,
ki tɔ̃ ʃwazi kɔmə ty ε !

ɑ̃ bʁεf, fε ta vi kɔmə ty lɑ̃tɑ̃,
maʁʃə pa a pa
puʁ dəvəniʁ ɡʁɑ̃
kɔ̃stʁɥiʁə tε ʁεvə ki sε !
dəvəniʁ la pεʁsɔnə kə ty vø,
ʃwazi ta vi, e vit œʁø !
sel