Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pétale

Poème Amour
Publié le 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Cerise333 (Bf) :->

Pétale

Pétale glacé comme un cœur en hiver
Rose mélancolique attendant la chaleur
D’une personne qui saurait comment la protéger
Rosée du matin qui sur ses pétales se posaient
En attendant la chaleur
D’une personne à grand cœur
Brin d’herbe à ses côtés, lui tenant compagnie
En attendant celui avec qui elle voudra passer sa vie
Petite fleur gelée, rêvant sans cesse
D’être aimée et valorisée
Une fleur se fanant, puisqu’elle ne te connaissait pas
Voilà ce que j’étais, moi avant toi.

Pétale chalereux tel un soleil d’été
Rose rose passion, nos deux cœurs à l’unisson
Grâce à une personne ne faisant que son bien
Rosée du matin lui soufflant que tu me manques
En attendant de te revoir
Toi, sans qui je broierais du noir
Brin d’herbe à ses côtés, douce mélancolie
De nos deux cœurs liés,
Toujours pour se retrouver
Petite fleur réchauffée
Sous tes doux baisers
Une fleur fleurissant
Voilà ce que je ressens
Depuis que tu es dans ma vie
Mon chéri.
 • Pieds Hyphénique: Pétale

  pé=ta=le=gla=cé=com=me=un=cœur=en=hi=ver 12
  ro=se=mé=lan=co=li=que=at=ten=dant=la=cha=leur 13
  du=ne=per=son=ne=qui=sau=rait=com=ment=la=pro=té=ger 14
  ro=sée=du=ma=tin=qui=sur=ses=pé=ta=les=se=po=saient 14
  en=at=ten=dant=la=cha=leur 7
  du=ne=per=son=ne=à=grand=cœur 8
  brin=d=her=be=à=ses=cô=tés=lui=te=nant=com=pa=gnie 14
  en=at=ten=dant=ce=lui=a=vec=qui=elle=vou=dra=pas=ser=sa=vie 16
  pe=ti=te=fleur=ge=lée=rê=vant=sans=cesse 10
  dê=tre=ai=mée=et=va=lo=ri=sée 9
  une=fleur=se=fa=nant=puis=quel=le=ne=te=con=nais=sait=pas 14
  voi=là=ce=que=jé=tais=moi=a=vant=toi 10

  pé=ta=le=cha=le=reux=tel=un=so=leil=dé=té 12
  ro=se=ro=se=pas=si=on=nos=deux=cœurs=à=lu=nis=son 14
  grâ=ce=à=u=ne=per=son=ne=ne=fai=sant=que=son=bien 14
  ro=sée=du=ma=tin=lui=souf=flant=que=tu=me=manques 12
  en=at=ten=dant=de=te=re=voir 8
  toi=sans=qui=je=broie=rais=du=noir 8
  brin=d=her=be=à=ses=cô=tés=dou=ce=mé=lan=co=lie 14
  de=nos=deux=cœurs=li=és 6
  tou=jours=pour=se=re=trou=ver 7
  pe=ti=te=fleur=ré=chauf=fée 7
  sous=tes=doux=bai=sers 5
  u=ne=fleur=fleu=ris=sant 6
  voi=là=ce=que=je=res=sens 7
  de=puis=que=tu=es=dans=ma=vie 8
  mon=ché=ri 3
 • Phonétique : Pétale

  petalə ɡlase kɔmə œ̃ kœʁ ɑ̃n- ivεʁ
  ʁozə melɑ̃kɔlikə atɑ̃dɑ̃ la ʃalœʁ
  dynə pεʁsɔnə ki soʁε kɔmɑ̃ la pʁɔteʒe
  ʁoze dy matɛ̃ ki syʁ sε petalə sə pozε
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ la ʃalœʁ
  dynə pεʁsɔnə a ɡʁɑ̃ kœʁ
  bʁɛ̃ dεʁbə a sε kote, lɥi tənɑ̃ kɔ̃paɲi
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ səlɥi avεk ki εllə vudʁa pase sa vi
  pətitə flœʁ ʒəle, ʁεvɑ̃ sɑ̃ sεsə
  dεtʁə εme e valɔʁize
  ynə flœʁ sə fanɑ̃, pɥiskεllə nə tə kɔnεsε pa
  vwala sə kə ʒetε, mwa avɑ̃ twa.

