Poeme : Amitié Brisé

Amitié Brisé

Nous etions des amie
On était comme des sœur toujours enssemble
Nous etion insséparable mais une amie à moi a tout gaché
Nous les deux amie insséparable somme séparée depuis trois semaine
Nous devions nous mettre par groupe de trois
Ce qui n’a pas été une bonne idée
Nous avons eu un conflit toute les trois
Et je suis me éloignée de vous
Et je suis allé me réfugié près des garçons qui m’ont réconforté
Puis nous somme tous rentré
Se qui n’arrangea pas les chose
Puis cette amie est venu vers toi pour te demandé si tu me considéré encore comme une amie
Et tu lui a répondu qu’une amie ne se serais pas comporté comme je l’avais fais aujourd’hui
Et la je me suis énervé et mes paroles on dépassé mes pensé
Je t’est dis que je ne retournerais plus jamais vers toi et que tu étais une…
Tu as pleuré car je t’avais bléssé
Mais énervé commeje ne l’vais jamais été je ne suis pas allée te voir
Maintenant tu me regarde en attendant que je vienne te voir
Mais je suis bien trop têtu et tu le sais
Je ne fairais pas le premier pas
Je sais que je vais perdre une amie
Mais c’est mon caractère
Mais c’est quand meme toi qui ma chercher la première
En savant bien que je déteste qu’on me parle comme sa
Je voulais quand meme te dire :
Je m’excuse

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amitié Brisé

  nous=e=ti=ons=des=a=mie 7
  on=é=tait=com=me=des=sœur=tou=jours=ens=semble 11
  nous=e=ti=on=ins=sé=pa=ra=ble=mais=u=ne=a=mie=à=moi=a=tout=ga=ché 20
  nous=les=deux=a=mie=ins=sé=pa=ra=ble=som=me=sé=pa=rée=de=puis=trois=se=maine 20
  nous=de=vi=ons=nous=met=tre=par=grou=pe=de=trois 12
  ce=qui=na=pas=é=té=u=ne=bon=ne=i=dée 12
  nous=a=vons=eu=un=con=flit=tou=te=les=trois 11
  et=je=suis=me=é=loi=gnée=de=vous 9
  et=je=suis=al=lé=me=ré=fu=gi=é=près=des=gar=çons=qui=mont=ré=con=for=té 20
  puis=nous=som=me=tous=ren=tré 7
  se=qui=nar=ran=gea=pas=les=cho=se 9
  puis=cettea=mie=est=ve=nu=vers=toi=pour=te=de=man=dé=si=tu=me=con=si=dé=ré=en=co=re=com=me=u=ne=a=mie 29
  et=tu=lui=a=ré=pon=du=quunea=mie=ne=se=se=rais=pas=com=por=té=com=me=je=la=vais=fais=au=jourdhui 25
  et=la=je=me=suis=é=ner=vé=et=mes=pa=ro=les=on=dé=pas=sé=mes=pen=sé 20
  je=test=dis=que=je=ne=re=tourne=rais=plus=ja=mais=vers=toi=et=que=tu=é=tais=une 20
  tu=as=pleu=ré=car=je=ta=vais=blés=sé 10
  mais=é=ner=vé=comme=je=ne=l=vais=ja=mais=é=té=je=ne=suis=pas=al=lée=te=voir 21
  main=te=nant=tu=me=re=gar=de=en=at=ten=dant=que=je=vien=ne=te=voir 18
  mais=je=suis=bien=trop=tê=tu=et=tu=le=sais 11
  je=ne=fai=rais=pas=le=pre=mi=er=pas 10
  je=sais=que=je=vais=per=dre=u=ne=a=mie 11
  mais=cest=mon=ca=rac=tè=re 7
  mais=cest=quand=me=me=toi=qui=ma=cher=cher=la=pre=mi=è=re 15
  en=sa=vant=bien=que=je=dé=tes=te=quon=me=par=le=com=me=sa 16
  je=vou=lais=quand=me=me=te=di=re 9
  je=mex=cu=se 4
 • Phonétique : Amitié Brisé

  nuz- əsjɔ̃ dεz- ami
  ɔ̃n- etε kɔmə dε sœʁ tuʒuʁz- ɑ̃sɑ̃blə
  nuz- əsjɔ̃ ɛ̃sepaʁablə mεz- ynə ami a mwa a tu ɡaʃe
  nu lε døz- ami ɛ̃sepaʁablə sɔmə sepaʁe dəpɥi tʁwa səmεnə
  nu dəvjɔ̃ nu mεtʁə paʁ ɡʁupə də tʁwa
  sə ki na pa ete ynə bɔnə ide
  nuz- avɔ̃z- y œ̃ kɔ̃fli tutə lε tʁwa
  e ʒə sɥi mə elwaɲe də vu
  e ʒə sɥiz- ale mə ʁefyʒje pʁε dε ɡaʁsɔ̃ ki mɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁte
  pɥi nu sɔmə tus ʁɑ̃tʁe
  sə ki naʁɑ̃ʒa pa lε ʃozə
  pɥi sεtə ami ε vəny vεʁ twa puʁ tə dəmɑ̃de si ty mə kɔ̃sideʁe ɑ̃kɔʁə kɔmə ynə ami
  e ty lɥi a ʁepɔ̃dy kynə ami nə sə səʁε pa kɔ̃pɔʁte kɔmə ʒə lavε fεz- oʒuʁdɥi
  e la ʒə mə sɥiz- enεʁve e mε paʁɔləz- ɔ̃ depase mε pɑ̃se
  ʒə tε di kə ʒə nə ʁətuʁnəʁε plys ʒamε vεʁ twa e kə ty etεz- ynə…
  ty a pləʁe kaʁ ʒə tavε blese
  mεz- enεʁve kɔməʒə nə lvε ʒamεz- ete ʒə nə sɥi pa ale tə vwaʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə ʒə vjεnə tə vwaʁ
  mε ʒə sɥi bjɛ̃ tʁo tεty e ty lə sε
  ʒə nə fεʁε pa lə pʁəmje pa
  ʒə sε kə ʒə vε pεʁdʁə ynə ami
  mε sε mɔ̃ kaʁaktεʁə
  mε sε kɑ̃ məmə twa ki ma ʃεʁʃe la pʁəmjεʁə
  ɑ̃ savɑ̃ bjɛ̃ kə ʒə detεstə kɔ̃ mə paʁlə kɔmə sa
  ʒə vulε kɑ̃ məmə tə diʁə :
  ʒə mεkskyzə
 • Syllabes Phonétique : Amitié Brisé

