Poème-France.com

Poeme : Ton RegardTon Regard

Quand ton regard se pose sur moi
Je perd tout mes moyen
Tellement il me fait fondre
Ton regard bleu marine et vraiment magnifique
La seule chose que je désir
C’est me noyé dans ce regard si bleu
Choupi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozə syʁ mwa
ʒə pεʁ tu mε mwajɛ̃
tεllmɑ̃ il mə fε fɔ̃dʁə
tɔ̃ ʁəɡaʁ blø maʁinə e vʁεmɑ̃ maɲifikə
la sələ ʃozə kə ʒə deziʁ
sε mə nwaje dɑ̃ sə ʁəɡaʁ si blø