Poème-France.com

Poeme : PétalePétale

Pétale glacé comme un cœur en hiver
Rose mélancolique attendant la chaleur
D’une personne qui saurait comment la protéger
Rosée du matin qui sur ses pétales se posaient
En attendant la chaleur
D’une personne à grand cœur
Brin d’herbe à ses côtés, lui tenant compagnie
En attendant celui avec qui elle voudra passer sa vie
Petite fleur gelée, rêvant sans cesse
D’être aimée et valorisée
Une fleur se fanant, puisqu’elle ne te connaissait pas
Voilà ce que j’étais, moi avant toi.

Pétale chalereux tel un soleil d’été
Rose rose passion, nos deux cœurs à l’unisson
Grâce à une personne ne faisant que son bien
Rosée du matin lui soufflant que tu me manques
En attendant de te revoir
Toi, sans qui je broierais du noir
Brin d’herbe à ses côtés, douce mélancolie
De nos deux cœurs liés,
Toujours pour se retrouver
Petite fleur réchauffée
Sous tes doux baisers
Une fleur fleurissant
Voilà ce que je ressens
Depuis que tu es dans ma vie
Mon chéri.
Cerise333 (Bf) :->

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

petalə ɡlase kɔmə œ̃ kœʁ ɑ̃n- ivεʁ
ʁozə melɑ̃kɔlikə atɑ̃dɑ̃ la ʃalœʁ
dynə pεʁsɔnə ki soʁε kɔmɑ̃ la pʁɔteʒe
ʁoze dy matɛ̃ ki syʁ sε petalə sə pozε
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ la ʃalœʁ
dynə pεʁsɔnə a ɡʁɑ̃ kœʁ
bʁɛ̃ dεʁbə a sε kote, lɥi tənɑ̃ kɔ̃paɲi
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ səlɥi avεk ki εllə vudʁa pase sa vi
pətitə flœʁ ʒəle, ʁεvɑ̃ sɑ̃ sεsə
dεtʁə εme e valɔʁize
ynə flœʁ sə fanɑ̃, pɥiskεllə nə tə kɔnεsε pa
vwala sə kə ʒetε, mwa avɑ̃ twa.

petalə ʃaləʁø tεl œ̃ sɔlεj dete
ʁozə ʁozə pasjɔ̃, no dø kœʁz- a lynisɔ̃
ɡʁasə a ynə pεʁsɔnə nə fəzɑ̃ kə sɔ̃ bjɛ̃
ʁoze dy matɛ̃ lɥi suflɑ̃ kə ty mə mɑ̃k
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də tə ʁəvwaʁ
twa, sɑ̃ ki ʒə bʁwaəʁε dy nwaʁ
bʁɛ̃ dεʁbə a sε kote, dusə melɑ̃kɔli
də no dø kœʁ lje,
tuʒuʁ puʁ sə ʁətʁuve
pətitə flœʁ ʁeʃofe
su tε du bεze
ynə flœʁ fləʁisɑ̃
vwala sə kə ʒə ʁəsɛ̃
dəpɥi kə ty ε dɑ̃ ma vi
mɔ̃ ʃeʁi.