  nu=zə=sj=ɔ̃=dε=za=mi 7
  ɔ̃=ne=tε=kɔ=mə=dε=sœʁ=tu=ʒuʁ=zɑ̃=sɑ̃=blə 12
  nuzə=sjɔ̃=ɛ̃=se=pa=ʁa=blə=mε=zy=nəa=mi=a=mwa=a=tu=ɡa=ʃe 17
  nu=lε=dø=za=mi=ɛ̃se=pa=ʁa=blə=sɔ=mə=se=pa=ʁe=dəp=ɥi=tʁwa=sə=mεnə 19
  nu=də=vjɔ̃=nu=mεtʁə=paʁ=ɡʁu=pə=də=tʁwa 10
  sə=ki=na=pa=e=te=ynə=bɔ=nə=i=de 11
  nu=za=vɔ̃=zy=œ̃=kɔ̃=fli=tutə=lε=tʁwa 10
  e=ʒə=sɥi=mə=e=lwa=ɲe=də=vu 9
  e=ʒə=sɥi=za=le=mə=ʁe=fy=ʒje=pʁε=dε=ɡaʁ=sɔ̃=ki=mɔ̃=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 19
  pɥi=nu=sɔ=mə=tus=ʁɑ̃=tʁe 7
  sə=ki=na=ʁɑ̃=ʒa=pa=lε=ʃo=zə 9
  pɥi=sεtəa=mi=ε=və=ny=vεʁ=twa=puʁ=tə=də=mɑ̃=de=si=ty=mə=kɔ̃=si=de=ʁe=ɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ=mə=y=nə=a=mi 29
  e=ty=lɥi=a=ʁe=pɔ̃=dy=kynəa=mi=nə=sə=sə=ʁε=pa=kɔ̃=pɔʁ=te=kɔ=mə=ʒə=la=vε=fε=zo=ʒuʁ=dɥi 26
  e=laʒə=mə=sɥi=ze=nεʁ=ve=e=mε=pa=ʁɔ=lə=zɔ̃=de=pa=se=mε=pɑ̃se 18
  ʒə=tε=dikə=ʒə=nə=ʁə=tuʁ=nə=ʁε=plys=ʒa=mε=vεʁ=twa=e=kə=ty=e=tε=zynə 20
  ty=a=plə=ʁe=kaʁ=ʒə=ta=vε=ble=se 10
  mε=ze=nεʁ=ve=kɔmə=ʒə=nə=lvε=ʒa=mε=ze=te=ʒə=nə=sɥi=pa=a=le=tə=vwaʁ 20
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=dəɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=vjε=nə=tə=vwaʁ 16
  mεʒə=sɥi=bjɛ̃=tʁo=tε=ty=e=ty=lə=sε 10
  ʒə=nə=fε=ʁε=pa=lə=pʁə=mj=e=pa 10
  ʒə=sε=kə=ʒə=vε=pεʁdʁə=y=nə=a=mi 10
  mε=sε=mɔ̃=ka=ʁak=tε=ʁə 7
  mε=sε=kɑ̃mə=mə=twa=ki=ma=ʃεʁ=ʃe=la=pʁə=mjεʁə 12
  ɑ̃=sa=vɑ̃=bjɛ̃kə=ʒə=de=tεs=tə=kɔ̃=mə=paʁ=lə=kɔ=mə=sa 15
  ʒə=vu=lε=kɑ̃=mə=mə=tə=di=ʁə 9
  ʒə=mεk=sky=zə 4

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/05/2004 00:00Choupi

Merci! non c bon sa c arrangé ojourd’hui

Auteur de Poésie
02/10/2004 00:00Clo_13729

c exactemen se ki mai arrivé!!je compren tou a fai se kiki tarive car je sui exactemen mo pour mo dan cette cituation!!courage

Auteur de Poésie
02/10/2004 00:00Clo_13729

c exactemen se ki mai arrivé!!je compren tou a fai se kiki tarive car je sui exactemen mo pour mo dan cette cituation!!courage

Auteur de Poésie
11/11/2004 00:00(Bf) Thea (Bf)

Bravo pour la chute, c’est très bien que tu puisses tout de même le prendre ainsi!