  petalə ʃaləʁø tεl œ̃ sɔlεj dete
  ʁozə ʁozə pasjɔ̃, no dø kœʁz- a lynisɔ̃
  ɡʁasə a ynə pεʁsɔnə nə fəzɑ̃ kə sɔ̃ bjɛ̃
  ʁoze dy matɛ̃ lɥi suflɑ̃ kə ty mə mɑ̃k
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də tə ʁəvwaʁ
  twa, sɑ̃ ki ʒə bʁwaəʁε dy nwaʁ
  bʁɛ̃ dεʁbə a sε kote, dusə melɑ̃kɔli
  də no dø kœʁ lje,
  tuʒuʁ puʁ sə ʁətʁuve
  pətitə flœʁ ʁeʃofe
  su tε du bεze
  ynə flœʁ fləʁisɑ̃
  vwala sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  dəpɥi kə ty ε dɑ̃ ma vi
  mɔ̃ ʃeʁi.
 • Pieds Phonétique : Pétale

  pe=ta=lə=ɡla=se=kɔ=mə=œ̃=kœʁ=ɑ̃=ni=vεʁ 12
  ʁo=zə=me=lɑ̃=kɔ=likə=a=tɑ̃=dɑ̃=la=ʃa=lœʁ 12
  dynə=pεʁ=sɔ=nə=ki=so=ʁε=kɔ=mɑ̃=la=pʁɔ=te=ʒe 13
  ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃=ki=syʁ=sε=pe=talə=sə=po=zε 13
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=la=ʃa=lœ=ʁə 8
  dy=nə=pεʁ=sɔ=nə=a=ɡʁɑ̃=kœ=ʁə 9
  bʁɛ̃=dεʁbə=a=sε=ko=te=lɥi=tə=nɑ̃=kɔ̃=pa=ɲi 12
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=səl=ɥi=a=vεk=ki=εllə=vu=dʁa=pase=sa=vi 15
  pə=ti=tə=flœ=ʁə=ʒə=le=ʁε=vɑ̃=sɑ̃=sεs=ə 12
  dε=tʁə=ε=me=e=va=lɔ=ʁi=ze 9
  ynə=flœʁ=sə=fa=nɑ̃=pɥis=kεllə=nə=tə=kɔ=nε=sε=pa 13
  vwa=la=sə=kə=ʒe=tε=mwa=a=vɑ̃=twa 10

  pe=ta=lə=ʃa=lə=ʁø=tεl=œ̃=sɔ=lεj=de=te 12
  ʁozə=ʁo=zə=pa=sjɔ̃=no=dø=kœʁ=za=ly=ni=sɔ̃ 12
  ɡʁasəa=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=nə=fə=zɑ̃=kə=sɔ̃=bjɛ̃ 12
  ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃=lɥi=su=flɑ̃=kə=ty=mə=mɑ̃k 12
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=də=tə=ʁə=vwaʁ 8
  twa=sɑ̃=ki=ʒə=bʁwa=ə=ʁε=dy=nwaʁ 9
  bʁɛ̃=dεʁbə=a=sε=ko=te=du=sə=me=lɑ̃=kɔ=li 12
  də=no=dø=kœ=ʁə=lj=e 7
  tu=ʒuʁ=puʁ=sə=ʁə=tʁu=ve 7
  pə=ti=tə=flœ=ʁə=ʁe=ʃo=fe 8
  su=tε=du=bε=ze 5
  y=nə=flœ=ʁə=flə=ʁi=sɑ̃ 7
  vwa=la=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 7
  dəp=ɥi=kə=ty=ε=dɑ̃=ma=vi 8
  mɔ̃=ʃe=ʁi 3

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/07/2004 00:00Nemesis

Je trouve que c’est le plus poétique de tes oeuvres. bonne continuation!